Valitse sivu
kirkkonummi

Kirkkonummen kunnan nuorisopalveluiden avustusohjesääntö

Hyväksytty sivistys- ja vapaa-aikalautakunnassa 9.3.2023 § 25

Avustusohjesääntö tulee voimaan 1.1.2024

1. Avustusten määrittely

Lautakunta voi osoittaa talousarviomäärärahoistaan varoja paikallisten nuorisoyhdistysten avustamiseen. Lautakunnan avustuksilla tuetaan nuorisotoiminnan toteuttamista.

2. Avustusmuodot ja myöntämisperusteet

Lautakunta voi jakaa avustukset toiminta-, kohde- ja toimitila-avustuksiin.

Vuosiavustuksella voidaan kattaa 85 % saajan kyseistä vuotta koskevista lautakunnan hyväksymistä menoista.

2.1 Toiminta-avustus

Toimintaavustusta voi hakea Kirkkonummen kunnan alueella nuorisotoimintaa harjoittava yhdistys, jonka jäsenistöstä 2/3 on alle 29‑vuotiaita kirkkonummelaisia. Näitä yhdistyksiä ovat valtakunnallisten nuorisojärjestöjen paikalliset jäsenyhdistykset sekä rekisteröidyt ja rekisteröimättömät paikalliset nuorisoyhdistykset. Rekisteröimättömältä nuorisoyhdistykseltä edellytetään kuitenkin, että sillä on säännöt ja että sen hallinto, toiminta ja talous on järjestetty, kuten rekisteröidyn yhdistyksen ja sen nimenkirjoittajat ovat täysi-ikäisiä. Toiminta-avustus myönnetään yhdistyksen jatkuvan toiminnan avustamiseen. Avustusta myönnetään sellaisten nuorisoyhdistysten toimintaan, jotka ovat aloittaneet toimintansa vähintään edellisenä kalenterivuotena.

Lautakunta päättää vuosittain mikä osuus toiminta-avustuksesta jaetaan lautakunnan hyväksymien toiminnallisten mittareiden perusteella.

Toiminta-avustuksen myöntämisessä otetaan huomioon mm.

 • toiminnan säännöllisyys
 • toiminnan tuloksellisuus
 • menestys
 • merkitys kuntalaisten harrastusmahdollisuuksien monipuolistajana.
 • uusimuotoinen toiminta, jota yhdistys ei aiemmin ole harjoittanut tai jota kunnassa aiemmin ei ole ollut tarjolla
 • kokeiluluontoisuus
 • yhteistyöprojektit
 • alueellisuus
 • erityiset kohderyhmät (esim. työttömät, vammaiset, eri ikäryhmät)
 • yhdistyksen käyttämät tilat
 • panostus ohjaushenkilöstöön

2.2 Kohdeavustus

Kohdeavustusta voidaan myöntää toiminta-avustukseen oikeutettujen hakijoiden lisäksi kirkkonummelaisille rekisteröidyille ja rekisteröimättömille sekä nuorten vapaille toimintaryhmille.

Kohdeavustusta voi hakea ympäri vuoden ja anomus toimitettava lautakunnalle viimeistään 21 vrk ennen tapahtumaa tai tilaisuutta. Avustus maksetaan hyväksyttäviä tositteita tai sopimuksen mukaisesti taannehtivasti. Avustusta saa käyttää vain ja ainoastaan siihen myönnettyyn tarkoitukseen.

Kohdeavustuksin avustettavien hankkeiden henkilöstömenot voivat olla enintään 50 % kokonaiskustannuksista.

2.2.1. Kohdeavustus, tapahtumat, toimintaan liittyvä kalusto

Kohdeavustusta myönnetään toiminta-avustuksen ulkopuoliseen toimintaan kuten leiriin, retkiin, projekteihin, koulutukseen, kansalliseen ja kansanväliseen toimintaan.

Toimintaan liittyvään kertaluonteiseen kalustohankintaan.

2.2.2. Kohdeavustus, syrjäytymisen ehkäisy

Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn tähtääviin Kirkkonummella toteutettaviin nuorisotoiminnallisiin hankkeisiin, projekteihin tai tapahtumiin.

Kohdeavustusta myönnetään toimintaan, joka on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville ryhmille.  Hankkeet toteutetaan yksin tai yhteistyössä lautakunnan tai muiden hallintokuntien kanssa kunnan nuorisotiloissa tai muiden tahojen ylläpitämissä nuorisolle tarkoitetuissa toimitiloissa tai paikoissa. Avustettavat tapahtumat tulee olla ilmaisia (tai kohtuullinen osallistumismaksu).

