Valitse sivu
Etusivu / Asuminen ja ympäristö / Ympäristö / Kunnan metsät / Missä ja kuinka paljon
kirkkonummi

Missä ja kuinka paljon

Kunnan omistamat metsät antavat asukkaille virkistystä, luontoelämyksiä ja liikuntamahdollisuuksia, metsät myös turvaavat luonnon monimuotoisuuden säilymistä kunnassa.

Metsät jaetaan käyttöluokkiin seuraavasti:

1. Taajamametsät

Taajamametsät sijaitsevat rakennetun tai suunnitellun tiiviin asutuksen lähellä. Asukkaat käyttävät niitä virkistykseen arkisin ja viikonloppuisin. Kaavoissa taajamametsät on osoitettu V, EV tai MU-merkinnällä ( virkistysalue, puisto, leikkipuisto, lähivirkistysalue, urheilu- ja virkistyspalvelut, retkeily- ja ulkoilualue, uimaranta-alue tai suojaviheralue, maa- ja metsätalousalue, jolla on erityistä ulkoiluun ohjaamistarvetta). Taajamametsiin voi sisältyä myöskin ns. maisemametsiä joiden hoitotavoitteet ovat järeiden puiden kasvattaminen.

  • lähimetsät, 465 ha
  • ulkoilu- ja virkistysmetsät, 770 ha
  • suojametsät, 71 ha

2. Luonnonarvometsät ja suojelumetsät, 320 ha

Luonnonarvometsät ja suojelumetsät sijaitsevat joko perustetulla suojelualueella tai niillä on muutoin virallisesti määritelty suojelustatus. Taajama- ja talousmetsässä voi olla alueiltaan pieniä luontokohteita, joilla on käyttöluokka 2 hoitotavoitteita. Luontokohteet ovat metsäalueita, joilla on erityisiä luonnonsuojelullisia arvoja. Suojeluarvojen ei tarvitse välttämättä perustua metsälakiin tai luonnonsuojelulakiin. Kyseessä voi olla esim. lintujen pesimäalue, harvinaisten kasvien esiintymä, liito-oravan levähdys- ja lisääntymispaikka tai puronvarsimetsä. Kyseessä voi olla myös istuttamatta jätettävä pelto tai metsälaidun, jolla on suuri merkitys lintujen ja monien riistaeläinten ruokailualueena.

3.Talousmetsät, 174 ha

Talousmetsiä ovat talousmetsänhoidon periaattein hoidetut metsät, joilla ei ole juurikaan virkistys- tai retkeilykäyttöä. Myöskään kunnan väestönkasvu, asutuksen leviäminen tai luonnon monimuotoisuuden vaaliminen ei edellytä niiden ottamista tai varaamista tällä hetkellä muuhun käyttöön. Talousmetsät on osoitettu kaavassa
tavallisesti M-merkinnällä (maa- ja metsätalousvaltainen alue). Talousmetsässä voi olla luontokohteita. Luontokohteet hoidetaan käyttöluokan 2 mukaisesti.

Liitekartat: pohjoinen, keskinen ja eteläinen Kirkkonummi.