Valitse sivu
kirkkonummi

Sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen rakennushankkeiden vaiheet Kirkkonummella

Kirkkonummen kunnan talonrakennushankkeiden toteuttamisessa noudatetaan kunnanvaltuuston hyväksymää hankeohjetta. Hankeohjetta sovelletaan kustannusarvioiltaan yli 1 milj. euron hankkeisiin.

Tarveselvitys

Talonrakennushankkeiden valmistelu alkaa esityksellä tarveselvityksen laatimisesta. Esitys tarveselvityksen laatimisesta viedään käyttäjätoimialan lautakuntiin ja kunnanhallitukseen, jotka päättävät siitä, hyväksytäänkö tarveselvitys tehtäväksi.

Tarveselvityksessä perustellaan hankeen tarpeellisuus ja asetetaan suunnittelulle lähtökohtia. Tarveselvityksen perustana on kunnanvaltuuston hyväksymä palveluverkkosuunnitelma. Rakennushankkeen tarve voi perustua esimerkiksi muutoksiin palveluverkkokonaisuudessa, nykyisten toimitilojen korjaustarpeisiin tai palveluntuotannon tarpeen kasvuun muun muassa oppilasmäärän kasvaessa. Tarveselvityksessä kuvataan tilojen tulevat käyttäjät ja selvitykseen voidaan liittää alustava tilaohjelma.

Pedagoginen suunnitelma

Rakennushankkeet ja uudet toimitilat ovat samalla mahdollisuus kehittää toimintaa. Kirkkonummella oppimisympäristöhankkeiden valmistelun yhteydessä laaditaan toimintayksikkökohtainen pedagoginen suunnitelma, jossa kuvataan tiloissa tapahtuvaa pedagogista toimintaa ja sen tavoitteita. Yksikkökohtaiset suunnitelmat perustuvat kunnan varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen yhteiseen pedagogiseen suunnitelmaan.

Pedagogisessa suunnitelmassa esitetään, miten opetussuunnitelman tavoitteet saavutetaan tulevissa toimitiloissa. Pedagogisen suunnitelman laadintaan osallistuu koulun henkilökunta ja sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden edustajat. Pedagogiset suunnitelmat ohjaavat osaltaan tilojen suunnittelua toiminnallisesta näkökulmasta.

Kirkkonummella valmis tarveselvitys hyväksytään sekä käyttäjälautakunnissa, palveluntuotannon lautakunnassa sekä kunnanhallituksessa. Tarveselvityksen hyväksymisen yhteydessä kunnanhallitus tekee hankepäätöksen ja päättää hankesuunnitelman laatimisesta.

Hankesuunnitelma

Hankesuunnitelmassa talonrakennushankkeelle asetetaan tavoitteet liittyen hankkeen laajuuteen, kustannuksiin, ajoitukseen, toteutustapaan ja laatuun. Hankesuunnitelmassa voidaan tarkastella erilaisia toteutusvaihtoehtoja ja hankemallien soveltuvuutta kyseessä olevan hankkeen toteuttamiseen. Hankesuunnitelma sisältää myös selvityksen rakennuspaikan rakennuskelpoisuudesta ja kuvauksen teknisistä ratkaisuista, varusteista ja laitteista.

Kirkkonummella valmiin hankesuunnitelman hyväksyvät luottamustoimielimistä käyttäjälautakunta, palvelutuotannon lautakunta, kunnanhallitus ja kunnan valtuusto, joka tekee asiasta lopullisen investointipäätöksen.

Investointipäätöksen jälkeen alkaa hankkeen yleissuunnitteluvaihe, josta hanke etenee rakentamispäätöksen ja urakoitsijavalinnan jälkeen toteutukseen. Talonrakennushankkeet ovat monivaiheisia hankkeita, joiden toteuttaminen vaatii eri alojen asiantuntijoiden osaamista ja yhteistyötä. Hankkeiden toteuttamiseen kuluva aika vaihtelee hankekohtaisesti. Aikaa hankkeen valmistelusta valmiin rakennuksen käyttöönottoon kuluu ilman suurempia viivytyksiäkin useampi vuosi.