Valitse sivu

Eerikinkartano

Tilanne: Valmisteluvaihe (27.4.2023)

Hanke sijaitsee Veikkolan liikekeskustan eteläpuolella Eerikinkartanontien ja Lapinkyläntien välisellä alueella, Haapajärven pohjoispuolella. Suunnittelualue on kooltaan noin 130 ha. ja on ensisijaisesti kunnalle kuuluvan Eerikinkartanon perintötilan aluetta käsittäen kuitenkin myös useiden yksityisten maanomistajien alueita. Suunnittelualue on nykyisellään Veikkolan taajaman kupeessa sijaitsevaa haja-asutusaluetta. Alueen eteläosassa sijaitsevat historialliset Navalankartano ja Eerikinkartano. Alueella on pienimittakaavaista maatalous- ja hevostallitoimintaa sekä Navalan kesäteatteri. Suunnittelualue tukeutuu sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevan Veikkolan keskustan monipuolisiin palveluihin, joihin lukeutuu mm. koulu, päiväkodit ja elintarvikekaupat.

Eerikinkartanon asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa pääasiallisesti ennestään rakentamattomalle alueelle vaiheittain toteutettava varsin laaja pientaloalue, joka kytkeytyy luontevasti Veikkolan taajama-alueeseen. Maisemallisesti merkittävät peltoaukeat ja näkymät sekä luonnonsuojelualueet säilytetään, kuten myös merkittävät Eerikinkartano ja Navalan kartanot lähialueineen. Kulttuurihistoriallisesti merkittävät rakennukset suojellaan ja kesäteatterin toimintaedellytykset turvataan. Tavoitteena on muodostaa liikekeskustasta ja urheilupuistosta virkistysvyöhyke kulkuyhteyksineen asuntoalueelle ja edelleen Haapajärven suuntaan sekä muille rakennetuille alueille. Virkistysvyöhykkeet toimivat samalla jo olemassa olevan asutuksen suojana. Uudelle asuntoalueelle on mahdollista toteuttaa merkittävä määrä omakotirakentamista, mutta asuntotuotannossa mahdollistetaan myös muita ratkaisuja. Alueen pohjoisosassa, liikekeskustan suunnassa rakentamisen tehokkuuden on luontevaa olla muuta aluetta korkeampi.

Kaavoitusohjelma: Toteutuskori 2023-2024, hankekortti

Eerikinkartanon asemakaavan valmisteluaineiston (hanke 41110) asettaminen julkisesti nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti 14.8. – 15.9.2023
Yhdyskuntatekniikan lautakunta 27.04.2023 § 48  

kaavakartta piirn.nro 3493

kaavaselostus

liitteet

Asiakirjoihin voi tutustua myös kunnan palvelupisteessä sekä keskustan, Masalan ja Veikkolan kirjastoissa.

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä valmisteluaineistosta. Mielipiteet on toimitettava kirjallisina osoitteeseen Kirkkonummen kunta, kirjaamo, PL 20, 02401 Kirkkonummi, tai sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@kirkkonummi.fi  ennen nähtävilläoloajan päättymistä.

Asukastilaisuus pidetään ti 29.8.2023 klo 17.30 – 19.00 Veikkolan koulun ruokalassa.

—————————————————————————————————-

Eerikinkartanon asemakaava (hanke 41110), asemakaavan vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen (MRL 62 § ja 63 §)

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 16.12.2021 § 169

Vireilletulokuulutus 4.2.2022

Kaavoittajan yhteystiedot:

Simon Store

puh. 044 760 2282

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi