Valitse sivu
kirkkonummi

Kirkkonummen kunnan liikuntapalveluiden avustusohjesääntö

Hyväksytty sivistys- ja vapaa-aikalautakunnassa 9.3.2023 § 25
Avustusohjesääntö tulee voimaan 1.1.2024

Avustusten myöntäminen

1 § Avustusten määrittely
Lautakunta voi osoittaa talousarviomäärärahoistaan varoja paikallisten yhdistysten avustamiseen. Lautakunta voi jakaa avustukset toiminta-, kohde- ja vuokra-avustuksiin.

2 § Myöntämisperusteet
Avustuksen myöntämisen yleisenä edellytyksenä on, että avustusta voidaan pitää sen käyttötarkoituksen toteuttamisen kannalta tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena.

Toiminta-avustusta voi hakea kirkkonummelainen rekisteröity yhdistys, tai yhdistys, joka on jättänyt rekisteröintihakemuksensa edellisen vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Yhdistyksen pääasiallisena tehtävänä tulee sääntöjen mukaan olla liikunta/ulkoilutoiminta.
Toiminta-avustusta hakevan yhdistyksen jäsenmäärän tulee olla vähintään 15 henkilöjäsentä, joista kirkkonummelaisia 4/5 (80 %). Mikäli ehto (4/5) ei täyty, vähennetään myönnetyn avustuksen osuutta puolella. Tällöin kirkkonummelaisia on oltava vähintään 3/5 (60 %).

Avustusten osuus voi olla enintään 60 % hyväksytyistä toiminnan menoista.

Toiminta-avustuksen tarvetta ja sen suuruutta harkittaessa otetaan huomioon seuraavat tekijät: kirkkonummelaisten henkilöjäsenten määrä, säännöllisesti kokoontuvien ryhmien vastaavien koulutettujen ohjaajien määrä, säännöllisesti toimivat nuorisoryhmät, säännöllisesti toimivat aikuis- tai sekaryhmät. Edellä mainittuja perusteita varten lautakunta hyväksyy erilliset mittarit. Lautakunta päättää vuosittain, mikä osuus toiminta-avustuksia varten varatusta määrärahasta myönnetään yllä mainittujen mittareiden perusteella. Avustuksen suuruutta harkittaessa otetaan huomioon myös, mikäli yhdistys toteuttaa yhdessä kunnan liikuntapalveluiden kanssa kuntalaisille suunnatun toimintapäivän tai kunnan mestaruuskilpailun.

Lautakunnan toiminta-avustukseen oikeutetuille hakijoille voidaan myöntää kohdeavustusta koulutustoiminnan kuluihin ja kartanvalmistamiskuluihin.

Lautakunnan toiminta-avustukseen oikeutetuille kirkkonummelaisille rekisteröidyille hakijoille voidaan myöntää vuokra-avustusta alle 20-vuotiaiden liikuntapaikkojen vuokrakustannuksiin.

Toiminta-avustukseen oikeutettujen hakijoiden lisäksi voidaan paikalliselle rekisteröidylle yhdistykselle myöntää kohdeavustusta palkkakustannuksiin, jotka aiheutuvat Kirkkonummen uimahallissa järjestetystä erityisryhmien liikunnasta, sekä meripelastustoiminnan edistämiseen.

Toiminta-avustukseen oikeutettujen hakijoiden lisäksi voidaan paikalliselle rekisteröidylle liikuntayhdistykselle myöntää kohdeavustusta jonkin erityisen ja tiettynä aikana toimeenpantavan tapahtuman toteuttamiseen.

Toiminta-avustukseen oikeutettujen hakijoiden lisäksi voidaan myöntää kohdeavustusta liikuntapaikan perustamiseen/perusparannukseen paikalliselle rekisteröidylle yhdistykselle.

Lautakunta pidättää oikeuden itsellään käyttää harkintaa avustuksia myönnettäessä.

3 § Myöntämispäätös
Avustusta koskevaan hakemukseen annetaan hakijalle kirjallinen päätös (pöytäkirjanote). Päätöksestä tulee käydä selville myönnetyn avustuksen käyttötarkoitus ja määrä sekä avustukseen liittyvät erityisehdot.
Päätöksestä tulee käydä ilmi myös se enimmäisosuus, jolla avustettavia menoja tuetaan.

Toiminta-avustuksesta voidaan hakijalle maksaa ennakkoa nuoriso- ja liikuntapäällikön viranhaltijapäätöksellä.

Maksamismenettely

4 § Avustusten maksaminen
Ennakkoa lukuun ottamatta myönnetyt avustukset maksetaan pääsääntöisesti hakijan tilille sen jälkeen, kun avustuspäätös on saanut lainvoiman. Avustukset voidaan erityisten painavien syiden johdosta maksaa ennen lainvoimaista päätöstä, mikäli oikaisuvaatimus tai valitus ei käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi, tai oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai valitusviranomainen ei kiellä täytäntöönpanoa. Kohdeavustus (erityisen ja tiettynä aikana toimeenpantavan tapahtuman toteuttamiseen) maksetaan tilitystä vastaan.

5 § Rahoitusedellytykset
Kohdeavustuksissa on esitettävä hyväksyttävä selvitys hankkeen kokonaisrahoituksen toteutumisesta.

Avustusehdot

6 § Käyttötarkoituksen noudattaminen
Avustusta saadaan käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Ellei avustuksen myöntämistä koskevassa päätöksessä ole käyttötarkoitusta tarkemmin yksilöity, avustus katsotaan myönnetyksi hakemuksessa mainittuun tarkoitukseen.

7 § Kirjanpito ja tilintarkastus
Avustuksen saajan on pidettävä kirjanpitoa vähintään kirjanpitolain ja kirjanpitoasetuksen edellyttämällä tavalla. Avustuksen saajan on järjestettävä kirjanpitonsa hyvää kirjanpitotapaa noudattaen siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata.
Avustuksen saajan tilintarkastajiksi tulee valita sääntöjen määräämällä tavalla yhdistyksen toiminnan laadun ja laajuuden huomioon ottaen päteviksi katsottavat sekä esteettömät henkilöt.

8 § Ilmoittaminen
Avustuksen saaja on velvollinen välittömästi ilmoittamaan lautakunnalle (myöntävälle viranomaiselle) sellaisesta seikasta, joka tämän avustusohjesäännön 17-18 §:n tai avustuksen myöntämistä koskevan päätöksen mukaan saattaa aiheuttaa avustuksen palauttamisvelvollisuuden.

9 § Selvitys
Avustuksen saajan on seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä tehtävä selvitys lautakunnalle edellisen vuoden avustuksen käytöstä.

10 § Muut ehdot
Avustuksen myöntäjä voi liittää myönnettäviin avustuksiin myös muita tarpeellisia ehtoja.
Tämän avustusohjesäännön tarkoittamia toiminta- ym. avustuksia ei myönnetä paikallisille yhdistyksille, jotka saavat määrärahoja tai avustuksia muilta Kirkkonummen kunnan toimielimiltä.

Avustuksen käyttö

11 § Toiminta-avustukset
Hyväksyttäviä menoja, joihin toiminta-avustus saadaan käyttää, ovat avustettavasta varsinaisesta toiminnasta johtuvat kulut.
Tarvikkeiden myynnistä ja muusta siihen verrattavasta välitystoiminnasta otetaan hyväksyttävänä menona huomioon vain toiminnan alijäämä.

12 § Kohdeavustukset
Hyväksyttäviä menoja, joihin kohdeavustusta saadaan käyttää, ovat avustettavasta toiminnasta tai hankkeesta aiheutuvat erilliskustannukset.
Jos kohdeavustus on myönnetty erityisestä toiminnasta tai hankkeesta syntyvän alijäämän kattamiseen, menojen vähennyksenä otetaan huomioon kyseisen toiminnan tai hankkeen erillistuotot.

13 § Vuokra-avustukset
Hyväksyttäviä menoja, joihin vuokra-avustusta saa käyttää, ovat alle 20-vuotiaiden toiminnasta aiheutuvat, toisen omistamiin tai vuokraamiin sisä- ja ulkoliikuntapaikkoihin kohdistuvat vuokramenot.

