Valitse sivu
kirkkonummi

Munkinmäki korttelit 202 ja 203, asemakaavanmuutos

Tilanne: Lainvoimainen 12.5.2023

Kaavamuutoshanke sijaitsee Munkinmäen alueella, Munkinmäentien varrella. Se rajoittuu etelässä Länsiväylään, käsittäen korttelit 202 ja 203.

Suunnittelualueella on voimassa Munkinmäen asemakaava (lainvoimainen v. 2004). Voimassa olevassa asemakaavassa kortteli 203 on osittain merkitty liikerakennusten korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan myymälätiloja (KL-1) ja osittain toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY). Kortteli 202 on osittain merkitty liike– ja toimistorakennusten korttelialueeksi (K) ja osittain toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY). Lisäksi kaavamuutosalueeseen kuuluu osa Puropuiston lähivirkistysalueesta (VL) sekä osa Munkinmäentien ja Purokummuntien katualueista.

Munkinmäen asemakaavan kortteleiden 202 ja 203 koskevan kaavamuutoksen tavoitteena on edistää Kirkkonummen liikekeskustan palvelujen tarjontaa. Tavoitteena on sallia erilaisten liiketilojen, kuten elintarvikekaupan rakentaminen kortteliin 203. Lisäksi kortteliin (203) on tarkoitus sijoittaa kaasunjakeluasema, alueella kulkevan maakaasujohdon tuntumaan. Suunnittelussa otetaan kantaa myös Munkinmäentien ja Purokummuntien liikennejärjestelyihin.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisältämän ja kaavoitusohjelman perusteella laaditun arvion mukaisesti kaavaehdotus on tarkoitus saada käsittelyyn keväällä 2020. Kaavamuutos on tarkoitus saada hyväksymiskäsittelyyn loppuvuodesta 2020.


Hyväksymisvaihe:

Lainvoimainen kaava kaavakartta piirustusnumero 3466, merkit ja määräykset

12.5.2023 Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä pyydettiin valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Valitus on rauennut korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 10.5.2023 valittajan vedettyä hakemuksensa pois, joten Munkinmäen kortteleiden 202 ja 203 asemakaava on saanut kokonaisuudessaan lainvoiman 12.5.2023.

10.3.2023 Hallinto-oikeus hylkää valituksen. Maankäyttö- ja rakennuslain 188 §:n 1 momentin mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

2.12.2022 voimaan tullut kaava, osittain lainvoimainen  kaavakartta 3466, merkit ja määräykset

Kunnanhallitus on päätöksellään 26.9.2022 § 303 päättänyt määrätä MRL 201 §:n mukaisesti Munkinmäen korttelien 202 ja 203 asemakaavan muutoksen tulevan voimaan siten, että voimaan tulo koskee Purokummuntien katualuetta sekä korttelin 203 tonttia 1.

Päätös Munkinmäen korttelien 202 ja 203 asemakaavan muutos (hankenro 10 310) osittaisesta voimaantulosta MRL 201 §:n mukaisesti

Kunnanhallitus 26.09.2022 § 303 

Kirkkonummen kunnan vastaus Munkinmäen asemakaavan muutoksesta (piir.nro 3466) tehtyyn valitukseen
Kunnanhallitus 29.08.2022 § 277 

4.7.2022 Kunnanvaltuuston päätöksestä 16.5.2022 § 41 on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen.

Munkinmäen kortteleiden 202 ja 203 asemakaavan muutos (hanke 10310), asemakaavan hyväksyminen MRL 52 §:n mukaisesti
Kunnanvaltuusto 16.05.2022 § 41

Kunnanhallitus 09.05.2022 § 151

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 28.4.2022 § 39

Ehdotusvaihe:

Asemakaavan muutosehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville 25.5. – 26.6. 2020 MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti

Kaavakartta (piir.nro 3403)

Kaavaselostus

Selostuksen liitteet

Kunnanhallitus 04.05.2020 § 149
Yhdyskuntatekniikan lautakunta 23.04.2020 § 47

Kaavoittajan vastaanotto/puhelinaika pidetään ti 9.6. klo 9-12 ja to 11.6. klo 9-12. Tapaamiset ajanvarauksella, varaukset kaavoittajalta: Tero Luomajärvi,
puh. 040 846 5657, tero.luomajarvi@kirkkonummi.fi

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksista. Muistutukset on toimitettava kirjallisina Kirkkonummen kunnanhallitukselle, osoitteeseen Kirkkonummen kunta, kirjaamo, PL 20, 02401 Kirkkonummi, tai sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@kirkkonummi.fi ennen nähtävilläoloajan päättymistä.


Aloitusvaihe:

Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on hyväksytty yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 27.2.2020 (§ 29).

Vireilletulo 27.3.2020 kuulutus

Kaavoittajan yhteystiedot:

Tero Luomajärvi

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

puh. 040 846 5657