Valitse sivu
Etusivu / Asuminen ja ympäristö / Asuminen ja rakentaminen / Kirkkonummen Vesi / Liittyminen
kirkkonummi

Liittyminen

Kiinteistön liittäminen vesi- ja viemäriverkostoon

Kirkkonummen Veden toiminta-alueella on liityttävä  vesijohtoon ja viemäriin, mikäli ne on alueelle rakennettu. Poikkeuksena on ympäristöviranomaisen myöntämä lupa jäädä vesihuollon ulkopuolelle.

Kiinteistöä kohti myönnetään lähtökohtaisesti yksi liittymä. Jos liittymiä halutaan useampi, edellyttää se voimassa olevaa hallinnanjakosopimusta. Jokainen liittymä on oma kulutuspisteensä. Laskutus tapahtuu kulutuspisteittäin.

Liittymisprosessin voi kokonaisuudessaan hoitaa sähköisillä lomakkeilla, jotka löytyvät täältä. Liittymissopimus allekirjoitetaan sähköisesti pankkitunnuksin.

Toimi seuraavasti:

1. Tilaa vesihuollon liitoskohtalausunto 

Liitoskohtalausunnossa Kirkkonummen Vesi  ilmoittaa kiinteistön omistajalle tai muulle tilaajalle

 • vesijohdon sekä jätevesiviemärin liittymiskohdat
  • liittymiskohdasta alkaa myös kiinteistön johto-osuus ja vastuualue
 • vesijohdon sekä jätevesiviemärin putkikoot ja korkeudet
 • viemärin padotuskorkeudet
 • vesijohdon painetason

Samalla lomakkeella tilataan erillinen huleveden rajakohtailmoitus, josta ilmenee huleveden liittämiskohta.

Kirkkonummen Vesi lähettää liitoskohtalausunnon ja huleveden rajakohtailmoituksen  tilaajalle sähköpostitse. Toimitusaika on tällä hetkellä (kesä 2022) noin 4 viikkoa. Lausunnosta ei peritä maksua. Tallenna lausunto  rakennuslupahakemuksen liitteeksi lupapiste.fi – palveluun, niin se on viranomaisten, pääsuunnittelijan ja LVI-suunnittelijan käytettävissä.

2. Hae rakennuslupaa (Lupapiste.fi)

Rakennuslupaa haetaan luvanvaraisiin uudisrakennuksiin. Vanhojen kiinteistöjen liittäminen vesi- ja viemäriverkostoon ei edellytä rakennuslupaa.

3. Täytä liittymishakemus  Kirkkonummen Veden vesi- ja viemäriverkkoon 

Katso myös toimitusehdot ja hinnastot

Kiinteistöä kohti myönnetään lähtökohtaisesti yksi vesiliittymä. Useampi liittymä samalle kiinteistölle edellyttää voimassaolevaa hallinnanjakosopimusta.
Useampaa vesiliittymää samalle kiinteistölle hakevan on  liitettävä hakemukseen maanmittauslaitokselta tilattu kiinteistön rasitustodistus, josta voimassaoleva hallinnanjakosopimus ilmenee.

Kirkkonummen Vesi voi käsitellä liittymishakemuksen vasta, kun liitoskohtalausunto on valmis ja kaikki tarvittavat liitteet, myös kohdassa 4 mainitut, on toimitettu.

Jos kiinteistön rajat ovat muuttuneet sen jälkeen, kun liitoskohtalausuntoa on haettu, ota yhteyttä Kirkkonummen Veden asiakaspalveluun.

