Valitse sivu

Kirkkonummen kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet vuonna 2022 yhteensä 36,6 % vuoden 2006 tasosta, ilmenee Suomen ympäristökeskuksen tilastoista. 

Tieliikenne aiheutti vuonna 2022 reilun kolmanneksen Kirkkonummen päästöistä. Valtaosa liikenteen päästöistä tuli kauttakulkuliikenteestä. Kirkkonummella rakennusten lämmitys aiheutti hieman yli 30 % kasvihuonepäästöistä.  

Lämmitysmuodoista suurimman päästötaakan vuonna 2022 aiheutti kaukolämpö. Seuraavaksi eniten lämmityspäästöjä syntyi erillislämmityksestä (öljy, puu ja maakaasu), ja sen jälkeen sähkölämmityksestä. Kuluttajien sähkönkäyttö aiheutti noin kymmenyksen päästöistä. Maatalouden ja jätehuollon osuudet Kirkkonummen päästöistä olivat pienet. 

Suomen ympäristökeskuksen mukaan Kirkkonummen kasvihuonepäästöt olivat vuonna 2006 yhteensä 229,5 kilotonnia ekvivalentteina. Vuonna 2022 vastaava lukema oli 145,5. CO2e eli hiilidioksidiekvivalentti on suure, jossa eri kasvihuonekaasujen lämmittävä vaikutus on muutettu vastaavaksi hiilidioksidimääräksi. 

Kunta tekee ilmastotyötä yhteistyössä kumppaniensa kanssa 

Kirkkonummen kunta toteuttaa ilmastotyötään laatimansa Kestävän energian ja ilmaston toimenpidekartan (SECAP) mukaisesti. Kunnan talousarviossa on tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös ilmastobudjetti, jonka kautta seurataan vuosittain ilmastotyön etenemistä.  

”Tärkeimpiä toimenpiteitämme ovat kunnan kiinteistöjen energiatehokkuutta parantavat investoinnit sekä energiansäästötoimet. Maankäytön kehittämisessä edistetään kestävien liikkumismuotojen kulkutapaosuutta alueella. Helsingin seudun kuntien ja HSL:n tekemän vuoden 2023 liikkumistutkimuksen mukaan Kirkkonummella kestävien liikkumismuotojen kulkutapaosuus onkin hienosti noussut.”, kertoo Kirkkonummen yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen

Kauppisen mukaan kunta haluaa edistää vihreän siirtymän hankkeita yhteistyössä kumppaniensa kanssa.  

”Tulevan Microsoftin toteuttaman datakeskuksen hukkalämmön hyödyntäminen – mittaluokaltaan maailman suurin – vaikuttaa merkittävästi alueen kokonaispäästöjen vähentämiseen.” 

Tulevaisuuden ilmastotyötä haastavat muun muassa tieliikenteen vaikutukset.  

Kirkkonummen halki kulkee kaksi moottoritietä, joiden liikenteen päästöihin kunta voi vaikuttaa vähäisesti. Myös pohdinta maankäytön muutosten vaikutuksista ja luonnon monimuotoisuudesta on ajankohtaista.  

Ilmastotavoitteisiin pääseminen on haastavaa. Kauppinen toteaakin, että tavoitteiden saavuttamiseksi helpoimmat tai selkeimmät toimenpiteet eivät riitä. Niiden lisäksi tarvitaan uusia ratkaisuja ja innovaatioita. 

Ukrainan sodan vaikutukset näkyvät  

Kirkkonummen kasvihuonepäästöjen määrä on laskenut samassa suhteessa koko Suomen päästölukuihin verrattuna. Suomen kuntien yhteenlasketut kasvihuonepäästöt ovat laskeneet niin ikään 36 % päästöjen huippuvuodesta 2006.  

Vuoden 2022 tuloksissa näkyivät Venäjän Ukrainaan aloittaman hyökkäyssodan vaikutukset. Ukrainan sodan vaikutuksesta maakaasun ja puupolttoaineiden käyttöä korvattiin kivihiilellä ja turpeella. Tämä näkyi erityisesti energiasektorilla ja teollisuudessa. Myös tieliikenteen päästöt kasvoivat hieman vuonna 2022 edellisvuoteen verrattuna. Suomen ympäristökeskuksen mukaan tieliikenteen päästöjen kasvuun vaikutti liikennepolttoaineiden jakeluvelvoitteen laskeminen. 

Lisätietoa aiheesta: 

Lue lisää Kirkkonummen kunnan ilmastotyöstä: https://kirkkonummi.fi/ilmastotavoitteet/ 

Suomen ympäristökeskus – ”Kuntien ilmastopäästöt laskeneet 36 prosenttia 2000-luvun huippuvuodesta” (tiedote 16.5.2024) https://www.sttinfo.fi/tiedote/70203199/kuntien-ilmastopaastot-laskeneet-36-prosenttia-2000-luvun-huippuvuodesta?publisherId=69819243&lang=fi