Valitse sivu
kirkkonummi

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilukuulumisia

(Julkaistu 21.1.2023)

Syksyllä 2021 aloitettiin Kirkkonummella kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu. Mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön toteuttamassa kokeilussa on ollut Kartanonrannan, Masalan, Nissnikun, Vuorenmäen ja Sjökullan päiväkodit. Kokeiluryhmään valitut lapset aloittivat esiopetuksen vuotta säädettyä aikaisemmin, 2016-syntyneet syksyllä 2021 ja 2017-syntyneet tänä syksynä. Kokeilu on puolessa välissä ja ensimmäiset kokeiluun osallistuneet lapset siirtyvät koulutielle ensi elokuussa.

Lasten kommenttien mukaan esiopetuksen kokeilussa on opittu oikeita asioita.  Masalan ja Kartanonrannan eskarilaiset pohtivat oppimiaan asioita näin: ”Oon oppinut, että kaikki saa tulla mukaan leikkiin. Ja voi myös sanoa, että mä haluun nyt leikkiä yksin”.  Eskarissa ollaan opittu säästä, niitä saksijuttuja, piirtämään ja kirjaimia ja jopa kirjoittamaan monta sanaa.  Viittaaminen, piirissä oleminen ja sääntöjen noudattaminen ovat myös tärkeitä eskarilaiset taitoja.  Hauskaa eskarissa on ollut tehtävien ja hauskojen aikuisten lisäksi kaverit ja kavereiden kanssa leikkiminen    

Kokeilun tarkoituksena on saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitykseen ja oppimiseen, sosiaalisiin taitoihin ja itsetunnon muodostumiseen. Opetus ja kulttuuriministeriön tekemä seurantatutkimus tuottaa valtakunnallisesti tietoa kokeilun vaikutuksista. Kokeiluryhmien henkilöstö Kirkkonummen päiväkodeissa sen sijaan havainnoi, kehittää ja arvioi esiopetustoiminnan toteumista jatkuvasti. Vaikka kokeilu päättyy 2017-syntyneiden lasten siirtyessä ensimmäiselle luokalle, jää esiopetuksen henkilöstölle kokeilusta paljon hyvää osaamista ja kokemusta. Opettajan käyttämä ”matikkakieli ja -silmälasit” sekä kielellistä kehitystä tukevan ympäristön rakentaminen on tärkeää jo 5-vuotiaitten kanssa.  Kun lapsen oppimisvalmiuksiin kiinnitetään erityistä huomiota jo 5-vuotiaana, on aikaa myös tukea kehittyviä taitoja rauhassa. ”On parasta, kun lapset saavat oppia rauhassa ja omaan tahtiinsa.”. Lasten ottaminen mukaan toiminnan ja oman oppimisen suunnitteluun vahvistaa ja lisää lasten osallisuutta ja oppimisintoa. 

Kokeilu toteutetaan vuosina 2021-2024 ja siihen osallistuu koeryhmään valitut 2016- ja 2017-syntyneet lapset.  Syksyllä 2023 ei aloita uutta ikäluokkaa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu jatkuu syksyllä 2022

(Julkaistu 30.12.2021)

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu jatkuu lukuvuonna 2022-2023 samoissa kokeilutoimipaikoissa kuin tälläkin hetkellä; Nissnikun päiväkodissa, Masalan päiväkodissa, Kartanonrannan päiväkodissa, Vuorenmäen päiväkodissa ja Sjökulla daghemissä.  Koeryhmään kuuluvien ja kaksivuotiseen esiopetukseen jo tänä vuonna osallistuneiden 2016- syntyneiden lasten ei tarvitse ilmoittautua uudelleen esiopetukseen. 

Opetushallitus määrittelee vuosittain koeryhmään ja verrokkiryhmään kuuluvat lapset.  Kun opetushallitus on vahvistanut koeryhmään kuuluvat vuonna 2017- syntyneet lapset, näille lapsille lähetetään henkilökohtainen tieto kaksivuotiseen esiopetukseen ilmoittautumisesta. 

Myös verrokkiryhmään määritellyille vuonna 2017- syntyneille lapsille tulee ilmoitus verrokkiryhmään kuulumisesta.  Verrokkiryhmään kuuluvan lapsen kasvatus- ja koulutuspalveluihin ei tule muutoksia, hän on edelleen normaalilainsäädännön piirissä.  Verrokkiryhmään kuuluva lapsi voi osallistua 5-vuotiaana normaalisti varhaiskasvatukseen ja sen jälkeen yksivuotiseen esiopetukseen.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun tutkimus alkaa oppimisvalmiuksien arvioinnilla

(Julkaistu 28.9.2021)

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa selvitetään pidemmän esiopetuksen vaikutuksia lasten oppimisvalmiuksien kehittymiseen.  Tutkimus alkaa lokakuun alussa ja kaikkien tutkimukseen osallistuvien päiväkotien vuonna 2016 syntyneiden lasten toivotaan osallistuvan siihen.  Arviointi perustuu lakiin kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta (1046/2020).

Tutkimukseen osallistuvat sekä kokeilutoimipaikoissa että verrokkitoimipaikoissa olevat lapset.

