Valitse sivu
kirkkonummi

Nuorisopalveluiden avustusmäärärahat

Nuorisopalveluiden avustusmäärärahat 2024

Toiminta-avustusta voi hakea Kirkkonummen kunnan alueella nuorisotoimintaa harjoittava yhdistys, jonka jäsenistöstä 2/3 on alle 29‑vuotiaita kirkkonummelaisia. Näitä yhdistyksiä ovat valtakunnallisten nuorisojärjestöjen paikalliset jäsenyhdistykset sekä rekisteröidyt ja rekisteröimättömät paikalliset nuorisoyhdistykset. Rekisteröimättömältä nuorisoyhdistykseltä edellytetään kuitenkin, että sillä on säännöt ja että sen hallinto, toiminta ja talous on järjestetty, kuten rekisteröidyn yhdistyksen ja sen nimenkirjoittajat ovat täysi-ikäisiä. Toiminta-avustus myönnetään yhdistyksen jatkuvan toiminnan avustamiseen. Avustusta myönnetään sellaisten nuorisoyhdistysten toimintaan, jotka ovat aloittaneet toimintansa vähintään edellisenä kalenterivuotena. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää vuosittain mikä osuus toiminta-avustuksesta jaetaan hyväksyttyjen toiminnallisten mittareiden perusteella.

Vuosittaisilla avustuksilla voidaan kattaa enintään 85 % saajan kyseistä vuotta koskevista vapaa-aikajaoston hyväksymistä menoista.

Kohdeavustusta voidaan myöntää toiminta-avustukseen oikeutettujen hakijoiden lisäksi kirkkonummelaisille rekisteröidyille ja rekisteröimättömille sekä nuorten vapaille toimintaryhmille.

Avustushakemukset, joissa tulee käyttää hakulomakkeita, on toimitettava liitteineen kuulutuksessa ilmoitettuihin määräaikoihin mennessä osoitteella:

Kirkkonummen kunta, nuoriso- ja liikuntapalvelut, käyntiosoite Ervastintie 2, postiosoite Kirkkonummen kunta, PL 20, 02401 KIRKKONUMMI

Täydellinen kuulutus on nähtävillä Kirkkonummen kunnan verkkosivuilla.

Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.

Lisätietoja: Kirkkonummen kunta, nuoriso- ja liikuntapalvelut (09) 296 71

19.12.2023 Kirkkonummen kunta, nuoriso- ja liikuntapalvelut

Avustusmuodot ja niiden hakuajat

TOIMINTA-AVUSTUKSEN ENNAKKO

Haku 31.1.2024 klo 15.00 mennessä

Yhdistykselle, joka avustusohjesäännön mukaan voi saada toiminta-avustusta, voidaan hakemuksesta myöntää toiminta-avustuksen ennakkoa.

TOIMINTA-AVUSTUS                      16 151 €

Haku 31.3.2024 klo 15.00 mennessä

TOIMITILA-AVUSTUS                        3 450 €

Haku 31.3.2024 klo 15.00 mennessä

Hakijan itsensä omistaman tai vuokraaman ja pääasiallisesti nuorisotoimintaan käytettävän kiinteistön ylläpitokustannuksiin ja vuokriin (ennakkoon suunnitelmien perusteella haettava)

KOHDEAVUSTUKSET     yhteensä 17 250 €

Kohdeavustusta voi hakea ympäri vuoden ja anomus toimitettava sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle viimeistään 21 vrk ennen tapahtumaa tai tilaisuutta. Avustus maksetaan hyväksyttäviä tositteita tai sopimuksen mukaisesti taannehtivasti. Avustusta saa käyttää vain ja ainoastaan siihen myönnettyyn tarkoitukseen.

Kohdeavustus: Tapahtumat ja toimintaan liittyvä kalusto. Kohdeavustusta myönnetään toiminta-avustuksen ulkopuoliseen toimintaan kuten leireihin, retkiin, projekteihin, koulutukseen, kansalliseen ja kansainväliseen toimintaan, toimintaan liittyvään kertaluonteiseen kalustohankintaan.

Kohdeavustus: Syrjäytymisen ehkäisy. Kohdeavustusta myönnetään lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn tähtääviin Kirkkonummella toteutettaviin nuorisotoiminnallisiin hankkeisiin, projekteihin tai tapahtumiin.  Kohdeavustusta myönnetään toimintaan, joka on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville ryhmille. Hankkeet toteutetaan yksin tai yhteistyössä sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan tai muiden hallintokuntien kanssa kunnan nuorisotiloissa tai muiden tahojen ylläpitämissä nuorisolle tarkoitetuissa toimitiloissa tai paikoissa. Avustettavat tapahtumat tulee olla ilmaisia (tai kohtuullinen osallistumismaksu).