4. Toimita vesi- ja viemäröintisuunnitelmat (kvv) rakennusvalvontaan (Lupapiste.fi)

 • Kiinteistön vesi- ja viemäröintisuunnitelmissa tulisi esittää tonttivesijohdot ja tonttiviemärit yleisen verkoston liitoskohtaan saakka, kiinteistön alueella olevat muut vesi- ja viemärijohdot, kaivot, pumppaamot tms. sekä vesimittarin sijainti.
 • Liitä Lupapisteen dokumentaatioon myös vesilaitokselta aiemmin tilaamasi liitoskohtalausunto

Vanhojen kiinteistöjen liittyessä toimitetaan suoraan Kirkkonummen Vedelle vesi@kirkkonummi.fi seuraavat vesi- ja viemäröintisuunnitelmat:

 • Lvi-asemapiirustus 1:500 tai 1:200LVI-asemapiirros, jossa esitetään tontilla jo olevat vesi- ja viemärijohdot, kaivot ym. sekä uudet rakennettavat vesi- ja viemärijohtolaitteet liittämiskohtaan asti. Nykyisien ja uusien putkien merkinnässä huomioitava, että ne erottuvat selkeästi toisistaan.
 • Pohjapiirustus 1:50
  Jos kiinteistön omistajalla ei ole tiedossa miten kiinteistön sisäiset vesijohdot ja viemärit on asennettu, riittää kun  toimitetaan talon pohjapiirustukset (kaikki kerrokset), johon on esitetty vesimittarin tuleva asennuspaikka sekä vesijohdon että viemärin sisääntulokohta. Kiinteistön liittymismaksu  määritetään kiinteistön kokonaispinta-alan mukaan, joka lasketaan pohjapiirustuksista
 • Mahdollisten pumppaamoiden työpiirustukset
 • Suunnitelmiin tulee merkitä suunnittelijan nimi, puhelinnumero ja osoite.

Huomioi,että

 • Suunnitelmissa on esitettävä myös kattovesien sekä perustusten kuivatusvesien johtamiset kaivoineen ja viemärin korkoineen.Mahdollisen paineenalennusventtiilin tarve
 • Vesimittaritilan tulee täyttää Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D1 määräykset
 • Ennen töiden aloittamista on haettava kvv-töiden vastaavan työnjohtajan hyväksymistä rakennusvalvontaviranomaisilta (Lupapiste.fi), jos kyseessä on luvanvarainen uudisrakennus. Vanhan kiinteistön liittyessä kvv-töiden vastaavan työnjohtajan hyväksyntä haetaan Kirkkonummen Vedeltä erillisellä lomakkeella.

5. Allekirjoita liittymis- ja käyttösopimus

Kirkkonummen Vesi toimittaa  hakijalle liittymis ja -käyttösopimuksen sähköisesti  allekirjoitettavaksi, kun

 1. Rakennuslupa on myönnetty
 2. Liitoskohtalausunto on haettu ja annettu
 3. Liittymishakemus on lähetetty sekä
 4. vesi- ja viemäröintisuunnitelmat on toimitettu vaaditusti

6. Tutustu töiden tilausehtoihin 

Kiinteistön liittämisen vesijohtoon ja vesimittarin asentamisen suorittaa aina Kirkkonummen Veden asentaja liittyjän kustannuksella. Ennen tilaamista tutustu Töiden tilausehtoihin. Niistä ilmenevät tilaajan ja toimittajan vastuut mm. lupien, selvitysten ja kaivutöiden osalta ja sekä kaivannon vaatimukset.

7. Täytä  työtilauslomake ja tilaa liitostyö  kiinteistön liittämiseksi vesihuoltoverkostoon

Liitotyö tilataan työtilauslomakkeella, kun liittymissopimus on molemmin puolin allekirjoitettu. Noin viikon kuluessa lomakkeen täyttämisestä Kirkkonummen Veden asentaja soittaa liittyjälle ja sopii työn ajankohdasta.

Vesimittarin asennus ja vesijohtoliitos tilataan, kun kiinteistöllä tarvitaan vettä. Vettä ei voi käyttää ilman mittaria edes rakennusaikana. Liittyjä on velvollinen huolehtimaan mittarin suojaamisesta rakentamisen aikana.

Vesimittari on Kirkkonummen Veden omaisuutta. Se tulee asentaa sellaiseen paikkaan, että Kirkkonummen Vesi pääsee sitä esteettömästi huoltamaan ja  tarvittaessa vaihtamaan.

Liitostyön  toimitusaika on noin 1–3 viikkoa.