Valitse sivu

Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen pysyttää Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan 4.4.2023 § 29 tekemän päätöksen, joka koskee opetusjohtajan viran täyttämistä. Vastaesitys koski asian palauttamista sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle. Päätös syntyi äänin 7-6.

Lisäksi kunnanhallitus hyväksyi muutamin muutoksin osaltaan Kirkkonummen kunnan lausunnon Helsingin seudun MAL 2023 -suunnitelmaluonnoksesta ja toimittaa sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Kunnanhallitus hyväksyi muutoksin myös Pohjoisen Kirkkonummen liikennekäytävän osayleiskaavan valmisteluaineistosta saatuun palautteeseen laaditut perustellut kannanotot (ns. kaavoittajan vastineet) ja päätti asettaa osayleiskaavaehdotuksen asiakirjoineen julkisesti nähtäville. Kunnanhallitus pyytää osayleiskaavaehdotuksesta lausunnot nimetyiltä kunnan eri toimijoilta, muilta viranomaisilta, yhdistyksiltä, järjestöiltä ja muilta toimijoilta sekä yrityksiltä.

Muita kokouksessa käsiteltyjä aiheita olivat muun muassa:

-Toiminta-avustusten myöntäminen kylä- ja asukasyhdistyksille sekä muille harrastus- yms. yhdistyksille