Kohdeavustus: Nuorten vapaat toimintaryhmät. Kirkkonummelaisten nuorten vapaiden ryhmien toimintaan (esim. äänitteiden teosta aiheutuviin kustannuksiin).

Kohdeavustus: Toiminnan käynnistäminen (starttiavustus). Toimintansa aloittava nuorisojärjestö tai -ryhmä voi hakea starttiavustusta toiminnan käynnistämisestä aiheutuviin menoihin. Yhdistys ei voi saada samana vuonna kuitenkaan sekä startti- että toiminta-avustusta.

Tunnustuspalkinto

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta voi halutessaan palkita nuorisotyöstä ansioituneen kirkkonummelaisen henkilön tai järjestön tunnustuspalkinnolla.

Nuorisopalveluiden erillinen kohdeavustus 2024 nuorten ohjatun iltatoiminnan mahdollistamiseksi, 2. haku

Tätä kohdeavustusta voivat hakea kirkkonummelaiset rekisteröidyt ja rekisteröimättömät paikalliset nuorisoyhdistykset, joiden jäsenistöstä 2/3 on alle 29-vuotiaita kirkkonummelaisia. Rekisteröimättömältä nuorisoyhdistykseltä edellytetään kuitenkin, että sillä on säännöt ja että sen hallinto, toiminta- ja talous on järjestetty, kuten rekisteröidyn yhdistyksen ja sen nimenkirjoittajat ovat täysi-ikäisiä. Lisäksi tätä kohdeavustusta voidaan myöntää myös muille kirkkonummelaisille rekisteröidyille yhdistyksille.

Hakuaika 2.9.2024 klo 15:00 mennessä, 18 818 euroa

Nuorisopalveluiden kohdeavustushakemus nuorten iltatoiminnan toteuttamiseen syksy 2024, 2. haku (pdf)

Kohdeavustuksen ehdot:

– Avustuksen myöntämisperusteena on nuorten iltatoiminnan toteuttaminen, joka edistää yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta sekä ennaltaehkäisee nuorten syrjäytymistä.

– Toiminta on suunnitelmallista, säännöllistä ja suuntautuu avoimesti hakemuksen kohteena olevalle kohderyhmälle.

– Toiminnan toteuttamisessa tulee huomioida nuorten toiveet.

– Hakemuksessa tulee selostaa, miten hakemuksen kohteena oleva toiminta toteutuu.

– Toiminta järjestetään Kirkkonummella.

– Suunnitellun toiminnan kohderyhmänä ovat alle 18-vuotiaat kirkkonummelaiset nuoret.

– Avustusta voidaan hakea suunnitelman tai jo toteutuneen toiminnan perusteella.

– Hakemukseen tulee liittää kustannuslaskelma kohteen menojen jakautumisesta tai tositteet toteutuneen toiminnan kustannuksista.

– Avustuksen osuus voi olla enintään 85 % toiminnan kokonaiskustannuksista.

– Avustusta ei myönnetä paikallisille yhdistyksille, jotka saavat samaan tarkoitukseen avustuksia tai määrärahoja muilta Kirkkonummen kunnan toimielimiltä.

Kirjanpito ja käyttötilitys:

– Kohdeavustuksen kohteena oleva toiminta on eroteltava selkeästi yhdistyksen kirjanpidossa.

– Avustussumma on käytettävä vuoden 2024 aikana päätöksessä mainittuun käyttötarkoitukseen.

– Avustus maksetaan yhdistyksen tilille, kun lautakunnan päätös on lainvoimainen.

– Kohdeavustuksen käytöstä annetaan erillinen käyttötilitys 31.3.2025 mennessä, jossa selostetaan toiminnan toteutuminen, osallistujamäärät, muut erityispiirteet sekä menojen ja tulojen jakautuminen.

-Avustus voidaan periä takaisin, jos myöntäjän asettamia ehtoja ei noudateta (avustusohjesäännön kohta 8.)

Muut ehdot:

-Avustuksen myöntäjä voi käyttää harkintaa ja liittää myönnettäviin avustuksiin myös muita tarpeellisia ehtoja.