Valitse sivu
Etusivu / Asuminen ja ympäristö / Maankäyttö ja liikenne / Kaavoitus / Kirkkonummen kaavoitusprosessi
kirkkonummi

Kirkkonummen kaavoitusprosessi

Kaavio kunnan kaavoitusprosessista pdf

Vuosittain laadittavassa kaavoituskatsauksessa tiedotetaan Kirkkonummen kunnassa ja Uudenmaan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaavahankkeista. Lisäksi siinä kerrotaan lyhyesti kunnan muista maankäyttöön liittyvästä hankkeista ja liikennesuunnittelusta sekä kunnan kannalta merkittävästä seudullisesta yhteistyöstä.

Kaavoituskatsauksen lisäksi tietoa kaavahankkeista saa kaavoitusohjelmasta.

Kaavio maankäytön suunnittelujärjestelmästä

Maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL) on säädetty maankäytön suunnittelujärjestelmästä, jonka periaate on yksinkertainen: laajempi ja yleispiirteisempi kaava ohjaa yksityiskohtaista kaavoitusta.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ovat ohjausväline, jolla linjataan koko maan kehittämisen kannalta merkittäviä alueidenkäytön kysymyksiä. Tavoitteet koskevat mm. alue- ja yhdyskuntarakennetta, elinympäristön laatua, yhteysverkostoja, energianhuoltoa, luonto- ja kulttuuriperintöä sekä luonnonvarojen käyttöä. Valtakunnallisten aluekäyttötavoitteiden toteutumista on edistettävä kaikilla kaavatasoilla. Katso lisää seudullinen yhteistyö


Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa. Siinä esitetään alueiden käytön periaatteet ja tarpeelliset alueet sekä maakunnan että yksittäisen kunnan kehittämisen kannalta. Kaava on ohjeena laadittaessa yleis- ja asemakaavoja, mutta ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleis- tai asemakaavan alueella. Kirkkonummea koskevan maakuntakaavan laatimisesta vastaa Uudenmaan liitto ja sen vahvistamisesta päättää maakuntavaltuusto.


Yleiskaava laaditaan koko kunnan alueelle tai osalle sitä, jolloin kaavaa kutsutaan osayleiskaavaksi. Kirkkonummen kunta on oikeusvaikutteisten yleiskaavojen alaisuudessa. Saaristo- ja rannikkoalueita koskee osayleiskaava ja muita alueita Kirkkonummen yleiskaava 2020. Lisäksi maankäyttöä on tarkennettu osayleiskaavoilla Veklahdessa, Lapinkylässä, Bro-Kolsarissa, Heikkilässä, Kuntakeskuksen 1. vaiheen ja 2. vaiheen, Masalan, Jorvaksen ja Inkilän sekä Gesterbyn ja Sepänkylän alueilla. Yleiskaavan laatii ja hyväksyy kunta.


Asemakaava on yksityiskohtaisin kaavamuoto, joka luo edellytykset rakentamiselle taajama-alueilla tai muilla alueilla, joille on suunniteltu tiiviimpää rakentamista. Asemakaavassa määrätään mm. korttelialueiden käyttötarkoitus ja rakennusoikeus sekä esimerkiksi rakennusten kerroskorkeus ja sijoitus tontilla. Määrittelyt voivat vaihdella korttelin eri tonteilla. Asemakaavaa täydentävät usein myös laatu- ja ympäristöohjeet sekä rakentamistapaohjeet. Asemakaavan laatii ja hyväksyy kunta.


Ranta-asemakaava on asemakaava, jonka tarkoitus on ohjata ja järjestää pääasiassa loma-asutusta ranta-alueilla. Kaava laaditaan useimmiten maanomistajan pyynnöstä ja kunta hyväksyy kaavan.


Ajankohtaista

Maankäyttö- ja rakennuslaki uudistuu
Lue lisää uudistuksesta.

Uusimaa-kaava 2050
Lue lisää Uusimaa-kaavasta 2050.