Valitse sivu
Etusivu / Asuminen ja ympäristö / Oikopolut / Avustukset / Talkooavustukset
kirkkonummi

Talkooavustukset

Kirkkonummen kunta on varannut kuntalaisten, yhdistysten, yhteisöjen ja nuorisoseurojen yms. käyttöön yhteensä 50 000 euroa talkoomäärärahaa. Määräraha on alustavasti jaettu seuraavasti: kuntalaisten, yhdistysten ja yhteisöjen haettavaksi yleisten alueiden ympäristön parantamiseen 30 000 euroa ja nuorisoseura- ja yhdistystalojen peruskorjaukseen 20 000 euroa.

Talkoomäärärahat julistetaan sähköisesti haettaviksi 13.2-18.3.2024 klo 12.00 mennessä.
Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Talkootoiminta avustushakemus 2024

Talkooraha-avustuksen myöntämisehdot

Yleiset ehdot
1 Avustusta voivat hakea Kirkkonummelaiset yhdistykset, yhteisöt ja asukasryhmät. Talkooavustusta ei myönnetä yrityksille.

2 Talkooavustusten hakuaika on alkuvuodesta ja talkootoiminta tulee tehdä kuluvan kalenterivuoden aikana.

3 Avustustarvetta harkittaessa kunta kiinnittää huomiota avustettavan toiminnan merkitykseen kunnan ylläpitämän toiminnan täydennyksenä sekä avustuksen saajan oman osuuden suhteeseen toiminnan kustannuksista, suunnitelmalliseen toimintaan, taloudenhoitoon ja varojen käytön tehokkuuteen.

4 Hakemuksesta tulee selvästi ilmetä mihin tarkoitukseen avustusta haetaan tai toiminnan laatu ja hankkeen rahoitussuunnitelma.

5 Avustettavan toiminnan tulee palvella Kirkkonummen kunnan asukkaita.

6 Avustuksia
– ei myönnetä siinä tarkoituksessa, että hakija jakaisi saamansa varat edelleen henkilökohtaisina avustuksina itselleen tai jäsenilleen
– ei lähtökohtaisesti myönnetä palkkojen maksamiseen. Avustusta voidaan tapauskohtaisesti myöntää vaativien ammattitöiden osalta ostopalveluun
– ei lähtökohtaisesti myönnetä yksityisten kiinteistöjen omien tonttien ja pihamaiden kunnostamiseen ja puhtaanapitoon eikä kiinteistökohtaiseen jätehuoltoon
– osa avustuksesta voidaan käyttää talkooväen kestitykseen (ei alkoholituotteet), kuitenkin enintään 80 €.

7 Milloin avustusta anoo keskusjärjestö, jonka alaisena toimii kunnassa paikallisia alajärjestöjä, kunnan avustus myönnetään suoraan alajärjestöille. Jos keskusjärjestö kuitenkin ylläpitää yksinään kirkkonummelaisten hyväksi sellaista toimintamuotoa, jonka tukemisen kunta katsoo tarkoituksenmukaiseksi, voidaan kunnan avustus tältä osin myöntää keskusjärjestölle.

8 Avustusvarat voidaan vaatia palautettavaksi, jos
– niitä käytetään muuhun kuin siihen myönnettyyn tarkoitukseen
– niiden käytölle asetettuja muita mahdollisia erityisehtoja ei noudateta
– avustuksen saaja on antanut kunnan viranomaisille virheellisiä tietoja taikka muutoin tahallisesti johtanut heitä harhaan avustusta koskevissa asioissa

9 Avustuksen hakijoiden tulee antaa kunnan viranomaiselle sen tarpeellisiksi katsomia tietoja avustusanomusten käsittelyä, avustuksen myöntämistä ja käytön valvontaa varten sekä tarvittaessa sallia kunnan valtuuttamien henkilöiden tarkastaa tältä osin hakijan kirjanpito ja hallinto sekä suostua niihin kirjanpidollisiin järjestelyihin, jotka kunnan viranomainen katsoo välttämättömiksi.

Avustuskohtaiset ehdot
1 Ympäristönparannusten kunnostuskohteet tulee sijaita ensisijaisesti Kirkkonummen kunnan omistamilla yleisillä maa-alueilla, joiden kunnostamisesta voidaan katsoa olevan hyötyä sekä merkitystä alueen asukkaiden viihtyvyydelle ja kuntakuvan kohentumiselle. Kunnan alueella ei saa suorittaa puunkaatoa, raivaustyötä tai maansiirtotyötä ilman kunnan tai muiden viranomaisten lupaa.

Muille, kun kunnan omistuksessa oleville yhteisille alueille, tulee hakemukseen liittää maanomistajan tai alueen ollessa yhteisomistuksessa kaikkien maanomistajien suostumus tai alueelle perustetun hoitokunnan suostumus. Ilman liitteitä avustusta ei myönnetä.

Myönnettävä avustus tulee palvella kaikkia kuntalaisia ja alue tulee olla kaikkien kuntalaisten käytettävissä.

2 Avustettavia kohteita ovat myös Kirkkonummen kunnassa sijaitsevien yhdistystalojen ja niiden ympäristöjen peruskorjaus

3 Kunta ei vastaa työlupien hankkimisesta. Vastuu talkootoiminnan kaikista järjestelyistä, luvista, vakuutuksista ja mahdollisista vahingoista on avustuksen saajalla. Talkoolaisilla pitää olla tarvittavat pätevyydet ja asianmukaiset varusteet, kun työskennellään esim. katu- tai tiealueella, tehdään tulitöitä, kasvinsuojelutöitä.

Avustuksen maksatus
Ennakkomaksu:
– avustuksen saajalle voidaan myöntää 50 % myönnetyn avustuksen määrästä ennakkomaksuna, mikäli avustuksen saaja ilmoittaa asiasta kirjallisesti Kirkkonummen kunnalle.

– ennakkomaksu tulee palauttaa, mikäli avustuksen saaja ei ole määräaikaan mennessä toimittanut kuntaan taloudellisen loppuselvityksen tai kuitteja tehdyistä talkootyöstä

– ennakkomaksu huomioidaan loppusummasta, kun avustuksen saaja toimittaa määräaikaan mennessä taloudellisen selvityksen ja kuitit tehdystä talkootoimenpiteistä

Avustuksen maksatus:
– avustus maksetaan hakijan hakemuksessa ilmoittamalle tilille, kun talkootyö on tehty ja taloudellinen loppuselvitys ja kopiot kaikista kuiteista on toimitettu Kirkkonummen kunnan kirjaamoon

– avustus maksetaan vain toteutuneiden kustannusten mukaisesti, lautakunnan hyväksymä päätös avustussummasta on avustuksen maksimimäärä, mikä maksetaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti

Pyyntö ennakkomaksun maksatuksesta ja taloudellinen loppuselvitys toimitetaan kunnan kirjaamoon osoitteella
kirjaamo@kirkkonummi.fi tai
Kirkkonummen kunta,
Kirjaamo/Talkooavustukset, PL 20, 02401 Kirkkonummi.

Avustuksen saajan on viimeistään saman vuoden 30.11. mennessä esitettävä avustuksen taloudellinen loppuselvitys. Mikäli avustuksen saaja ei toimita määräaikaan mennessä loppuselvitystä, avustus raukeaa ilman erillistä päätöstä ja kunta perii mahdollisen ennakkomaksun takaisin.