Valitse sivu
kirkkonummi
Perälänkannas, muutos ja laajennus

Perälänkannas, muutos ja laajennus

     Tilanne: Aloitusvaihe (26.10.2023)

Espoo-Salo oikoradan (ESA-rata) suunnittelu on edennyt kaksivaiheisesti vuodesta 2018 lähtien, jolloin käynnistyi sen yleissuunnitelman laatiminen. Yleissuunnitelman hyväksymistä varten täytyy sen mukainen ratalinjaus olla osoitettu lainvoimaisessa yleiskaavassa. Tätä varten on päätetty laatia Pohjoisen Kirkkonummen liikennekäytävän osayleiskaava, joka tuli vireille vuonna 2019. Osayleiskaavan kaavaehdotus oli nähtävillä kesällä 2023. 

ESA-radan yleissuunnitelmaa tarkentavien ratasuunnitelmien laadinta käynnistyi vuonna 2021 Turun Tunnin Juna Oy:n (ts. hankeyhtiö) vetämänä. Veikkolan aluetta koskevalla ratasuunnitelmalla tarkennetaan edellä mainitussa radan yleissuunnitelmassa esitettyjä ratkaisuja erityisesti liikennejärjestelyjen ja katualueiden muutoksista johtuen niillä alueilla, joissa mm. olemassa olevia kulkuyhteyksiä joudutaan järjestelemään uudestaan radan rakentamisen vuoksi. Tämä koskee erityisesti Perälänjärven eteläpuolista aluetta, jota koskeva ratasuunnitelma valmistuu syksyn 2023 aikana. Siinä ratkaistaan mm. Peräläntien uusi linjaus, joka osoitetaan nyt suunnitellun ratalinjan ja Perälänjärven väliin.

Rajaukseen on sisällytetty tässä vaiheessa myös Turunväylän (Vt1) tiealue kaavamuutosalueen kohdalla, jotta voidaan varmistaa mahdollisista liikennealueen muutoksista johtuvien tilantarpeiden huomioon ottaminen.

Kaavoitusohjelma:


Hyväksymisvaihe:


Ehdotusvaihe:


Aloitusvaihe

Päätös: Perälänkannaksen asemakaavan muutos ja laajennus (hanke 40122) osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen MRL 62 §:n ja 63 §:n mukaisesti 

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 26.10.2023 § 120

Vireilletulokuulutus 1.12.2023


Selvitykset:

Kaavoitusarkkitehti
Seppo Mäkinen
puh. 040 538 9587
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi