Valitse sivu

Tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin

Oppilaalla on perusopetuslain 30 §:n mukaan oikeus saada riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti, kun tuen tarve ilmenee. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki on olennainen osa koulupäivän arkea ja se kuuluu jokaisen opettajan työhön. Tuen tarve voi olla tilapäistä tai jatkuvaa, ja oppilas voi tarvita tilanteensa mukaan yhden tai useampia tukimuotoja. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki järjestetään kolmiportaisen tuen mallin mukaisesti.

Kolmiportainen tuki

Kolmiportainen tuki

Kolmiportainen tuki rakentuu kolmesta tuen tasosta: yleisestä, tehostetusta ja erityisestä tuesta. Oppilas voi saada kerrallaan vain yhden tasoista tukea. Tuki annetaan oppilaalle ensisijaisesti omassa luokassa ja koulussa erilaisin joustavin järjestelyin, ellei oppilaan etu tuen antamiseksi välttämättä edellytä oppilaan siirtämistä toiseen opetusryhmään tai kouluun. Tuki järjestetään joustavasti ja mukautuvasti niin, että oppilaan tuen tarpeen muutoksiin voidaan reagoida mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Päätökset tuen järjestelyistä ja tuen toteuttamisesta tehdään yhteistyössä oppilaan, huoltajien, koulun sekä mahdollisten muiden yhteistyöverkostojen kanssa.

Yleinen tuki

Jokaisella oppilaalla on oikeus saada yleistä tukea heti tuen tarpeen ilmetessä, eikä tuen aloittaminen edellytä erityisiä tutkimuksia tai päätöksiä. Yleisen tuen tukimuodot ovat ensimmäinen keino vastata oppilaan tuen tarpeeseen. Yleisen tuen aikana voidaan käyttää monipuolisesti erilaisia opetusjärjestelyihin, oppimisympäristöön ja -tilanteeseen sekä arviointiin liittyviä tukimuotoja sekä osa-aikaista erityisopetusta. Yleisen tuen oppilaalla on yleensä käytössä vain yksittäisiä tukimuotoja ja niitä annetaan lyhytaikaisesti.

Yleisen tuen oppilaalle voidaan tarvittaessa laatia oppimissuunnitelma sähköisesti Wilma-järjestelmään. Oppimissuunnitelman laatiminen on kuitenkin pakollista seuraavissa tilanteissa:

  • oppilas opiskelee vuosiluokkiin sitomattomasti (VSOP)
  • oppilas siirtyy valmistavasta opetuksesta perusopetukseen
  • oppilaalle on tehty päätös erityisistä opetusjärjestelyistä (Perusopetuslaki §18)
  • 7.–9. luokkalainen oppilas on joustavassa perusopetuksessa (JOPO)

Oppimissuunnitelman laatimisesta vastaa alakoulussa luokanopettaja ja yläkoulussa luokanohjaaja yhteistyössä muiden oppilaista opettavien opettajien, laaja-alaisen erityisopettajan sekä oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa. Oppimissuunnitelmaan kirjataan oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tavoitteet, tarvittavat opetusjärjestelyt sekä oppilaan tarvitsema tuki ja ohjaus.

Tehostettu tuki

Mikäli oppilas tarvitsee oppimisessaan ja koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useampia tukimuotoja, on oppilaalle annettava tehostettua tukea. Tehostetun tuen aikana voidaan käyttää samoja tukimuotoja kuin yleisen tuen aikana. Erilaisten opetusjärjestelyihin, oppimisympäristöön ja -tilanteeseen sekä arviointiin liittyvien tukimuotojen lisäksi oppilasta voidaan tukea osa-aikaisella erityisopetuksella.

Tehostettu tuki perustuu pedagogiseen arvioon, joka käsitellään koulun moniammatillisessa työryhmässä. Tehostetun tuen oppilaalle laaditaan pedagogisen arvion pohjalta oppimissuunnitelma, johon kirjataan oppilaan saama tehostettu tuki. Pedagoginen arvio ja oppimissuunnitelma laaditaan sähköiseen Wilma-järjestelmään. Asiakirjojen laatimisesta vastaa alakoulussa luokanopettaja ja yläkoulussa luokanohjaaja yhteistyössä muiden oppilaista opettavien opettajien, laaja-alaisen erityisopettajan sekä oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa. Tehostettua tukea antavat kaikki oppilasta opettavat opettajat oppimissuunnitelmaan kirjattujen suunnitelmien mukaisesti.