2.2.3. Kohdeavustus, nuorten vapaat toimintaryhmät

Kirkkonummelaisten nuorten vapaiden ryhmien toimintaan (esim. äänitteiden teosta aiheutuviin kustannuksiin).

2.2.4. Kohdeavustus, toiminnan käynnistäminen (starttiavustus)

Toimintansa aloittava nuorisojärjestö tai -ryhmä voi hakea starttiavustusta toiminnan käynnistämisestä aiheutuviin menoihin. Yhdistys ei voi saada samana vuonna kuitenkaan sekä startti- että toiminta-avustusta.

2.3 Toimitila-avustus

Lautakunnan toiminta-avustukseen oikeutetulle hakijalle voidaan myöntää toimitila-avustusta hakijan itsensä omistaman tai vuokraaman ja pääasiallisesti nuorisotoimintaan käytettävän kiinteistön ylläpitokustannuksiin ja vuokriin. Avustuksen määrään vaikuttaa toimintaan osallistuneiden alle 29 v. ryhmien käyttötuntien määrä.

2.4 Tunnustuspalkinto

Lautakunta voi halutessaan palkita nuorisotyöstä ansioituneen kirkkonummelaisen henkilön tai järjestön tunnustuspalkinnolla.

3. Myöntämispäätös

Avustusta koskevaan hakemukseen annetaan hakijalle kirjallinen päätös (pöytäkirjanote). Päätöksestä tulee käydä selville myönnetyn avustuksen käyttötarkoitus ja määrä sekä avustukseen liittyvät erityisehdot.

Päätöksestä tulee käydä ilmi myös se enimmäisosuus, jolla avustettavia menoja tuetaan.

4. Maksamismenettely

4.1 Avustusten maksaminen

Ennakkoa lukuun ottamatta, myönnetyt avustukset maksetaan pääsääntöisesti hakijan tilille sen jälkeen, kun avustuspäätös on saanut lainvoiman.

Avustukset voidaan erityisten painavien syiden johdosta maksaa ennen lainvoimaista päätöstä, mikäli oikaisuvaatimus tai valitus ei käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi, tai oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai valitusviranomainen ei kiellä täytäntöönpanoa.

4.2 Rahoitusedellytykset

Kohdeavustuksissa on esitettävä hyväksyttävä selvitys hankkeen kokonaisrahoituksen toteutumisesta.

5. Avustusehdot

5.1 Käyttötarkoituksen noudattaminen

Avustusta saadaan käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Ellei avustuksen myöntämistä koskevassa päätöksessä ole käyttötarkoitusta tarkemmin yksilöity, avustus katsotaan myönnetyksi hakemuksessa mainittuun tarkoitukseen.

5.2 Kirjanpito ja tilintarkastus

Avustuksen saajan on pidettävä kirjanpitoa vähintään kirjanpitolain ja kirjanpitoasetuksen edellyttämällä tavalla. Avustuksen saajan on järjestettävä kirjanpitonsa hyvää kirjanpitotapaa noudattaen siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata.

Avustuksen saajan tilintarkastajiksi tulee valita sääntöjen määräämällä tavalla yhdistyksen toiminnan laadun ja laajuuden huomioon ottaen päteviksi katsottavat sekä esteettömät henkilöt.

5.3 Ilmoittaminen

Avustuksen saaja on velvollinen välittömästi ilmoittamaan lautakunnalle (myöntävälle viranomaiselle) sellaisesta seikasta, joka tämän avustusohjesäännön 8.1-8.2:n tai avustuksen myöntämistä koskevan päätöksen mukaan saattaa aiheuttaa avustuksen palauttamisvelvollisuuden.

5.4 Selvitys

Avustuksen saajan on seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä tehtävä selvitys lautakunnalle edellisen vuoden avustuksen käytöstä.

5.5 Muut ehdot

Avustuksen myöntäjä voi liittää myönnettäviin avustuksiin myös muita tarpeellisia ehtoja.

Tämän avustusohjesäännön tarkoittamia toiminta- ym. avustuksia ei myönnetä paikallisille yhdistyksille, jotka saavat samaan tarkoitukseen avustuksia tai määrärahoja muilta Kirkkonummen kunnan toimielimiltä, lukuun ottamatta kohdeavustusta lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn tähtääviin Kirkkonummella toteutettaviin nuorisotoiminnallisiin hankkeisiin, projekteihin tai tapahtumiin.

