Valitse sivu
Etusivu / Asuminen ja ympäristö / Asuminen ja rakentaminen / Rakennusvalvonta / Ohjeet ja lomakkeet / Naapurikuuleminen
kirkkonummi

Naapurikuuleminen

Maankäyttö- ja rakennuslain säännösten mukaan tulee rakennuslupahakemuksen vireille tulosta ilmoittaa naapureille. Suunnittelutarveratkaisun- ja poikkeamishakemuksen osalta kuulemisvelvollisuus on lähtökohtaisesti rakennuslupa-asiaa laajempi, sillä naapureiden lisäksi tulee kuulla muitakin, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa. Näille kaikille tulee varata tilaisuus kirjallisen muistutuksen antamiseen.

Kunnasta voi tilata juuri sinun hankettasi koskevan naapuriluettelon.

Kuultavia ovat seuraavat kiinteistöjen omistajat tai haltijat:

 • viereiset, vastapäätä, myös kulmittain sijaitsevat naapurikiinteistöt
 • tien tai kapean (noin 50-100 m) vesistön toisella puolen sijaitsevat kiinteistöt
 • tapauskohtaisesti myös muut kuin rajanaapurit, jos hankkeella on huomattavaa vaikutusta heihin, kuten esimerkiksi:
  • rasitetie kulkee jonkin muun kuin rajanaapurin pihan kautta
  • rakennus sijoittuu muun naapurin ’näköalamaisemaan’
  • kyseessä on muu kuin tavanomainen asuin- tai lomarakennushanke, tällaisia ovat esimerkiksi hevostila tai ympäristövaikutuksia aiheuttava yritystoiminta (autokorjaamo, pieni konepaja tms.)
  • toimenpide aiheuttaa vaikutuksia laajemmalle, kuten korkea masto, suuri liikennettä aiheuttava säiliö, golfkenttä, laajahko varastointi- tai pysäköintialue, kapealle tielle suurempaa liikennettä aiheuttava hanke jne.

Mikäli rakennuspaikka rajoittuu yleiseen tiehen pitää ilmoitus rakennushankkeesta lähteä myös Uudenmaan ELY-keskukselle

Naapureille ilmoittaminen ja heidän kuuleminen voi joskus olla tarpeetonta hankkeen vähäisyyden tai sen sijainnin vuoksi. Tällaisiksi hankkeiksi yleensä katsotaan:

 • Tavanomainen sääntöjen sallima, riittävälle rajaetäisyydelle sijoittuva talousrakennus, lukuun ottamatta rantavyöhykkeelle sijoittuvaa sauna- tai venevajarakennusta.
 • Olevan omakotitalon, lomarakennuksen, saunan tai venevajan vähäinen laajentaminen.
 • Tapauskohtaisen harkinnan perusteella suurilla tiloilla, kaukana naapurin rajasta sijaitsevat asuinrakennushankkeet.
 • Mikäli rakennus sijoittuu esim. suuren (noin 5-10 ha ja sitä suurempi) tilan reuna-alueelle, voidaan kuulla erillisen harkinnan perusteella vain varsinaisen rakennuksen paikan lähinaapureita.

Tämä ei kuitenkaan koske poikkeamismenettelyä tai suunnittelutarveratkaisua, jossa kuullaan aina rakennuspaikan ja vaikutusalueen naapureita. Huomioitavaa on myös, että rakennusvalvontaviranomainen ratkaisee lopulta kuulemisen tarpeellisuuden.

Hakijan suorittama kuuleminen

Rakennusluvan hakijan kannattaa itse hoitaa lainmukainen lupahakemuksesta tiedottaminen tai naapureiden kuuleminen. Kun luvanhakija tiedottaa itse, se nopeuttaa lupahakemuksen käsittelyä selvästi. Kuulemiskirjeeseen tulee liittää muun muassa kopio asema- ja julkisivupiirustuksista. Huomioitavaa on, että luvanhakija on kuulemisen suorittaessaan vastuussa siitä, että kuulemisprosessi on suoritettu oikein.

Naapurit on kuultava kunnan lomakkeella, jossa maininta: ”Mikäli naapurikiinteistön yhteisomistajia tai -haltijoita on useampia, ilmoituksen saanut ja allekirjoittanut on velvollinen ilmoittamaan tiedoksisaannista muille osakkaille/ yhteisomistajille/ haltijoille.”

Naapurikuulemisen suorittaminen Lupapiste.fi -palvelussa (Lupapisteen ohje). Mikäli naapureiden sähköpostiosoitteet ovat tiedossanne on naapureille tiedottaminen mahdollista myös Lupapisteen sähköpostista. Näin menetellen on kuitenkin hyvä huomioida, että vain vastattu viesti osoittaa Lupapisteessä naapureiden tiedottamisen tapahtuneeksi. 

Mikäli vain osa naapureista on kuultu, joutuu kunta kuulemaan loput naapurit voimassa olevan taksan mukaisin kustannuksin.

Kunnan suorittama kuuleminen

Kunta suorittaa kuulemisen tavallisena kirjeenä, jonka katsotaan saapuneen kuultavalle seitsemän vuorokauden kuluttua lähettämispäivästä. Muistutuksen tekoon on varattava samoin seitsemän vuorokautta aikaa naapureille. Eli kunnan toimesta tapahtuva naapureiden kuuleminen toimistotöineen vie normaalisti aikaa noin kahdesta kolmeen viikkoon (kesälomakautena pidempäänkin).

Jollei naapureita tiedetä tai heitä ei tavoiteta tai jos heitä on yli kymmenen, joutuu kunta kuuluttamaan hankkeesta sanomalehdissä sekä kunnan julkisessa verkossa samaan tapaan kuten kunnallisissa ilmoituksissa. Tällöin ilmoitus hakemuksesta katsotaan annetuksi naapurille tiedoksi. Ilmoitus tulee olla kunnan julkisessa verkossa 14 vrk, eli asian hoitamiseen kuluu noin 3-4 viikkoa toimistotöineen.

Kunnan suorittama kuulemisen kustannukset on ilmoitettu rakennusvalvontamaksuissa (18.2 §)

Rakennuslupahakemuksesta tiedottaminen rakennuspaikalla

Hankkeen vireilläolosta on myös sopivalla tavalla tiedotettava rakennuspaikalla. Sopiva tapa on esimerkiksi vähintään 30 cm x 40 cm:n kokoinen kyltti, jossa todetaan haettu rakennushanke (omakotitalo, lomarakennus…), hakijan = rakentajan nimi, osoite ja puhelinnumero sekä suunnittelijan yhteystiedot. Jos rakennuspaikka on suuri, on kyltin sopivin paikka ohikulkevan tien varrella.