Tehostetun tuen aikana oppilaan opetus on mahdollista järjestää vuosiluokkiin sitomattomasti (VSOP). Tällöin oppilaan oppimissuunnitelmaan kirjataan yksilöllinen opinto-ohjelma, jonka mukaan opetus toteutetaan. Tehostetun tuen aikana voidaan oppilaan oppimisen tukemiseksi käyttää myös opiskelun erityisiä painoalueita. Erityiset painoalueet muodostetaan opetussuunnitelmassa määritellyistä, oman vuosiluokan keskeisimmistä sisällöistä. Tavoitteena on auttaa oppilasta omaksumaan etenemisen kannalta välttämättömät oppiainesisällöt.

Erityinen tuki

Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, jotka tarvitsevat oppimiseensa ja koulunkäyntiinsä pitkäkestoista, kokonaisvaltaista ja yksilöllistä tukea. Tuki voidaan järjestää joko yleisen tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Erityisen tuen aikana voidaan käyttää samoja tukimuotoja kuin yleisen ja tehostetun tuen aikana. Lisäksi oppilas saa erityisen tuen aikana erityisopetusta. Erityisopetus järjestetään oppilaan etu ja opetuksen järjestämisedellytykset huomioon ottaen yleisopetuksen ryhmässä tai osittain tai kokonaan erityisopetuksen ryhmässä.

Erityisen tuen aloittaminen perustuu pedagogiseen selvitykseen. Pedagogisen selvityksen laatimisesta vastaa alakoulussa luokanopettaja ja yläkoulussa luokanohjaaja yhteistyössä laaja-alaisen erityisopettajan sekä muiden oppilasta opettavien opettajien kanssa. Oppilas ja huoltajat osallistuvat pedagogisen selvityksen laatimiseen yhdessä koulun moniammatillisen työryhmän kanssa. Pedagogisen selvityksen pohjalta oppilaalle tehdään hallintolain mukainen kirjallinen päätös erityisestä tuesta. Erityisen tuen päätöksessä päätetään oppilaan pääsääntöinen opetusryhmä, mahdolliset tulkitsemis- ja avustajapalvelut, erityiset apuvälineet, yksilöllistettävät oppiaineet sekä muut tarvittavat opetusjärjestelyt. Erityisen tuen päätös postitetaan huoltajille.

Erityisen tuen päätöksen jälkeen oppilaalle laaditaan koulussa henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). HOJKSiin kirjataan oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tavoitteet, tarvittavat opetusjärjestelyt ja pedagogiset ratkaisut sekä oppilaan tarvitsema tuki ja ohjaus. Lisäksi HOJKSiin määritellään mahdollisia yksilöllistettyjä oppiaineita koskevat tavoitteet, sisällöt ja arviointi sekä muut tukitoimet, kuten tulkitsemis- ja avustajapalvelut ja erityiset apuvälineet.

Erityisen tuen aikana voidaan tarvittaessa yksilöllistää oppiaineiden oppimääriä. Oppimäärän yksilöllistämiseen voidaan päätyä silloin, kun oppiaineen erityisistä painoalueista huolimatta oppilas ei pysty saavuttamaan tavoitteita hyväksytysti. Oppimäärän yksilöllistämisestä päätetään oppilaan erityisen tuen päätöksessä. Kun oppiaineen oppimäärä yksilöllistetään, voidaan soveltaa myös alempien luokkien tavoitteita ja sisältöjä. Yksilöllistetty oppimäärä arvioidaan suhteessa henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS) kirjattuihin tavoitteisiin. Arvosana ja/tai sanallinen arvio merkitään todistukseen tällöin tähdellä (*).

Ajankohtaista opetuksessa!

Yhteystiedot:

Maija Antila, kasvun ja oppimisen tuen erityisasiantuntija
Puh. 040 559 7790
etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi