Valitse sivu
kirkkonummi

Muistutuksen tekeminen varhaiskasvatuksen toiminnasta

Lapsella on oikeus turvalliseen ja laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Joskus kuitenkin huoltajilla herää varhaiskasvatusta koskevia kysymyksiä tai tyytymättömyyttä toimintaan. Näissä tilanteissa kannattaa asian selvittämiseksi olla ensisijaisesti yhteydessä toimipaikan henkilöstöön tai tarvittaessa päiväkodin johtajaan/ perhepäivähoidon ohjaajaan.

Jos asiat eivät omassa varhaiskasvatuspaikassa keskustellen selviä, huoltajien on mahdollista tehdä asiasta muistutus (varhaiskasvatuslaki 54§) toiminnasta vastaavalle päiväkodin johtajalle tai varhaiskasvatuksen johtavalle viranhaltijalle.

Muistutuksen tekeminen kunnallisen/yksityisen varhaiskasvatuksen toiminnasta:

1. Asiakas laatii muistutuksen lomakkeella Muistutus varhaiskasvatuksen toiminnasta (www.kirkkonummi.fi/lomakkeet). Muistutuksen voi tehdä myös vapaamuotoisena kirjeenä.

2. Muistutuksessa kannattaa kertoa mahdollisimman yksityiskohtaisesti, mihin asiaan tai asioihin on tyytymätön. Muistutuksen tekemiseen ei ole säädetty määräaikaa, mutta se on hyvä tehdä mahdollisimman pian asioiden käsittelyn helpottamiseksi.

3. Kunnallinen varhaiskasvatus: Muistutus osoitetaan Kirkkonummen kunnan varhaiskasvatukselle

Kirkkonummen kunta/ varhaiskasvatus
Kirjaamo
PL 20
02401 Kirkkonummi

Yksityinen varhaiskasvatus: Muistutus tulee tehdä ensisijaisesti muistutuksen kohteena olevan toimipaikan vastuuhenkilölle/ päiväkodin johtajalle.

4. Muistutus käsitellään pääsääntöisesti kuukauden kuluessa muistutuksen tekemisestä, ellei kyseessä ole loma-aika, jolloin vastausaika saattaa olla pidempi. Mikäli asian selvittäminen vaatii pidemmän ajan, ilmoitetaan arvioitu käsittelyaika muistutuksen tekijälle.

Muistutukseen annetaan perusteltu vastaus, josta selviää, miten muistutusasiaa on selvitetty ja millaisiin jatkotoimiin muistutus on mahdollisesti johtanut. Muistutukseen annettuun vastaukseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Muistutuksen tekeminen ei myöskään vaikuta oikeuteen kannella asiastaan valvoville viranomaisille.