Kokeilutoimipaikat: Kartanonrannan päiväkoti, Masalan päiväkoti, Nissnikun päiväkoti, Vuorenmäen päiväkoti, Sjökullan päiväkoti. 

Verrokkitoimipaikat: Laajakallion päiväkoti, Jokirinteen päiväkoti, Kolsarin päiväkoti, Kantvikin päiväkoti ja Veikkolan päiväkoti.

Tutkimus toteutetaan lapsen esiopetusryhmässä, jossa lapselle tuttu, oman päiväkodin työntekijä tekee kaksistaan lapsen kanssa noin 30 minuuttia erilaisia tehtäviä. Tehtävissä lapsilta kysellään sanoja, kirjaimia, numeroiden luettelemista ja yksinkertaisia laskuja. Lisäksi lapselta kysytään hänen ajatuksiaan itsestään.

Huoltajille, joiden lasta arviointitutkimus koskee, on toimitettu huoltajatiedote arvioinnista.  Lisätietoa arvioinnista https://minedu.fi/seurantatutkimukset

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu alkaa Kirkkonummella 1.8.2021 – kokeilutoimipaikat on valittu

(Julkaistu 12.4.2021)

Opetus- ja kulttuuriministeriö on valinnut kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun toimipaikoiksi Masalan päiväkodin, Nissnikun päiväkodin, Kartanonrannan päiväkodin, Vuorenmäen päiväkodin sekä Sjökulla daghemmin. Kirkkonummen varhaiskasvatus tiedottaa kokeiluun osallistuvien päiväkotien lasten huoltajia tarkemmin kokeiluun ilmoittautumisesta. 

Kaksivuotinen esiopetuskokeilu alkaa kokeilussa mukana olevissa päiväkodeissa elokuussa 2021 ja jatkuu vuoteen 2024. Kokeilu koskee osaa kirkkonummelaisista 2016 ja vuonna 2017 syntyneistä lapsista siten, että ensi elokuussa kokeilussa aloittavat vuonna 2016 syntyneet lapset.

Kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa sekä kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta. Kokeilussa kerätään tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen. Kaksivuotisessa esiopetuksessa vahvistetaan lasten oppimisen polkua varhaiskasvatuksesta perusopetukseen.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilua varten laaditaan paikallinen opetussuunnitelma, jossa huomioidaan eri-ikäisten esiopetukseen osallistuvien lasten tarpeet. Kokeilun opetussuunnitelman perusteissa korostetaan lapsilähtöistä, leikkiin, tutkivaan oppimiseen ja havainnointiin perustuvaa pedagogiikkaa sekä lasten hyvinvoinnista huolehtimista. 

Lue lisää kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta: 

https://www.oph.fi/fi/uutiset/2021/kaksivuotisen-esiopetuksen-kokeilun-opetussuunnitelman-perusteet-julkaistu

Kysymyksiä ja vastauksia kaksivuotisesta esiopetuksen kokeilusta:

https://minedu.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-esiopetuskokeilusta

Kevään aikana 2016-syntyneille lapsille on lähetetty päätös koeryhmään tai verrokkiryhmään kuulumisesta.  Mitä se tarkoittaa?

Koeryhmä

Koeryhmään kuuluvalla lapsella on oikeus ilmoittautua kaksivuotiseen esiopetukseen hänelle osoitetussa esiopetustoimipaikassa. Lapsen osallistuminen kokeiluun perustuu suostumukseen. Koeryhmään kuuluvan lapsen huoltajat voivat valita, osallistuuko 5-vuotias kokeilulain mukaiseen esiopetukseen vai saavuttaako hän esiopetuksen tavoitteet muutoin, esimerkiksi varhaiskasvatuksessa tai kotona. 

Mikäli lapsi ei osallistu kaksivuotiseen esiopetukseen, hän voi edelleen osallistua varhaiskasvatukseen ja yhden lukuvuoden kestävään esiopetukseen oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna. Lapsen osallistumisen kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun voi myös peruuttaa.

Verrokkiryhmä

Verrokkiryhmään kuuluvan lapsen kasvatus- ja koulutuspalveluihin ei tule muutoksia, vaan hän on edelleen normaalilainsäädännön piirissä.  Lapsi voi osallistua 5-vuotiaana normaalisti varhaiskasvatukseen ja sen jälkeen yksivuotiseen esiopetukseen.

Koeasetelmasta sekä verrokkiryhmään kuulumisesta tallennetaan kokeilulain 9 §:n mukaisesti tietoja Opetushallituksen hallinnoimaan kokeilurekisteriin. 

1) nimi;

2) henkilötunnus;

3) valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetussa laissa (884/2017) tarkoitettu oppijanumero;

4) se esiopetuksen toimipaikan alue, jossa lapsi asuu syksyllä 2020 tai 2021;

5) varhaiskasvatuksen järjestäjä ja se toimipaikka, jossa lapsi on varhaiskasvatuksessa syksyllä 2020 tai 2021;

6) lapsen kuuluminen koe- tai verrokkiryhmään.

Lisätietoa kokeilurekisteristä kokeilurekisteri@oph.fi

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön tekee seurantatutkimusta kokeilun aikana.  Seurantatutkimusta tekevät tutkijat ovat myöhemmin yhteydessä tutkimuksen tarkemmista yksityiskohdista.