Valitse sivu
kirkkonummi

Tolsanportti eteläinen

Tilanne: Ehdotus nähtävillä 7.8. – 9.9.2024 (24.6.2024)

Tolsanportin eteläinen asemakaava-alue sijaitsee Tolsan asemanseudun kaakkoispuolella. Kaava-alue rajautuu pohjoisessa Länsiväylän keskilinjaan, idässä vireillä olevaan Tolsanjärven asemakaava-alueeseen, etelässä peltoalueeseen ja idässä metsäalueeseen. Suunnittelualue on kooltaan noin 9,8 ha. Suunnittelualueella sijaitsevat liikennealueet ovat valtion omistuksessa, mutta muuten suunnittelualueen kiinteistöt ovat yksityisten omistuksessa. Kunnalla ei ole maanomistusta alueella.

Asemakaavan tarkoituksena on toteuttaa alueelle olemassa oleviin hyviin liikenneyhteyksiin tukeutuen liike- ja toimistorakennusten sekä teollisuus- ja varastorakennusten alue. Elinkeinoelämän mahdollisuuksien parantaminen ja työpaikkojen lisääminen kuntakeskuksen lähialueella tukevat liikekeskustan ja Tolsan asemanseudun kehittämistä sekä valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. Alueen suunnittelussa huomioidaan alueen näkyminen Länsiväylälle ja Porkkalantielle.
Ehdotusvaihe

Tolsanportin eteläisen asemakaavan ehdotusaineiston asettaminen julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti 7.8. – 9.9.2024


Valmisteluvaihe

Päätös: Kaavan valmisteluaineiston asettaminen julkisesti nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti 2. – 31.5.2024

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä valmisteluaineistosta. Mielipiteet on toimitettava kirjallisina osoitteeseen Kirkkonummen kunta, kirjaamo, PL 20, 02401 Kirkkonummi, tai sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@kirkkonummi.fi  ennen nähtävilläoloajan päättymistä.

Vastaavat kaavoittajat ovat kaavoitusarkkitehti Anniina Lehtonen, puh. 040 1269253, anniina.lehtonen@kirkkonummi.fi  ja asemakaavapäällikkö Simon Store, puh. 044 760 2282, simon.store@kirkkonummi.fi

Valmisteluaineison asiakirjoihin voi tutustua myös kunnan palvelupisteessä sekä keskustan, Masalan ja Veikkolan kirjastoissa.

Asukastilaisuus pidetään keskiviikkona 8.5.2024 klo 17.30 – 19 Kirkkonummen kunnantalolla, Kirkkonummi-salissa, osoite: Ervastintie 2, sisäänkäynti kunnantalon ostarin puoleisen sivuoven kautta klo 17.15 – 17.45. Tervetuloa!


Aloitusvaihe

Tolsanportin eteläinen asemakaava (14201), asemakaavan vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen (MRL 62 § ja 63 §)


KTYS, Kunnallistekniset yleissuunnitelmat

Asemapiirustus 1

Asemapiirustus 2

Pituusleikkaus Tolsansuora

Pituusleikkaus Tolsankaari

Tyyppipoikkileikkaukset

Kaavoittajan yhteystiedot:

Anniina Lehtonen

puh. 0401269253

etunimi.sukunumi@kirkkonummi.fi