Valitse sivu
Etusivu / Asuminen ja ympäristö / Asuminen ja rakentaminen / Rakennusvalvonta / Aloittamisoikeus
kirkkonummi

Aloittamisoikeus

Hakemus rakennustyön aloittamiseksi vain perustellusta syystä

Luvan myöntänyt viranomainen voi antaa perustellusta syystä luvan rakennustyön tai muun toimenpiteen suorittamiseen osaksi tai kokonaan ennen kuin rakennus-, toimenpide- tai maisematyölupaa sekä eräät laitteiden sijoittamista, muuttamista tai poistamista koskevat päätökset ovat saaneet lainvoiman. Hakijan tulee asettaa hyväksyttävä vakuus niiden haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamiseksi, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa (MRL144 § / RakL 78 §) Aloittamisoikeudesta päätetään edellä mainitun päätöksen yhteydessä. Muutoksenhakuviranomainen voi valituksesta kumota määräyksen tai muuttaa sitä tai muutoinkin kieltää lupapäätöksen täytäntöönpanon. Aloittamisoikeus voidaan myös myöntää valitusajan kuluessatai 14 päivän kuluessa valitusajan päättymisestä erikseen tehdystä hakemuksesta.

Vakuuden asettamisvelvollisuus ei koske valtiota, kuntaa eikä kuntayhtymää.

Vakuuden määrä

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää hyväksyä jatkossa käytettäväksi seuraavan vakuuden laskentatavan:

Luvan myöntävä viranomainen päättää tapauskohtaisesti kulloinkin vaadittavasta vakuussummasta ja perustelujen hyväksymisestä.

  • Perustusten rakentamisen osalta 50 € m² pohjapinta-alan mukaisesti pyöristettynä seuraavaan täyteen 500 euroon.
  • Rakennustyön jatkamiselle perustusten rakentamisen lisäksi 75 € / m² kokonaisalan mukaisesti pyöristettynä seuraavaan täyteen 500 euroon.
  • Vakuussumma on vähintään 5000 euroa.
  • Suurehkoilla, yksinkertaisillahallimaisilla rakennuksilla vakuussummaa määrättäessä otetaan huomioon 5000 m² ylittävältä osalta 50 %.

Hyväksyttävä vakuus

Vakuutena tulee käyttää luotto- tai rahalaitoksen taikka vakuutusyhtiön antamaa omavelkaista takausta tai rahatalletuspanttia (esim. talletus, jonka rahavarojen nostamiseen kunnalla on oikeus sekä siihen liittyvä kuittaamattomuustodistus).


Vakuutena hyväksytään:

  • Pankkitakaus tai vakuutusyhtiön takaus. Pankin tai vakuutuslaitoksen myöntämä takaus voi olla yleisvakuus kaikesta vahingosta ja haitasta tai se voidaan antaa tarvittavalle vakuussummalle ja sen tulee olla voimassa niin kauan kuin lupapäätös saa lainvoiman.
  • Pankkitalletus, jonka varojen nosto-oikeutta ei ole rajoitettu. Lisäksi tulee antaa tiliä koskeva pankin antama kuittaamattomuustodistus.

Vakuuden tulee olla voimassa siihen saakka, kunnes lupapäätös on lainvoimainen. Vakuus jää rakennusvalvonnan haltuun, kunnes asia on lainvoimaisesti ratkaistu. Pankkitalletusten ja takausten tulee olla aloittamisoikeuden hakijan eli luvanhakijan nimissä. Luvan tultua lainvoimaiseksi
vakuus luovutetaan vakuuden antajalle tai tämän vakuuden noutoa varten erityisesti valtuuttamalle asiamiehelle. Vakuutta noudettaessa on vakuuden antajan tai tämän asiamiehen todistettava henkilöllisyytensä.

Aloittamisoikeutta vakuutta vastaan ei voi käyttää purkamislupaan, suunnittelutarveratkaisuun / sijoittamispäätökseen eikä poikkeamispäätökseen.

Aloittamisoikeutta koskevasta päätöksestä peritään voimassa olevan taksan mukainen maksu. (Rakennusvalvontataksa 2021, 500 €).