Valitse sivu
Etusivu / Varhaiskasvatus ja opetus / Varhaiskasvatus ja esiopetus / Hakeminen, maksut ja irtisanominen / Maksut / Tulotietojen toimittaminen
kirkkonummi

Tulotietojen toimittaminen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määräytyy perheen tulojen mukaan.

Selvitys perheen tuloista annetaan sähköisellä tuloselvityslomakkeella. Perheen ei tarvitse selvittää tulojaan, mikäli perhe on antanut varhaiskasvatushakemuksessa tai tuloselvityslomakkeessa suostumuksensa määrätä toistaiseksi lapsen varhaiskasvatusmaksuksi varhaiskasvatusajan mukaisen korkeimman maksun. Mikäli perhe ei toimita tuloselvityslomaketta liitteineen pyydettyyn määräpäivään mennessä, perheen varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta peritään korkein maksu. Puuttuvilla tulotiedoilla määrättyä maksua ei korjata takautuvasti.

Tuloina otetaan huomioon lapsen, hänen huoltajan sekä tämän samassa taloudessa asuvan puolison tai avioliitonomaisissa olosuhteissa asuvan henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verovapaat tulot. Veronalaiseen kuukausipalkkaan lisätään lomaraha 5 prosenttia. Myös maksettu elatusapu tai saatu elatusapu tai elatustuki otetaan huomioon.

Mikäli tulot muuttuvat olennaisesti tai perheen koko muuttuu kesken toimintavuoden, perheellä on velvollisuus ilmoittaa muuttuneet tulotiedot (kirjallisesti liitteineen). Tulojen muutos tulee voimaan aikaisintaan sen kalenterikuukauden alusta, kun tiedot on vastaanotettu kunnan toimipisteessä.

Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan antamiin liian alhaisiin tulotietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti. Päätöksentekijällä on oikeus tarkistaa tulotiedot eri viranomaisilta.

Tuloselvityslomakkeita saa päiväkodeista ja lomakesivulta 

Mitä tulotietoja tarvitaan?

Tarvitsemme viimeisimmän palkkalaskelman, josta ilmenee veronalainen ansiotulo kuukaudessa, kertymä kuluvalta ja edelliseltä vuodelta sekä lomarahan osuus. Mikäli työnantaja ei maksa lomarahaa on tästä esitettävä työnantajan todistus.

Kelan maksamista etuuksista tulee myös toimittaa tositteet. Näitä ovat esimerkiksi:

työttömyyskorvaus
toimeentulotuki
opintoraha (lisäksi opiskelijalta opiskelutodistus)
äitiys- isyys- tai vanhempainraha
kotihoidon tuki
joustava tai osittainen hoitoraha
sairauspäiväraha
elatustuki
kuntoutusraha
eläkkeet (myös lapselle maksettavat)
vuorottelukorvaus

Muualta maksettavista etuuksista tulee myös toimittaa tositteet. Näitä ovat esimerkiksi:

ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha
elatusapu
eläkkeet
aikuiskoulutustuki
pääomatulot (korko-, optio-, osinko- ja vuokratulot)
omaishoidontuki
liiton maksama vuorottelukorvaus
muut henkilökohtaiset tulot (esim. kokouspalkkiot, luontaisedut)
tapaturmavakuutuksen perusteella maksettavat korvaukset ja päivärahat.

Otetaanko kotihoidon tuki / opintotuki / aikuiskoulutustuki / elatustuki / lapsilisät / asumistuki huomioon perheen tulona?

Kotihoidon tukea ei lasketa tuloksi, mutta päätös tarvitaan liitteeksi.
Opintotukea ei lasketa tuloksi, mutta päätös tarvitaan liitteeksi.
Aikuiskoulutustukea ei lasketa tuloksi, mutta päätös tarvitaan liitteeksi.
Elatustuki lasketaan tuloksi, päätös tarvitaan liitteeksi.
Lapsilisiä ei lasketa tuloksi, ei tarvita liitteitä.
Asumistukea ei lasketa tuloksi, ei tarvita liitteitä.

Mitä tulotietoja yksityisyrittäjän tulee toimittaa?

Osakeyhtiön osakkaalta tarvitsemme palkkalaskelman sekä selvityksen luontaiseduista ja osingoista.
Toiminimeltä tuloslaskelma ja tase.
Avoimelta yhtiöltä ja kommandiittiyhtiöltä tuloslaskelma ja tase sekä selvitys palkasta ja luontaiseduista.

Olen aloittanut uudessa työssä ja saan ensimmäisen palkkakuitin vasta ensi kuun puolella, miten toimin?

Ilmoita kirjallisesti osoitteeseen varhaiskasvatuksenmaksut@kirkkonummi.fi arvio bruttopalkastasi ja kerro samalla, milloin voit toimittaa palkkakuitin.

Käytetäänkö maksua määriteltäessä netto- vai bruttotuloja?

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja määriteltäessä käytetään bruttotuloja, ja lisäämme 5 prosenttia lomarahan osuutta. Mikäli työnantaja ei maksa lomarahaa on siitä toimitettava todistus työnantajalta.

Miten tulot lasketaan, jos palkkani vaihtelee kuukausittain?

Siinä tapauksessa laskemme keskiarvon pidemmältä ajalta esim. vuoden alusta tai tarvittaessa edellisen vuoden tuloista.

Onko tuloselvityslomaketta pakko palauttaa?

Jos et palauta tuloselvityslomaketta määritellään maksu korkeimman maksuluokan mukaan.

Sähköinen tuloselvityslomake 

Tuloselvityksen liitteineen toimitetaan osoitteeseen:

Kirkkonummen kunta
Varhaiskasvatus
PL 20
02401 KIRKKONUMMI