14 § Menot, joihin avustusta ei saa käyttää
Hyväksyttäviä menoja eivät ole arvonvähennykset sekä sellaiset varaukset ja muut laskennalliset erät, jotka eivät perustu jo toteutuneisiin menoihin tai menetyksiin.
Avustusta ei saa käyttää lainojen lyhennyksiin tai korkoihin, ellei avustuksen myöntämistä koskevasta päätöksestä muuta johdu.

15 § Kirjausperusteet
Kunkin vuoden osalta hyväksyttävinä menoina otetaan huomioon ne menot, jotka kirjanpitolain ja -asetuksen sekä hyvän kirjanpitotavan mukaan on kyseiselle tilikaudelle kirjattava.

16 § Avustuksen käyttöaika
Toiminta- ja kohdeavustusta saa käyttää avustuksen myöntämisvuonna syntyviin menoihin.

Avustuksen palauttamisvelvollisuus

17 § Avustuksen myöntämisedellytysten muuttuminen
Avustuksen saaja on velvollinen viipymättä palauttamaan käyttämättä olevan avustuksen, jos:
1) avustusta ei ole käytetty sen ajan kuluessa, jolloin se on päätöksen mukaan käytettävä
2) toiminta, jota varten avustus on myönnetty, lopetetaan tai se muuttuu niin, että se ei enää täytä avustuksen myöntämisen edellytyksiä
3) hanketta, jota varten avustus on myönnetty, ei voida toteuttaa
4) avustuksen määrä ylittää 60 %:n enimmäismäärän.

18 § Toiminnan lopettaminen
Avustuksen saaja on velvollinen viipymättä palauttamaan käyttämättä olevan avustuksen, mikäli toiminta lopetetaan.

Avustuksen takaisin periminen

19 § Takaisinperimispäätös
Avustuksen myöntäjä voi määrätä avustuksen perittäväksi takaisin, jos:
1) avustuksen saaja on laiminlyönyt tästä avustusohjesäännöstä tai avustuksen myöntämistä koskevasta päätöksestä johtuvien ehtojen tai muiden velvoitteiden noudattamisen
2) avustuksen saaja on antanut sellaisen väärän tiedon, tai salannut seikkoja, jotka vaikuttavat avustuksen saantiin, määrään tai ehtoihin.

20 § Määräaika
Takaisin perittäväksi määrätty avustus on maksettava kahden kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä, ellei

takaisin perimistä koskevassa päätöksessä ole toisin määrätty.
Jos takaisin perittäväksi määrättyä avustusta ei makseta takaisin edellä mainittuna määräaikana, avustuksen saaja on velvollinen maksamaan takaisin perittävälle määrälle vahvistetun kohtuullisen vuotuisen viivästyskoron.

Avustuksen valvonta

21 § Valvonnan järjestäminen
Avustuksen myöntäjän tehtävänä on kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaan valvoa avustusten käyttöä. Sitä varten sillä on oikeus tarkastaa avustuksen saajan koko varainhoitoa ja kirjanpitoa.
Kunnan valitsemilla tilintarkastajilla on oikeus tarvittaessa tarkastaa avustusta saaneen yhteisön hallintoa ja tilejä.
Avustuksen saaja on velvollinen esittämään kaikki tarkastuksen suorittamista varten tarpeelliset tili- ja muut asiakirjat ja selvityksen sekä muutoinkin avustamaan tarkastuksessa.

22 § Avustusten hakeminen ja hakuajat
Toiminta-avustushakemus laaditaan hakulomakkeelle. Toiminta-avustushakemus tulee jättää liikuntatoimistoon tai muuhun Kirkkonummen kunnan kirjaamispisteeseen 31.3. klo 15.00 mennessä.

Kohdeavustushakemus laaditaan hakulomakkeelle. Kohdeavustusten hakuasiakirjat tulee jättää Kirkkonummen kunnan kirjaamispisteeseen 31.3 klo 15.00 mennessä tai 31.8 klo 15.00 mennessä tai 30.11 klo 15.00 mennessä.
Lautakunta jakaa kohdeavustukset eri hakuaikoina ennakkoon tai tositteiden perusteella haettaviin.
Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.

