Valitse sivu
kirkkonummi

Vesihuolto ja veden laatu Kirkkonummella sekä vesipostit

Kirkkonummen Vesi toimittaa toiminta-alueellaan asiakkailleen talousveden ja johtaa jätevedet puhdistettavaksi. Vesihuoltolaitos toimittaa vettä yli 30 000 kuntalaiselle, joka vastaa noin 77 % kunnan väestöstä. Palvelu kustannetaan vesimaksuilla. Kirkkonummen Veden toiminta-alueet

Kirkkonummen Vesi on kunnan liikelaitos, joka toimii kuntatekniikan toimialalla johtokuntansa alaisuudessa.Vesihuoltolaitoksen johtokunta 

Vesihuoltoa kehitetään ja toiminta-aluetta laajennetaan kaavoitusohjelman ja vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisesti. Haja-asutusalueella vesihuoltopalveluita tuottaa viisi vesiosuuskuntaa.Tietoa haja-asutuksen vesihuollosta ja vesiosuuskunnista

Vedenottamot ja jätevedenpuhdistus

Kirkkonummen keskustan alueelle toimitettava vesi on pintavettä. Kirkkonummen Veden vedenkäsittelylaitos sijaitsee Myllykylässä ja raakavetenä käytetään Meikon järven vettä. Lisäksi vettä ostetaan Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY-kuntayhtymältä sekä Siuntiosta.

Veikkolan alueelle toimitetaan sekä pinta- että pohjavettä. Veikkolassa on oma pohjavedenottamo ja lisäksi vettä toimitetaan myös Lapinkylän pohjavedenottamolta ja ostetaan HSY:ltä.

Långvikin ja Volsin alueella sijaitsee kaksi pientä vedenottamoa, joista vesi toimitetaan alueiden muutamalle kiinteistölle.

Jätevedet johdetaan puhdistettavaksi HSY:n Blominmäen puhdistamolle lukuunottamatta Volsin verkostoaluetta, jossa on oma puhdistamo.

Veden laadun valvonta

Kirkkonummen Vesi tarkkailee toimittamansa veden laatua yhdessä Espoon seudun ympäristöterveyden kanssa. Tätä varten on laadittu Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1352/2015 ja muutos 683/2017) mukainen valvontatutkimusohjelma. Ohjelman mukaisesti näytteitä otetaan verkoston lisäksi myös raakavedestä, vedenkäsittelystä ja verkostoon johdettavasta vedestä. Talousvesi täyttää asetuksen mukaiset laatuvaatimukset ja -suositukset.

Kirkkonummen Vedellä on käytössä WSP (water safety plan) riskiarviointityökalu, jolla määritetään vedentuotantoketjun riskit raakavesilähteeltä kiinteistölle saakka. Työkalulla on tunnistettu veden laatua uhkaavat tekniset ja toiminnalliset riskit ja niiden varalle on laadittu toimenpiteet. WSP:n mukainen riskienarviointi kattaa vesihuoltolain edellyttämän selvillä olovelvoitteen vesilaitoksen toimintaan kohdistumista riskeistä. WSP on osana kokonaisvaltaista riskienhallintaprosessia.

Terveydensuojeluviranomainen on hyväksynyt vuonna 2020 Kirkkonummen Veden riskienarvioinnin. Riskienarvioinnin avulla on kehitetty hallintamenetelmiä, joiden avulla riskien todennäköisyyttä on pienennetty. WSP-työkalun avulla riskienhallintamenetelmien toteutumista voidaan seurata jatkuvasti ja terveydensuojeluviranomaisen kanssa riskienarviointia käydään läpi tarkastusten yhteydessä.

Vesi Kirkkonummella on hyvälaatuista talousvettä 

Talousvesi Kirkkonummella on hyvälaatuista.Talousvedessä on todettavissa ajoittain kloorin hajua ja makua. Vesijohtoveteen johdettavan veden mikrobiologinen laatu varmistetaan desinfioimalla, joten kloorin hajulta ja maulta juomavedessä ei näin ollen voi kokonaan välttyä.

Kirkkonummella verkostoveden kovuus on alle 5 dH (< 1 mmol/l) eli vesi on pehmeää lukuunottamatta Kantvikin aluetta, jossa vesi on keskikovaa 8,8 dH (1,6 mmol/l). Tämän vuoksi ainoastaan Kantvikin alueella voi olla tarve käyttää pesukoneissa vedenpehmennintä tai pehmennyssuolaa.

Verkostoveden laatu 1-6/2024
Eteläinen verkosto
Veikkola, Lapinkylä
Vols, Långvik

Vesipostien sijainnit:

 Kantvikin vesiposti
 Keskusta-alueen vesiposti
 Lapinkylän vesiposti  
 Långvikin vesiposti
 Veikkolan vesiposti