Valitse sivu
kirkkonummi

Kolabacken

Tilanne: Lainvoimainen (17.2.2023)

Kolabacken

Kolabackenin asemakaava nostettiin vuosien 2019-2023 kaavoitusohjelmaan kunnanvaltuuston päätöksellä 16.12.2019, § 121 sen elinkeinopoliittisen merkityksen perusteella. Hanke perustuu kaavoitusaloitteeseen, joka toimitettiin kuntaan syksyllä 2019 suuren datakeskuksen (kokoluokka 100 MW) kaavoittamiseksi Masalan ja Sarvvikin taajamien väliselle alueelle Sundsbergiin. Kehä III, Länsiväylä ja Sundsbergintie rajaavat aluetta, joka sijaitsee liikenteellisesti hyvin saavutettavalla paikalla. Hanke on elinkeinopoliittisen ulottuvuuden lisäksi myös ilmastopoliittinen, sillä HINKU-kuntana Kirkkonummi pyrkii toiminnallaan vähentämään hiilijalanjälkeään.

Hankkeen päätavoitteena on laatia asemakaava, joka mahdollistaa suuren datakeskuksen vaiheittaisen rakentamisen sekä riittävät ja monipuoliset toimitilat sen toimintaan kytkeytyville teknisille toiminnoille ja yrityksille. Suunnittelun tarkoituksena on selvittää myös läheisten Riistametsän ja Inkilänportin alueiden kytkeytymistä alueeseen. Asemakaavassa varaudutaan muuttamaan vähäisessä määrin eteläpuolisen Riistametsän asemakaavan VL-aluetta yritystoiminnan tarpeisiin.

Kaavoitusohjelma: Toteutuskori 2021-2022, hankekortti


Lainvoimainen 17.2.2023

kaavakartta 3451

10.2.2023 Korkein hallinto-oikeus on hylännyt valitus­lu­pa­ha­ke­muksen, joka koskee datakeskuksen Kolabackenin asemakaavan hyväksymistä. Korkein hallinto-oikeus toteaa, että sen perusteella, mitä muutok­sen­hakija on esittänyt ja mitä asiakirjoista muutoin ilmenee, asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi ei ole valitusluvan myöntämisen perustetta.

Helsingin hallinto-oikeus on antanut 14.10.2022 päätöksensä Kolabackenin asemakaavan hyväksymisestä tehdystä valituksesta. Kolabackenin asemakaava hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 30.8.2021 (§ 93). Hallinto-oikeus on päätöksessään hylännyt valituksen.

Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä on jatkovalitusmahdollisuus korkeimpaan hallinto-oikeuteen valituslupamenettelyn kautta, joten asemakaava ei saa lainvoimaa ennen ko. valitusajan päättymistä.

Kunnan vastaus valitukseen
Kunnanhallitus 08.11.2021 § 501

Hyväksymispäätöksestä, kunnanvvaltuusto 30.8.2021 § 93, on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen.

Asemakaavan hyväksyminen MRL 52 §:n mukaisesti:
Kunnanvaltuusto 30.8.2021 § 93        kaavakartta piirustusnumero 3451
Kunnanhallitus 21.6.2021 § 266
Yhdyskuntatekniikan lautakunta 17.6.2021 § 86

———————————————————-

Asemakaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti 8.3. – 9.4.2021:

Esittelyvideo suomeksi n. 12 min.

Kaavakartta (piir.nro 3415)

Kaavamääräykset

Kaavaselostus

Liitteet 1-7, s. 1-18

Liitteet 1-7, s. 19-24

Liite 8, Ilmastoselvitys

Liite 9, vastineet

Kunnanhallitus 8.2.2021 § 30
Yhdyskuntatekniikan lautakunta 28.1.2021 § 3

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutukset on toimitettava kirjallisina Kirkkonummen kunnanhallitukselle, osoitteeseen Kirkkonummen kunta, kirjaamo, PL 20, 02401 Kirkkonummi, tai sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@kirkkonummi.fi ennen nähtävilläoloajan (8.3. – 9.4.2021) päättymistä.

Kaavoittajan puhelinaika tiistaina 23.3.2021 klo 13.00-16.00 ja perjantaina 26.3.2021 klo 9.00-12.00. Tapaamiset ajanvarauksella, varaukset kaavoittajalta: Seppo Mäkinen, seppo.makinen@kirkkonummi.fi puh. 040 538 9587.

———————————————————————————————-

Valmisteluaineiston asettaminen julkisesti nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti 25.6. – 4.9.2020

Esittelyvideo suomeksi n. 15 min.

Kaavakartta (piir.nro 3413)

Kaavamääräykset

Kaavaselostus

Liitteet

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 28.5.2020 § 59

Aloitusvaihe:

Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on hyväksytty yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 27.2.2020 (§ 30).

Vireilletulo 15.4.2020 kuulutus

Kaavoittajan yhteystiedot:

Seppo Mäkinen

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

puh. 040 538 9587