23 § Ennakkojen hakeminen
Yhdistykselle, joka avustusohjesäännön mukaan voi saada toiminta-avustusta, voidaan hakemuksesta myöntää toiminta-avustuksen ennakkoa.

Ennakkohakemus laaditaan hakulomakkeelle. Hakuasiakirjat tulee jättää Kirkkonummen kunnan kirjaamispisteeseen tammikuun 15 päivään klo 15.00 mennessä.

Toiminta-avustuksen ennakkoa voidaan myöntää 100 – 5 000 euroa.
Ennakko maksetaan nuoriso- ja liikuntapäällikön viranhaltijapäätöksellä.

24 § Hakumenettely
Anomukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat:

  • toimintakertomus edellisen vuoden toiminnasta
  • tilinpäätös edelliseltä vuodelta sekä tilintarkastajien tai toiminnantarkastajan lausunto
  • toimintavuoden toimintasuunnitelma sekä siihen perustuva talousarvio
  • yhdistyksen säännöt, uuden hakijan ollessa kysymyksessä
  • yhdistyksen toiminnan erittely mittarilomakkeelle
  • yhdistyksen tilintarkastajien allekirjoittaman todistuksen niiden henkilöiden lukumäärästä, jotka ovat suorittaneet yhdistyksen jäsenmaksun toimintavuoden aikana.

25 § Voimaantulo
Avustusohjesääntö tulee voimaan 1.1.2024.

Liite:

PAIKALLISILLE LIIKUNTAJÄRJESTÖILLE MYÖNNETTÄVIEN TOIMINTA-AVUSTUSTEN TOIMINNALLISET MITTARIT

Hyväksytty sivistys- ja vapaa-aikalautakunnassa 9.3.2023 § 25
Voimaantulo 1.1.2024

1 Kirkkonummelaiset henkilöjäsenet Pistettä
115-1001
2101-2002
3201-3003
4301-4004
5401-5005
6501-6006
7601-7007
8701-8008
9801-9009
10901-10
2Säännöllisesti kokoontuvien ryhmien ohjaajina
toimivien koulutettujen henkilöiden määrä
(esim. lajiliiton, piirin tms. valmentaja- tai ohjaajakoulutus)
Pistettä
11-31
24-72
38-123
413-184
519-295
630-406
741-557
856-708
971-1009
10yli 10010

­Säännöllisesti kuukausittain tai viikoit­tain vähintään 10 kertaa toimintavuoden aikana ko­koontuvien toimivien ryhmi­en ohjaa­ji­en luku­määrällä selvite­tään toimin­nan perusedelly­tyk­siä (jatku­vuus, ohjaa­jatilanne). Yhdellä oh­jaajalla voi olla samanaikai­sesti vain yksi ryhmä ohjattavanaan.

3 Säännöllisesti toimivat nuorisoryhmät
Pistettä
11-21
23-42
35-63
47-94
510-125
613-176
718-227
823-278
928-329
1033-3710
1138-4211
1243-4712
1348-5413
1455-6514
15yli 6515

Säännöllisesti kuukausittain tai viikoittain vähintään 10 kertaa toimintavuoden aikana kokoontuvaan nuorisoryhmään tulee osallistua vähintään 5 henkilöä, 2/3 osallistuvista tulee olla alle 20-vuotiaita, ohjaa­jaa ei lueta ryhmään.

4 Säännöllisesti toimivat aikuis- ja sekaryhmät
Pistettä
11-31
24-92
310-143
415-254
5yli 255

Säännöllisesti kuukausittain tai viikoittain vähintään 10 kertaa toimintavuoden aikana kokoontuvaan aikuisryhmään tulee osallistua vähintään 5 henkilöä, ohjaajaa ei lueta ryhmään kuuluvaksi.

Ryhmien säännöllisyys selvitetään osallistujamääristä ja kokoontumis­kerroista annetuista tiedoista.