Valitse sivu

Tuore Kirkkonummen päästökehitystä kuvaava CO2-raportti on julkaistu. Kunnan päästöt laskivat vuosien 2019 – 2020 välillä jopa yli 13 prosenttia.

”Päästökehitys on oikean suuntainen, mutta vuodessa tapahtuneesta laskusta ei tule tehdä pitkän aikavälin johtopäätöksiä. Esimerkiksi korona on vähentänyt liikenteen päästöjä hetkellisesti ja samoin leuto talvi tyypillisesti vähentää lämmityksen päästöjä, ” Kirkkonummen ilmastokoordinaattori Vera Järvenreuna kertoo.

Vuonna 2020 Kirkkonummen kokonaispäästöt olivat 139,5 kilotonnia hiilidioksidiekvivalenttia (CO2-ekv). Asukaskohtaiset päästöt Kirkkonummella olivat 3,5 t CO2-ekv per asukas. Kirkkonummen asukaskohtaiset päästöt ovat 20 prosenttia pienemmät kuin Uudenmaan kunnissa keskimäärin.

Tieliikenne aiheuttaa hieman yli puolet Kirkkonummen päästöistä. Valtaosa kunnan liikenteen päästöistä aiheutuu kauttakulkuliikenteestä. Kirkkonummella rakennusten lämmitys aiheuttaa noin kolmanneksen päästöistä. Lämmitysmuodoista suurimman päästötaakan aiheuttaa erillislämmitys (öljy, puu ja maakaasu), seuraavaksi eniten lämmityspäästöjä syntyy kaukolämmöstä ja sen jälkeen sähkölämmityksestä. Kuluttajien sähkönkäyttö aiheuttaa noin kymmenyksen päästöistä. Maatalouden ja jätehuollon osuudet Kirkkonummen päästöistä ovat pienet.

Kirkkonummen päästökehitystä seurataan erinäisin menetelmin. Nyt julkaistu CO2-raportti on konsulttiyhtiö Sitowisen tuottama. Kuntien päästölaskennassa ei huomioida teollisuudesta eikä tuotteiden valmistuksesta aiheutuvia päästöjä.  

Kunnallista päästölaskentaa tehdään, jotta kunnat voivat seurata päästövähennystavoitteidensa etenemistä. Kirkkonummi tavoittelee Hinku-kuntana 80 % päästövähennystavoitetta vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasoon nähden. Päästövähennystavoitteesta oli vuonna 2020 saavutettu noin puolet.

”Kansallisen ilmastolainsäädännön kiristyminen sekä markkinat ja kestävämpää elämää suosivat trendit edesauttavat Kirkkonummea pääsemään kunniainhimoiseen päästövähennystavoitteeseen, mutta kunnan ilmastotoimenpiteillä on niin ikään suuri merkitys”, Järvenreuna muistuttaa.

Kirkkonummen kunnan ilmastotyön askelmerkit on kirjattu Kestävän elämän ja ilmaston toimenpidesuunnitelmaan (SECAP). SECAP-työn etenemisestä on tulossa avoin raportti luettavaksi myöhemmin keväällä. Lisätietoa Kirkkonummen ilmastotyöstä löytyy kunnan Hinku-sivuilta