6. Avustuksen käyttö

6.1 Toiminta-avustukset

Hyväksyttäviä menoja, joihin toiminta-avustus saadaan käyttää, ovat avustettavasta varsinaisesta toiminnasta johtuvat kulut, kuten materiaalikustannukset, tai nuorisoryhmien ohjaajien palkkakustannukset.

Tarvikkeiden myynnistä ja muusta siihen verrattavasta välitystoiminnasta otetaan hyväksyttävänä menona huomioon vain toiminnan alijäämä.

6.2 Kohdeavustukset

Hyväksyttäviä menoja, joihin kohdeavustusta saadaan käyttää, ovat avustettavasta toiminnasta tai hankkeesta aiheutuvat erilliskustannukset.

Jos kohdeavustus on myönnetty erityisestä toiminnasta tai hankkeesta syntyvän alijäämän kattamiseen, menojen vähennyksenä otetaan huomioon kyseisen toiminnan tai hankkeen erillistuotot.

6.3 Menot, joihin avustusta ei saa käyttää

Hyväksyttäviä menoja eivät ole poistot, arvonvähennykset sekä sellaiset varaukset ja muut laskennalliset erät, jotka eivät perustu jo toteutuneisiin menoihin tai menetyksiin.

Avustusta ei saa käyttää lainojen lyhennyksiin tai korkoihin, ellei avustuksen myöntämistä koskevasta päätöksestä muuta johdu.

6.4 Kirjausperusteet

Kunkin vuoden osalta hyväksyttävinä menoina otetaan huomioon ne menot, jotka kirjanpitolain ja -asetuksen sekä hyvän kirjanpitotavan mukaan on kyseiselle tilikaudelle kirjattava.

6.5 Avustuksen käyttöaika

Toiminta- ja kohdeavustusta saa käyttää avustuksen myöntämisvuonna syntyviin menoihin.

7. Avustuksen palauttamisvelvollisuus

7.1 Avustuksen myöntämisedellytysten muuttuminen

Avustuksen saaja on velvollinen viipymättä palauttamaan käyttämättä olevan avustuksen, jos:

1) avustusta ei ole käytetty sen ajan kuluessa, jolloin se on päätöksen mukaan käytettävä

2) toiminta, jota varten avustus on myönnetty, lopetetaan tai se muuttuu niin, että se ei enää täytä avustuksen myöntämisen edellytyksiä

3) hanketta, jota varten avustus on myönnetty, ei voida toteuttaa

4) avustuksen määrä ylittää 85 %:n enimmäismäärän.

7.2 Toiminnan lopettaminen

Avustuksen saaja on velvollinen viipymättä palauttamaan käyttämättä olevan avustuksen, mikäli toiminta lopetetaan.

8. Avustuksen takaisin periminen

8.1 Takaisinperimispäätös

Avustuksen myöntäjä voi määrätä avustuksen perittäväksi takaisin, jos:

1) avustuksen saaja on laiminlyönyt tästä avustusohjesäännöstä tai avustuksen myöntämistä koskevasta päätöksestä johtuvien ehtojen tai muiden velvoitteiden noudattamisen

2) avustuksen saaja on antanut sellaisen väärän tiedon, tai salannut seikkoja, jotka vaikuttavat avustuksen saantiin, määrään tai ehtoihin.

8.2 Määräaika

Takaisin perittäväksi määrätty avustus on maksettava kahden kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä, ellei takaisin perimistä koskevassa päätöksessä ole toisin määrätty.

Jos takaisin perittäväksi määrättyä avustusta ei makseta takaisin edellä mainittuna määräaikana, avustuksen saaja on velvollinen maksamaan takaisin perittävälle määrälle vahvistetun kohtuullisen vuotuisen viivästyskoron.

9. Avustuksen valvonta

9.1 Valvonnan järjestäminen

Avustuksen myöntäjän tehtävänä on kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaan valvoa avustusten käyttöä. Sitä varten sillä on oikeus tarkastaa avustuksen saajan koko varainhoitoa ja kirjanpitoa.

Kunnan valitsemilla tilintarkastajilla on oikeus tarvittaessa tarkastaa avustusta saaneen yhteisön hallintoa ja tilejä.

