Valitse sivu
Etusivu / Asuminen ja ympäristö / Asuminen ja rakentaminen / Asunnot / Viranomaistoiminta vuokrataloyhtiöissä
kirkkonummi

Viranomaistoiminta vuokrataloyhtiöissä

1. Vuokrien valvonta

Aravavuokra-asuntoihin sovelletaan lakia aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksilunastamisesta. Lain 7§:n mukaan vuokralaisilta saa periä asuinhuoneistosta vuokraa enintään määrän, joka tarvitaan muiden tuottojen ohella vuokra-asuntojen sekä niihin liittyvien tilojen rahoituksen ja hyvän kiinteistönpidon mukaisiin menoihin.

Kunta valvoo vuokran enimmäismäärää koskevien periaatteiden toteutumista. Ympäristöministeriö suosittelee, että jokainen aravavuokratalo toimittaa kunnalle vuosittain tilinpäätöksen kaikkine asiakirjoineen, rahoituslaskelman sekä jälkilaskelmat hoitomenovuokrasta ja pääomavuokrasta, talousarvion sekä asukasdemokratiaelimen lausunnon.

Korkotukilain perusteella kunnan on valvottava, että korkotuki on käytetty laissa määrättyyn tarkoitukseen.

Ympäristöministeriö suosittelee lisäksi, että kunnan viranomaiset pyrkisivät puuttumaan aravavuokratalojen talousvaikeuksiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kunnan viranomaisen tulisi yhteistyössä talon omistajan kanssa selvittää vaikeuksien syyt ja mahdolliset poikkeamat omakustannusperiaatteesta sekä etsiä toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi. Kunnan tulee ilmoittaa valtiokonttorille kiinteistönpidon laiminlyöneet vuokratalot ja suurimmissa taloudellisissa vaikeuksissa olevat vuokratalot.

2. Asukasvalintojen valvonta

Asukkaiden valitsemisessa aravavuokra-asuntoihin ja korkotuella rahoitettuihin vuokra-asuntoihin sovelletaan valtioneuvoston päätöstä omistusaravalainan myöntämisessä, omistusasuntokorkotukilainaksi hyväksymisessä sekä asukkaaksi valitsemisessa sovellettavista perusteista. Kunta valvoo valtioneuvoston vahvistamien perusteiden noudattamista (Laki aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksilunastamisesta §4, laki vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta 13 §). Valvonnan toteuttamistapa on kunnan omassa harkinnassa.

Jos aravavuokra-asuntoa käytetään säännösten vastaisesti, voi lääninoikeus velvoittaa omistajan maksamaan valtiokonttoriin puoli prosenttia asunnon indeksitarkistetusta hankinta-arvosta kultakin kalenterikuukaudelta, jona käyttö on ollut virheellinen (Aravarajoituslaki §6). Jos korkotukilainan saaja on käyttänyt lainavaroja säännösten vastaisesti, voi valtiokonttori lakkauttaa korkohyvityksen suorittamisen (Laki vuokra-asuntolainojen korkotuesta 12§).

Vanhojen aravavuokra-asuntojen (myös jatkorajoitusten piirissä olevat asunnot) ja pitkäaikaisella korkotuella rahoitettujen vuokra-asuntojen käytön valvonta suoritetaan Kirkkonummen kunnassa jälkikäteisvalvontana ja pistekoekontrollina. Jälkikäteisvalvonta toteutetaan seuraavasti:

Kerran kuukaudessa lähetetään kunnan asuntoviranomaiselle valvontalomake vuokrasopimuksen tehneistä asukasruokakunnista sekä asuntomarkkinatiedot. Luettelosta tulee ilmetä liitteessä mainitut tiedot ja luettelon oikeellisuus todistetaan vuokralaisvalinnan tehneen allekirjoituksella. Kunta voi luettelon johdosta pyytää lisätietoja tai pyytää luetteloon liittyvät hakemusasiakirjat tarkastettaviksi vuokralaisvalinnan tehneeltä henkilöltä.