Valitse sivu
kirkkonummi

Palveluverkkosuunnittelun eteneminen kunnassa

Kun kunta kasvaa, kehittyy ja muuttuu, myös palveluverkkoa tulee kehittää. Kirkkonummen tulevan palveluverkon suunnittelutyö on käynnissä, ja sen myötä kunta on laatinut palveluverkkoaan koskevan selvityksen yhdessä ulkopuolisten asiantuntijoiden, Tilakonsultit Oy:n sekä MDI:n kanssa. Selvitystyö käynnistyi elokuussa 2022 ja valmistui toukokuussa 2023.

Tehty selvitys ei ota kantaa siihen, millaista palveluverkkoa kunta lähtee toteuttamaan. Kun päätöksiä palveluverkosta lopulta tehdään, on käytettävissä palveluverkkoselvityksen lisäksi vaikutusten ennakkoarviointi kuntalaisille ja henkilöstölle suunnattavan asukas- ja henkilöstökyselyn tuloksiin pohjautuen.

Palveluverkkoselvitys

Lähtötilanne: inventointi, kartoitus ja nykyisen palvelukapasiteetin määrittely

Palveluverkkoselvitystyö lähti liikkeelle lähtötietojen keruusta, kartoituksesta ja inventoinnista. Tämän jälkeen määriteltiin nykyinen palvelukapasiteetti. Osana palvelukapasiteetin ja toimitilojen arviointia sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden toimitilat pisteytettiin.

Alueelliset skenaariot

Alun inventoinnin, kartoituksen ja palvelukapasiteetin määrittelyn jälkeen palveluverkkoselvityksessä on muodostettu erilaisia skenaariota, joissa kunta suuntaa ja painottaa uusia asumisen alueita eri tavoin kunnan eri alueille. Väestön kehittymisen aiheuttamaa palvelujen tarvetta eri vaihtoehdoissa on peilattu ja verrattu olemassa olevien tilojen kapasiteettiin. 

Palveluverkkomallit

Selvityksessä muodostettiin alueellisten skenaarioiden pohjalta sivistyksen ja vapaa-aikapalveluiden vaihtoehtoisia palveluverkkomalleja ja arvioitiin myös eri vaihtoehtojen investointi- ja elinkaarikustannuksia. 

Yhteenveto ja suositukset

Palveluverkkoselvityksen keskeisenä tavoitteena on ollut saada aikaan prosessi, jolla saadaan kytkettyä yhteen kunnan maankäytön ja palvelurakenteen suunnitelmallinen kehittäminen. Skenaarioiden pohjalta palveluverkkoselvityksessä on esitelty yhteenveto ja suositukset tuleville vuosille.

Palveluverkkoselvitystä käsiteltiin syksyn 2023 aikana

Palveluverkkoselvitystä käsiteltiin kunnan päätöksentekoelimissä syyskuussa 2023, ensin toimitilapalvelujen lautakunnassa, kasvatus- ja koulutuslautakunnissa sekä sivistys- ja vapaa-aikalautakuntien kokouksissa. Tämän jälkeen selvitystä käsiteltiin kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa. 

Palveluverkkoselvitykseen liittyen toteutettiin kohdennetusti kuntalaisille ja henkilöstölle suunnattu asukas- ja henkilöstökysely. Kysely julkistettiin 2.11. ja vastaamisaikaa oli yhteensä kolme viikkoa. Kysely toteutettiin suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Yhteistyökumppanina kyselyn toteutuksessa toimi Owal Group. Kunta järjesti myös alueelliset asukastilaisuudet palveluverkon suunnittelusta marras-joulukuun 2023 aikana. Tilaisuudet olivat kaikille avoimia.