Valitse sivu
kirkkonummi

Kirkkonummen kunnan lakisääteinen sidonnaisuusrekisteri

Kuntalain mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan.

Kirkkonummen kunnan sidonnaisuusrekisteri 

Kuntalain 84.2 §:ssä säädetään siitä, keitä sidonnaisuusilmoitusvelvollisuus koskee. Ilmoitusvelvollisuus
on rajattu koskemaan kunnan keskeisiä luottamushenkilöitä ja johtavia
viranhaltijoita.

Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä ovat:

– Kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet
– Valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
– Lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
– Maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet ja varajäsenet
– Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja lautakunnan esittelijä
– Vaalilautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja lautakunnan esittelijä

Ilmoitusvelvollisia viranhaltijoita ovat:

– Kunnanjohtaja
– Kunnanhallituksen esittelijät
– Lautakuntien esittelijät

Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä luottamushenkilön tai viranhaltijan johtotehtävistä sekä luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä.

Elinkeinotoiminnalla tarkoitetaan tässä yhteydessä liike- ja ammattitoimintaa.

Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat yrityksen tai muun yhteisön johtotehtävät ja luottamustoimet:

– Toimitusjohtaja
– Varatoimitusjohtaja
– Hallituksen jäsenyys
– Hallitukseen rinnastettavan toimielimen jäsenyys

Merkittävän varallisuuden tai muun mahdollisen sidonnaisuuden muodostavat:

– Merkittävät kiinteistöjen osakkeiden omistukset, jotka liittyvät elinkeinotoimintaan tai sijoitustoimintaan.
– Merkittävät asunto-osakeyhtiön osakkeiden omistukset, jotka liittyvät elinkeinotoimintaan tai sijoitustoimintaan.
– Kiinteistön omistus, mikäli kiinteistö sijaitsee omassa kunnassa tai sellaisella alueella, johon päätöksenteko kohdistuu.
– Tapauskohtaisesti maan ja metsän omistus omassa kunnassa.
– Tapauskohtaisesti kiinteistöyhtiöiden osakkeiden omistus.
– Tapauskohtaisesti muiden osakkeiden omistus.
– Tapauskohtaisesti ammattiin liittyvät osakkuudet ja omistukset.
– Tapauskohtaisesti merkittävä velka. Erityisesti, jos velka liittyy elinkeinotoimintaan.
– Tapauskohtaisesti kolmannen tahon puolesta annettu sitoumus, esimerkiksi takaus tai vakuus.
– Tapauskohtaisesti henkilön yhdistys- ja säätiötoiminta. Ilmoitusvelvollisuus koskee niitä tietoja, joilla voidaan objektiivisesti arvioiden voivan olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävien hoitamisessa.

Ilmoitusvelvollisuus ei koske:

– Ilmoitusvelvollisen läheisten henkilöiden jäsenyyksiä tai omistuksia.
– Pelkästään oman asunnon osakkeenomistusta.

Kunnan tarkastuslautakunta on linjannut, että myös kaikki ei-lakisääteisen ilmoitusvelvollisuuden piirissä olevat päättäjät  voivat ilmoittaa sidonnaisuuksistaan. Tässä rekisterissä sidonnaisuuksien ilmoittaminen ja julkaiseminen perustuu vapaaehtoisuuteen ja edellyttää ilmoittajan suostumusta. Rekisterissä olevat päättäjät ovat antaneet ilmoituksensa omaehtoisesti ja antaneet suostumuksensa tietojensa julkaisemiselle kunnan verkkosivuilla.

Vapaaehtoinen sidonnaisuusrekisteri