Valitse sivu
Etusivu / Kunta / Päätöksenteko ja organisaatio / Kuntastrategia 2024-2030
kirkkonummi

Kuntastrategia 2024-2030

Kirkkonummen kuntastrategia vuosille 2024-2030 hyväksyttiin kunnanvaltuuston kokouksessa 4.3.2024.

Kuntastrategia on kunnan toimintaa ja päätöksentekoa ohjaava suunnitelma, jossa määritellään kunnan suunta sekä sen tärkeimmät pidemmän aikavälin tavoitteet. Kuntalain 37 § mukaisesti kunnassa on oltava kuntastrategia, josta kunnan keskeisin päätöksenteko, suunnittelu ja kehittäminen johdetaan. Uuden kuntastrategian on tarkoitus selkeyttää, tiivistää ja tarkentaa edellistä strategiaa. Strategiassa on huomioitu tulevat toimintaympäristön muutokset, kuten työvoima- ja elinkeinopalveluiden siirtyminen kunnan vastuulle vuonna 2025. Hyvinvointialueuudistuksen myötä kunnan vastuualueet ovat muuttuneet merkittävästi.

Kirkkonummen kuntastrategia koostuu visiosta, kolmesta päämäärästä, joiden alle on asetettu yhteensä 19 strategiakauden tavoitetta sekä läpileikkaavista teemoista että strategiamittareista.

Visio

Kirkkonummi,
lähellä ihmistä ja luontoa Porkkalasta Nuuksioon.

Kirkkonummi,
metropolialueen halutuin ja elinvoimaisin kunta.

Kirkkonummi,
kestävä, kaksikielinen ja kansainvälinen
sivistyskunta 700 vuotta.

Päämäärät

Strategiassa on kolme päämäärää, jotka koostuvat yhteensä 19 tavoitteesta. Tutustu päämääriin klikkaamalla niitä!

Yhteisöllinen ja elävä Kirkkonummi – Porkkalasta Nuuksioon 

Kirkkonummi on viihtyisä, turvallinen, luonnonläheinen ja pientalovaltainen kunta kaikenikäisille asukkailleen. Kunta on lapsi-, nuori- ja ikäystävällinen sekä yhteisöllinen asuinpaikka. Kehitämme kunnan keskustaa pienkaupunkimaisesti.

Kuntakeskuksemme on elävä kohtaamispaikka, joka houkuttelee viihtymään ja joka tunnetaan niin tapahtumista kuin laajasta palvelutarjonnasta.

Veto- ja pitovoimatekijöinämme ovat
omaleimaiset kylät ja alueet, joiden oma
identiteetti on vahva.

Edistämme kaikenikäisten kuntalaisten
hyvää elämää ja arjen sujuvuutta, jota
tukevat saavutettavat ja korkealaatuiset
julkiset palvelut. Kunnan toiminta on
osallistavaa, ja kehitämme sitä yhdessä
kuntalaisten ja yhteisöjen kanssa.

Innostamme kuntalaisia aktiiviseen
elämäntapaan, liikkumaan ja kulttuurin
pariin. Kirkkonummella on mahdollisuus
kohtaamisiin ja elämyksiin luonnossa ja
tapahtumissa, niin arjessa kuin
juhlassakin.

Vahvistamme yhteistyöverkostoja muiden
kuntien, elinkeinoelämän sekä kolmannen
sektorin kanssa.

Kasvava ja kestävä Kirkkonummi – Metropolialueen halutuin, virein ja elinvoimaisin kunta

Kirkkonummella on monipuolista ja
korkealaatuista asumista kaikenikäisille –
lähellä luontoa, merta ja järviä.

Kasvamme suunnitelmallisesti ja hallitusti.
Kaavoitamme pientalovaltaisesti luonnonläheisiä, viihtyisiä ja turvallisia
asuinalueita. Palvelutarjontamme vastaa kasvavan ja ikääntyvän väestön tarpeisiin.

Taloutemme on pitkäjänteisessä tasapainossa. Investoimme kestävästi,
toimimme kustannustehokkaasti ja kasvatamme tulopohjaa.

Olemme yrittäjä- ja yritysmyönteinen kunta,
joka varmistaa yritysten kasvu- ja toimintaedellytyksistä huolehtimalla tontti- ja toimitilatarjonnasta sekä kaavoitus- ja luvitusprosessien sujuvuudesta. Houkuttelemme aktiivisesti ja määrätietoisesti uusia yrityksiä asettumaan Kirkkonummelle ja varmistamme elinkeinojen elinvoimaisuuden. Maaseutuelinkeinot ovat elinvoimaisia ja
edistämme ruoan lähituotantoa.

Huomioimme kestävyyden eri
ulottuvuudet kaikessa toiminnassamme
ja suunnittelussamme. Tuemme ja
kannustamme kuntalaisia vastuulliseen
elämäntapaan.

Toimimme aktiivisesti ilmastotavoitteiden
saavuttamiseksi ja vaalimme luonnon
monimuotoisuutta. Valttikorttejamme ovat
merellisyys, järvet ja luonnonläheisyys,
joita vaalimme ja hyödynnämme niin
kuntalaisten hyvinvoinnin kuin kunnan
markkinoinnin edistämisessä.

Kirkkonummella on helppo liikkua eri
kulkumuodoin. Kehitämme julkisen
liikenteen yhteyksiä ja kevyen liikenteen
verkostoa aktiivisessa yhteistyössä
liikenteen toimijoiden ja käyttäjien
kanssa, kiinnittäen erityistä huomiota
esteettömyyteen.

Osaava ja oppiva Kirkkonummi – Sivistystä 700 vuotta 

Olemme vahva sivistyskunta, jossa varhaiskasvatus, opetus ja koulutus ovat arvostettuja. Edistämme elinikäisen oppimisen kulttuuria, joka innostaa asukkaita kehittämään itseään ja liittymään osaksi yhteisöä.
Oppimisympäristömme ovat turvallisia ja terveellisiä.

Voimavaramme ja rikkautemme on elävä kaksikielisyys.

Olemme kansainvälinen ja moninaisuutta arvostava kunta, joka houkuttelee kansainvälisiä osaajia.

Tarjoamme houkuttelevan ja viihtyisän
työpaikan sekä olemme kilpailukykyinen
työnantaja. Henkilöstömme voi hyvin ja
kehittää osaamistaan
tulevaisuustietoisesti. Johtaminen on
meillä korkealaatuista. Varmistamme
osaavan työvoiman saatavuuden ja
luomme mahdollisuuksia työnhakijoille ja
työnantajille Kirkkonummella ja
työllisyysalueella.

Edistämme tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja kotoutumista
huomioimalla eri väestöryhmien tarpeet.

Uudistamme rohkeasti toimintatapojamme
asiakaslähtöisemmiksi ja tehokkaammiksi. Digitaalisuus on
luonteva osa oppimis- ja työympäristöjämme.

Läpileikkaavat teemat

Viestintä

Viestimme ennakoivasti, suunnitelmallisesti, oikea-aikaisesti, avoimesti ja monipuolisesti kohderyhmille sekä sisäisesti että ulkoisesti.

Tiedolla johtaminen

Teemme päätökset proaktiivisesti korkealuokkaisen valmistelun, laadukkaan tiedon ja ennakkoarvioinnin pohjalta.

Hyvinvoinnin edistäminen

Edistämme kuntalaisten ja kunnan työntekijöiden hyvinvointia, terveyttä ja koettua elämänlaatua.

Strategian mittaaminen ja seuranta

Strategian ja sen päämäärien toteuttamista ja saavuttamista mitataan erilaisilla laadullisilla ja määrällisillä mittareilla. Mittareille asetetaan nykytila, tavoitetaso sekä verrokkikunnat.

Strategian mittareiden lisäksi lyhyemmän aikavälin tavoitteita ja mittareita asetetaan vuosittain talousarviossa.

Mittarit

Yhteisöllinen ja elävä

 • Kuntalaiskysely
 • Asiakaskysely
 • HYTE-kerroin
 • Kuntakeskuksen asukkaiden ja uusien asuntojen määrä (kehitys)
 • Pientaloasuntojen määrän kehitys
 • Palveluyritysten määrä ja liikevaihto
 • Tapahtumien osallistujamäärä ja niiden saavutettavuus (isot tapahtumat)

Kasvava ja kestävä

 • Väestömuutos
 • Uusien asuntojen määrä
 • (pientalovaltaisuus; maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelma MAL)
 • Uusi asuinrakennusoikeus (k-m2, maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelma MAL)
 • Elinvoima, vetovoima ja pitovoima -indeksi
 • Kuntabarometri
 • Kasvihuonepäästöt asukasta kohti (HINKU)
 • Verotulot asukasta kohti
 • Yhteisöverotulojen kehitys
 • Lainakanta asukasta kohti
 • Investoinnit asukasta kohti
 • Yli/alijäämän kehitys
 • Yritysten lukumäärä ja liikevaihto
 • Joukkoliikenteen käytön määrän kasvu
 • Kävelyn ja pyöräilyn yhteydet (km, kehitys)

Osaava ja oppiva

 • Koulutustasoindeksi
 • Toisen asteen koulutuksen
 • keskeyttäneet oppivelvolliset: lukio, ammatillinen koulutus
 • Kansalaisopiston yli 65-vuotiaiden kurssilaisten määrä vuosittain
 • TEAviisari (Kuntalaisten terveyden edistämisen mittarit)
 • Työllisyys- ja työttömyysaste
 • Työntekijän suositteluindeksi (eNPS)
 • Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely

Kirkkonummen arvot

Kestävyys

Teemme ratkaisuja ja valintoja, jotka ovat oikeudenmukaisia ja kestäviä ympäristön, talouden, kuntalaisten ja toiminnan kannalta.

Avoimuus

Kaiken toimintamme lähtökohta
on avoimuus ja läpinäkyvyys.

Luottamus

Toimintamme perustuu keskinäiseen
arvostukseen ja
luottamukseen.

Rohkeus

Kokeilemme ennakkoluulottomasti uusia asioita ja ennakoimme muuttuvaa maailmaa.

Tutustu kuntastrategiaan!