Valitse sivu
kirkkonummi

Bjönsinmäki

Tilanne:  Lainvoimainen (3.3.2023)

Hanke sijaitsee Masalan keskustassa ja sen toteutumisella on suuri merkitys Masalan keskustan kehittymiselle, sillä tyhjillään olevan liikerakennuksen korvaaminen laadukkaalla asuinkerrostalolla parantaa alueen ympäristöä. Alue sijaitsee Masalan junaseisakkeen välittömässä läheisyydessä ja sieltä on hyvät joukkoliikenneyhteydet mm. pääkaupunkiseudulle ja kuntakeskukseen. Hankkeen päätavoitteita ovat Masalan asemanseudun asukasmäärän kasvattaminen, kaupunkikuvan parantaminen sekä julkisten tilojen laadukas toteuttaminen. Lisäksi alueelle on määrä sijoittaa vähäisesti uutta liiketilaa.

Kaavoitusohjelma: Toteutuskori 2019-2020, hankekortti

———————————————

Lainvoimainen kokonaisuudessaan 3.3.2023

kaavakartta 3445

Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä pyydettiin valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Korkein hallinto-oikeus on hylännyt valituslupahakemuksen 24.2.2023, joten Bjönsinmäen asemakaava on saanut kokonaisuudessaan lainvoiman 3.3.2023.

Helsingin hallinto-oikeus on päätöksellään 20.9.2022 hylännyt Kirkkonummen seurakuntayhtymän valituksen koskien kunnanvaltuuston hyväksymispäätöstä (28.6.2021, § 58) koskien Bjönsinmäen asemakaavaa. Maankäyttö- ja rakennuslain 188 §:n 1 momentin mukaan seurakuntayhtymä saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Kunnanvaltuusto hyväksyi Bjönsinmäen asemakaavan (piir.nro 3445) kokouksessaan 28.6.2021 (§ 58). Hyväksymispäätöksestä tehtiin valitus Helsingin hallinto-oikeudelle.

Valitus koski vain Bjönsinmäen asemakaavan korttelin 2023 tontteja 4 (YK) ja 8 (LPA). Tämän johdosta on perusteltua, että Bjönsinmäen asemakaava saatetaan voimaan muilta osin.

Kunnanhallitus on päätöksellään 14.3.2022 § 71 päättänyt määrätä MRL:n 201 § mukaisesti Bjönsinmäen asemakaavan tulemaan  voimaan siten, että voimaan tulo koskee kortteleita 2022, 2027, 2063, 2023 lukuun ottamatta tontteja 4 (YK) ja 8 (LPA) sekä asemakaavan katu-, puisto- ja lähivirkistysalueita (VP, VL/s).

Osittain voimaan tullut kaava  (kuulutus 28.4.2022)

Kaavamääräykset

Lisätietoja antaa kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut, asemakaavapäällikkö Simon Store, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi.

Päätös Bjönsinmäen asemakaavan osittaisesta voimaantulosta MRL 201 §:n mukaisesti
Kunnanhallitus 14.03.2022 § 71

Kunnanvaltuuston päätöksestä on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen (elokuu 2021).

Hyväksymisvaihe MRL 52 §:n mukaisesti:

Kunnanvaltuusto 28.6.2021

Kunnanhallitus 7.6.2021

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 20.5.2021 § 69

Ehdotusvaihe: 

Bjönsinmäen asemakaava (hanke 33110), asemakaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville 9.11. – 11.12.2020 MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti

Kunnanhallitus 22.6.2020 § 229

Esittelyvideo suomeksi n. 12 min.

Kaavakartta nro 3414

Selostus

Liitteet s. 1-14

Liitteet s. 15-21

Liitteet s. 22-42

Vastineet

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutukset on toimitettava kirjallisina Kirkkonummen kunnanhallitukselle, osoitteeseen Kirkkonummen kunta, kirjaamo, PL 20, 02401 Kirkkonummi, tai sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@kirkkonummi.fi ennen nähtävilläoloajan päättymistä.

Kaavoittajan vastaanotto/puhelinaika pidetään tiistaina 24.11.2020. klo 9-12 ja keskiviikkona 2.12.2020 klo 13-16. Tapaamiset ajanvarauksella, varaukset kaavoittajalta: Tero Luomajärvi, puh. 040 846 5657, tero.luomajarvi@kirkkonummi.fi

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 28.05.2020 § 63


Aloitusvaihe:

Tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kuntatekniikan lautakunta 15.11.2018 (§ 147)


Aiempi käsittely:

Kaavaehdotus (piir.nro 3247) on ollut nähtävillä 30.5. – 1.7.2016, Kunnanhallitus 9.5.2016 (§ 132)

  • Kaavaehdotuksesta on muodostettu kaksi erillistä hanketta: Bjönsinmäen ja Vernerinpuiston asemakaavat. Vernerinpuiston kaava on tullut lainvoimaiseksi vuonna 2017. Koska ehdotuksen nähtävillä olon jälkeen on ilmennyt maankäytön muutostarpeita sekä kerrostalokortteliin että pientalojen alueelle, laaditaan uusi kaavaehdotus.

Vireilletulo 16.1.2015 kuulutus

Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on hyväksytty yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 23.10.2014 (§ 64).


Selvitykset:

Masalan laatu- ja ympäristösuunnitelma (2017):

Raportti
Laatukäsikirja
Yleissuunnitelma

Kaavoittajan yhteystiedot:

Simon Store

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

puh. 044 760 2282