Valitse sivu

Kokouksessaan 4.3. Kirkkonummen kunnanvaltuusto hyväksyi uuden kuntastrategian, joka ohjaa kunnan päätöksentekoa ja toimintaa vuoteen 2030 saakka. Kirkkonummi täyttää tuolloin 700 vuotta. Päivitetyssä strategiassa korostuvat yhteisöllinen ja elävä, kasvava ja kestävä sekä osaava ja oppiva Kirkkonummi.  

Kuntastrategia on kunnan toimintaa ja päätöksentekoa ohjaava suunnitelma, jossa määritellään kunnan suunta sekä sen tärkeimmät pidemmän aikavälin tavoitteet. Kirkkonummen kuntastrategian päivitystyö alkoi vuoden 2023 keväällä kuntalaisia osallistavalla kyselyllä, jossa kartoitettiin kuntalaisille tärkeimpiä teemoja ja toiveita Kirkkonummen tulevaisuudesta. Syksyllä päivittämistä jatkettiin muun muassa järjestämällä työpajoja luottamushenkilöille, vaikuttamistoimielimille, henkilöstölle ja asukasyhdistyksille. “Kuntastrategia on laadittu vahvasti eri sidosryhmiä osallistaen”, toteaa kunnanjohtaja Virpi Sailas. Hän haluaa kiittää kaikkia strategiatyöhön osallistuneita. “Yhdessä onnistuimme!” 

Uuden kuntastrategian on tarkoitus selkeyttää, tiivistää ja tarkentaa aiempaa strategiaa. Strategiassa on huomioitu tulevat toimintaympäristön muutokset, kuten työvoima- ja elinkeinopalveluiden siirtyminen kunnan vastuulle vuonna 2025. Hyvinvointialueuudistuksen myötä kunnan vastuualueet ovat muuttuneet merkittävästi. 

Uusi kuntastrategia koostuu visiosta ja kolmesta päämäärästä, joiden alle on asetettu yhteensä 19 strategiakauden tavoitetta sekä läpileikkaavista teemoista että strategiamittareista.  

Visio:  

Kirkkonummi, lähellä ihmistä ja luontoa Porkkalasta Nuuksioon. 

Kirkkonummi, metropolialueen halutuin ja elinvoimaisin kunta. 

Kirkkonummi, kestävä, kaksikielinen ja kansainvälinen sivistyskunta 700 vuotta.  

Kirkkonummen kuntastrategiassa on kolme päämäärää, jotka koostuvat strategiakauden tavoitteista: 

  • Yhteisöllinen ja elävä Kirkkonummi – Porkkalasta Nuuksioon 
  • Kestävä ja kasvava Kirkkonummi – Metropolialueen halutuin, virein ja elinvoimaisin kunta 
  • Osaava ja oppiva Kirkkonummi – Sivistystä 700 vuotta 

Strategiassa määritellään kolme läpileikkaavaa teemaa, jotka tulee huomioida kaikessa päätöksenteossa ja toiminnassa. Näitä teemoja ovat hyvinvoinnin edistäminen, viestintä sekä tiedolla johtaminen. 

Strategiaan on määritelty mittareita, joilla strategian toteutumista voidaan seurata ja arvioida. Tarkempia mittareita tullaan määrittelemään myös erilaisissa poikkihallinnollisissa ohjelmissa, jotka toteuttavat strategiaa. “Strategian hyväksynnän jälkeen käynnistämme myös kunnan brändiuudistuksen”, sanoo Sailas. 

Uusi kuntastrategia julkaistaan kunnan verkkosivuilla 6.3. 

Kun valtuusto on hyväksynyt kuntastrategian, alkaa sen jalkauttaminen käytännön työhön. Täytäntöönpanossa keskeistä on henkilöstön aktiivinen osallistuminen sekä strategiasta johdettavat, poikkihallinnolliset ohjelmat ja suunnitelmat. Joidenkin strategiaa tukevien ohjelmien, kuten palveluverkkosuunnitelman sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivitystyöt ovat jo käynnissä.   

Yhdessä – Tillsammans-ohjeet 

Kuntastrategian lisäksi kunnanvaltuusto hyväksyi Yhdessä – Tillsammans-toimintatapaohjeet ohjaamaan työskentelyään. Yhdessä – Tillsammans-ohjeita on työstetty syksyn mittaan eri lautakunnissa osana strategian päivittämistyötä. Toimintatapaohjeiden on tarkoitus tukea kunnan johtamista, päätöksentekoa ja yhteistyötä sekä lisätä avoimuutta yhteisistä toimintatavoista.  

Muita kunnanvaltuuston kokouksessa käsiteltyjä asioita: 

  • Tilintarkastusyhteisön valinta 
  • Hallintosäännön muuttaminen: työllisyys- ja elinkeinoasioiden lautakunnan asettaminen 
  • Erojen myöntämisiä