Avustuksen saaja on velvollinen esittämään kaikki tarkastuksen suorittamista varten tarpeelliset tili- ja muut asiakirjat ja selvityksen sekä muutoinkin avustamaan tarkastuksessa.

9.2 Avustusten hakeminen ja hakuajat

Toiminta-avustushakemus laaditaan hakulomakkeelle. Toiminta-avustushakemus tulee jättää Kirkkonummen kunnan kirjaamispisteeseen 31.3. klo 15.00 mennessä.

Kohdeavustushakemus laaditaan hakulomakkeelle. Kohdeavustusten hakuasiakirjat tulee jättää Kirkkonummen kunnan kirjaamispisteeseen vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa tai tilaisuutta.

Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.

9.3 Ennakkojen hakeminen

Yhdistykselle, joka avustusohjesäännön mukaan voi saada toiminta-avustusta, voidaan hakemuksesta myöntää toiminta-avustuksen ennakkoa.

Ennakkohakemukset laaditaan hakulomakkeelle. Hakuasiakirjat tulee jättää Kirkkonummen kunnan kirjaamispisteeseen 31.1. klo 15.00 mennessä.

Toiminta-avustuksen ennakkoa voidaan myöntää 100 – 5000 euroa.

Toiminta-avustuksen ennakko maksetaan nuoriso- ja liikuntapäällikön viranhaltijapäätöksellä.

9.4 Hakumenettely

Anomukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat:

 • toimintakertomus edellisen vuoden toiminnasta
 • tilinpäätös edelliseltä vuodelta sekä tilintarkastajien lausunto
 • toimintavuoden toimintasuunnitelma sekä siihen perustuva talousarvio
 • yhdistyksen säännöt, uuden hakijan ollessa kysymyksessä
 • yhdistyksen toiminnan erittely mittarilomakkeelle

10. Voimaantulo

Avustusohjesääntö tulee voimaan 1.1.2024.

Liite

PAIKALLISILLE NUORISOJÄRJESTÖILLE MYÖNNETTÄVIEN TOIMINTA-AVUSTUSTEN

TOIMINNALLISET MITTARIT

Hyväksytty sivistys- ja vapaa-aikalautakunnassa 9.3.2023 § 25

Voimaantulo 1.1.2024

Nuorisojärjestöille tarkoitettujen toiminta-avustusten jakoperusteena käytetään lautakunnan hyväksymiä toiminta-avustusten toiminnallisia mittareita.

Toiminta-avustusten toiminnallisilla mittareilla mitataan yhdistysten hakukautta edeltävänä toimintavuotena toteutuneen säännöllisen toiminnan määrää, laatua ja erityispiirteitä.

 1. Säännöllisesti toimivat nuorisoryhmät , 1-8 pistettä

Säännöllisesti kuukausittain tai viikoittain vähintään 10 kertaa toimintavuoden aikana kokoontuvaan nuorisoryhmään tulee osallistua vähintään 5 henkilöä, 2/3 osallistuvista tulee olla alle 20-vuotiaita, ohjaajaa ei lueta ryhmään.

Ryhmien säännöllisyys selvitetään osallistujamääristä ja kokoontumiskerroista annetuista tiedoista.

Ryhmien määräPistettä
11
2-32
4-53
6-84
9-115
12-156
16-197
20 tai yli8
 1. Nuorisoryhmien kokonaiskävijämäärä, 1-10 pistettä

Säännöllisesti kuukausittain tai viikoittain vähintään 10 kertaa toimintavuoden aikana kokoontuvien toimivien ryhmien osallistujien määrällä selvitetään toiminnan laajuus.

Kokonaiskävijämäärä / vuosiPistettä
80-1291
130-2092
210-3393
340-5494
550-8895
890-14396
1440-23297
2330-37698
3770-60999
6100 tai yli10
 1. Säännöllisesti kokoontuvien nuorisoryhmien ohjaajina toimivien henkilöiden määrä, 1-16 pistettä

Säännöllisesti kuukausittain tai viikoittain vähintään 10 kertaa toimintavuoden aikana kokoontuvien toimivien ryhmien ohjaajien lukumäärällä selvitetään toiminnan perusedellytyksiä (jatkuvuus, ohjaajatilanne). Yhdellä ohjaajalla voi olla samanaikaisesti vain yksi ryhmä ohjattavanaan.

Ohjaajien määräPistettä
11
2-32
4-63
7-104
11-155
16 tai yli6