Valitse sivu
kirkkonummi

Digitaalinen portfolio

Kirkkonummen varhaiskasvatuksessa portfoliolla tarkoitetaan lapsen henkilökohtaista dokumenttien kokoelmaa, johon liittyvä työtapa rakentuu tiettyjen pedagogisten periaatteiden varaan. Portfoliotyöskentelyä ohjaavia periaatteita ovat lapsilähtöisyys, yksilöllisyys, lapsen osallisuus ja positiivisuus. Portfoliossa tulevat näkyväksi myönteisellä tavalla lapsen yksilöllinen kasvun ja oppimisen polku, kiinnostuksen kohteet sekä muut lapselle itselleen merkitykselliset kokemukset. Portfoliotyöskentelyn avulla lapselle muodostuu aktiivinen suhde oman oppimisen ja kasvun dokumentointiin. Portfoliotyöskentely on osa pedagogista dokumentointia ja pedagogisen toiminnan suunnittelua, kehittämistä ja arviointia.

Lapsi osallistuu portfoliotyöskentelyyn liittyvään dokumentointiin ja portfolioon lisättävien dokumenttien valitsemiseen. Jotta portfoliotyöskentely voi toteutua tarkoituksenmukaisesti, on tärkeää, että valittujen dokumenttien yhteyteen sisällytetään aina myös lapsen omia ajatuksia ja kommentteja. Portfolion dokumenttien pohjalta käytävä reflektoiva keskustelu muodostaa yhteyden portfoliotyöskentelyn ja pedagogisen dokumentoinnin välille, jolloin portfoliotyöskentely tukee muiden tavoitteidensa ohella myös inkluusioon perustuvan ja lapsilähtöisen toimintakulttuurin kehittämistä. 

(Kirkkonummen varhaiskasvatussuunnitelma, 2022, s. 52)

""