Valitse sivu
kirkkonummi

Erityinen tuki

Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, jotka tarvitsevat oppimiseensa ja koulunkäyntiinsä pitkäkestoista, kokonaisvaltaista ja yksilöllistä tukea. Tuki voidaan järjestää joko yleisen tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Erityisen tuen aikana voidaan käyttää samoja tukimuotoja kuin yleisen ja tehostetun tuen aikana. Lisäksi oppilas saa erityisen tuen aikana erityisopetusta. Erityisopetus järjestetään oppilaan etu ja opetuksen järjestämisedellytykset huomioon ottaen yleisopetuksen ryhmässä tai osittain tai kokonaan erityisopetuksen ryhmässä.

Erityisen tuen aloittaminen perustuu pedagogiseen selvitykseen. Pedagogisen selvityksen laatimisesta vastaa alakoulussa luokanopettaja ja yläkoulussa luokanohjaaja yhteistyössä laaja-alaisen erityisopettajan sekä muiden oppilasta opettavien opettajien kanssa. Oppilas ja huoltajat osallistuvat pedagogisen selvityksen laatimiseen yhdessä koulun moniammatillisen työryhmän kanssa. Pedagogisen selvityksen pohjalta oppilaalle tehdään hallintolain mukainen kirjallinen päätös erityisestä tuesta. Erityisen tuen päätöksessä päätetään oppilaan pääsääntöinen opetusryhmä, mahdolliset tulkitsemis- ja avustajapalvelut, erityiset apuvälineet, yksilöllistettävät oppiaineet sekä muut tarvittavat opetusjärjestelyt. Erityisen tuen päätös postitetaan huoltajille.

Erityisen tuen päätöksen jälkeen oppilaalle laaditaan koulussa henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). HOJKSiin kirjataan oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tavoitteet, tarvittavat opetusjärjestelyt ja pedagogiset ratkaisut sekä oppilaan tarvitsema tuki ja ohjaus. Lisäksi HOJKSiin määritellään mahdollisia yksilöllistettyjä oppiaineita koskevat tavoitteet, sisällöt ja arviointi sekä muut tukitoimet, kuten tulkitsemis- ja avustajapalvelut ja erityiset apuvälineet.

Erityisen tuen aikana voidaan tarvittaessa yksilöllistää oppiaineiden oppimääriä. Oppimäärän yksilöllistämiseen voidaan päätyä silloin, kun oppiaineen erityisistä painoalueista huolimatta oppilas ei pysty saavuttamaan tavoitteita hyväksytysti. Oppimäärän yksilöllistämisestä päätetään oppilaan erityisen tuen päätöksessä. Kun oppiaineen oppimäärä yksilöllistetään, voidaan soveltaa myös alempien luokkien tavoitteita ja sisältöjä. Yksilöllistetty oppimäärä arvioidaan suhteessa henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS) kirjattuihin tavoitteisiin. Arvosana ja/tai sanallinen arvio merkitään todistukseen tällöin tähdellä (*).