Valitse sivu
kirkkonummi

Avgifter

Klientavgifter för kommunal småbarnspedagogik

Avgifter för småbarnspedagogik fr.o.m. 1.8.2024 (pdf)

Avgifter för småbarnspedagogik fr.o.m. 1.3.2023 (pdf)

Självriskandel för klienter med servicesedel fr.o.m. 1.8.2024 (pdf)

Självriskandel för klienter med servicesedel fr.o.m. 1.3.2023 (pdf)

In English:

Client fees for municipal early childhood education and care as of 1 August 2024 (pdf)

Client fees for municipal early childhood education and care as of 1 March 2023 (pdf)

Service voucher client’s copayment as of 1 August 2024 (pdf)

Service voucher client’s copayment as of 1 March 2023 (pdf)

För småbarnspedagogik uppbärs en månadsavgift som fastställs enligt familjens storlek, bruttoinkomster och den vårdtid som valts för barnet.

Avgiften uppbärs för högst 11 månader under verksamhetsåret (1.8–31.7) om vården har börjat från början av verksamhetsåret (augusti). Klientavgifterna faktureras en gång i månaden i efterskott. Fakturan förfaller till betalning månadens sista vardag. Dröjsmålsränta uppbärs räknat från förfallodagen i enlighet med räntelagen. Klientavgifterna för småbarnspedagogik är utsökbara.

Avgifterna justeras årligen, och familjen ska meddela om väsentliga förändringar i sin betalningsförmåga

Klientavgifter för privat småbarnspedagogik

De privata daghemmen och familjedagvårdarna uppbär en klientavgift enligt det pris på vårdplats som de har fastställt.

För privat småbarnspedagogik kan du ansöka om antingen

  1. servicesedel hos kommunen om daghemmet är en godkänd servicesedelproducent Då är klientavgiften högst densamma som inom den kommunala småbarnspedagogiken. Fråga den egna serviceproducenten direkt om gottgörelsepraxis.
  2. eller stöd för privat vård hos Fpa.

Mer information om de privata daghemmens och familjedagvårdarnas klientavgifter får du direkt av serviceproducenterna.

Rehabiliterande småbarnspedagogik för barn med utvecklingsstörning

Småbarnspedagogik i rehabiliteringssyfte för ett barn med utvecklingsstörning är avgiftsfri till den del som fastställts i barnets specialomsorgsprogram. Vårdnadshavaren ska lämna in en kopia av barnets specialomsorgsplan eller handikappservicens utlåtande till anordnaren av småbarnspedagogik, adress Kyrkslätts kommun, Småbarnspedagogik / Stödtjänster för växande och lärande, PB 20, 02401 Kyrkslätt.

Barn som omfattas av förlängd läroplikt har rätt till avgiftsfri förskoleundervisning redan som femåringar. Förutsättning för avgiftsfrihet är beslut om förlängd läroplikt. För barn som börjar skolan ett år senare eller som omfattas av förlängd läroplikt uppbärs klientavgift i enlighet med den klientavgift som uppbärs för småbarnspedagogik för barn i förskoleålder.

Tilläggsinformation fås av kundservicesekreterare:

Susanna Whitaker
tfn. 050 4143 597

Tiina Vehmanen
tfn. 040 1269 301

E-post:
varhaiskasvatuksenmaksut@kirkkonummi.fi

Blanketter:

Inkomstutredningsblanketten (pdf)

Elektronisk inkomstutredningsblankett (länk)