Valitse sivu
kirkkonummi

Kylmälän osayleiskaava

Tilanne: Ehdotusvaihe (22.8.2016)

Kylmälä sijaitsee kunnan pohjoisosassa Veikkolan taajaman ja Evitskogin kylän välissä. Suunnittelualue on laajuudeltaan noin 15 km² ja siellä asuu noin 700 asukasta (v. 2018). Merkittävä osa rakennuskannasta on vapaa-ajan asuntoja. Osayleiskaavan tavoitteena on eheyttää kylärakennetta, ohjata asuminen sille sopiviin paikkoihin sekä osoittaa alueelle riittävät virkistysalueet ja johdonmukaiset ulkoilu- ja ratsastusreitit. Osayleiskaavassa tutkitaan myös liikenneturvallisuuden parantamismahdollisuuksia ja -tarpeita ja varaudutaan alueen palvelutarpeen kasvulle.


Hyväksymisvaihe:


Kylmälän osayleiskaavan tilannekatsaus

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 22.5.2024 § 47

Ehdotusvaihe:

Päätöksenteko:

Kylmälän osayleiskaavan päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kuntatekniikan lautakunta 14.6.2018 (§ 87)

Kylmälän osayleiskaava, tarkistetun osayleiskaavaehdotuksen valmistelun periaatteista päättäminen
Kunnanhallitus 22.8.2016 (§ 241)
Yhdyskuntatekniikan lautakunta 15.6.2016 (§ 54)

Osayleiskaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville
Kunnanhallitus 1.6.2015 (§ 195)
Yhdyskuntatekniikan lautakunta 23.4.2015 (§ 30)

Kaava-asiakirjat:

Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (2018)


Jatkovalmisteluperiaatteet (kh 22.8.2016)


Osayleiskaavaehdotus (3215) nähtävillä 22.-30.6.2015 ja 3.8.-4.9.2015:
Kaavaehdotus (3215)
Kaavaehdotuksen (3215) merkinnät ja määräykset
Selostus
Selostuksen liitteet


Valmisteluvaihe:

Osayleiskaavaluonnos oli käsittelyssä yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 18.2.2010 ja 25.3.2010, ja se päätettiin asettaa nähtäville 25.3.2010 kokouksessa. Osayleiskaava oli julkisesti nähtävillä 26.4.-28.5.2010.


Aloitusvaihe:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen,
Kunnanhallitus 16.6.2008 (§ 219)
Yhdyskuntatekniikan lautakunta 22.5.2008 (§ 50)

Vireilletulo: 11.7.2008


Selvitykset:

Vihdin jätevesihuollon vaihtoehdot Yva Sito 2014
Liikenteellinen tarkastelu Sito 2011
Liito-orava Faunatica 2009
Rakennusinventointi tekstiosa Backman 2009
Arkeologinen inventointi Museovirasto 2009
Luontoselvitykset Faunatica 2008


Kaavoittajan yhteystiedot:

Seppo Mäkinen

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

puh. 040 538 9587