Valitse sivu

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan Kirkkonummen kunnan vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025–26 taloussuunnitelman. Lisäksi kunnanvaltuusto hyväksyi Helsingin seudun kuntien maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL 23 -suunnitelman. MAL-suunnitelmaan liittyen valtuusto lausui kantansa, että raskaan raideliikenteen varikon paikka on edelleen avoin ja vaatii jatkoneuvotteluja eri toimijoiden kanssa.  

Vuoden 2024 talousarvio 

Kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2024 talousarvion. Talousarviossa korostuvat investoinnit kunnan infraan ja palveluverkon kehittämiseen.  

Talousarvio vuodelle 2024 on 6 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tuloveroprosentti muutettiin pyöristyssäännön vuoksi 7,1 prosenttiin aiemman 7,11 prosentin sijaan. Verotuloja arvioidaan saatavan 107,2 milj. euroa, mikä on noin 8 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2023 verotuloennusteessa. Verotulojen lasku johtuu osin hyvinvointialueuudistuksesta, jolloin kaikkien kuntien kunnallisveroprosentteja leikattiin 12,64 prosenttiyksikköä. Vanhan veroprosentin mukaisia jälkitilityksiä saatiin vielä tänä vuonna. 

Kiinteistöveron maa-alueiden veron alarajaa korotetaan Suomen hallituksen esityksen mukaan 0,93 prosentista 1,3 prosenttiin, mikä tarkoittaa 1,8 miljoonan euron lisäystä verotuottoihin. 

Valtionosuutta arvioidaan saatavan 37,7 miljoonaa euroa eli saman tasoisesti kuin vuonna 2023.  

Toimintatuottojen tuloarvio on 25,4 miljoonaa euroa, ja sen arvioidaan pysyvän vuoden 2023 tasolla. Toimintamenot kasvavat vuoden 2023 ennusteeseen nähden 5,3 % eli noin 8 miljoonaa euroa, lähinnä kevään 2023 palkkaratkaisun takia. Investointeihin on varattu määrärahaa 54,6 miljoonaa euroa. 

Valtuusto myös hyväksyi talousarvioon 30 000 euron lisäysesityksen liittyen suomen- ja ruotsinkielisten opetuspalveluiden toimintaympäristön muutoksista johtuviin toimenpiteisiin.  

Maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL 2023 -suunnitelman hyväksyminen  

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan Helsingin seudun MAL 2023 -suunnitelman. 

MAL-suunnitelma tiivistää keskeiset yhdyskuntarakenteen, liikennejärjestelmän ja asuntotarjonnan kehittämisen toimenpiteet sekä seudun tavoitellut ominaispiirteet. 

Kunnanvaltuusto lausui MAL 2023 -sopimukseen liittyen oman kantansa raideliikenteen varikon osalta: 

Kirkkonummen kunta on aiemmin päätöksissään ja lausunnoissaan vastustanut raskaan raideliikenteen varikon sijoittamista Kirkkonummelle. Kirkkonummen kunta toteaa MAL-sopimuksen hyväksymisen yhteydessä omana kannanottonaan sen, että Rantaradan varikon paikka on vielä avoin. Asiasta on sovittava yhdessä Espoon kaupungin, Kirkkonummen kunnan sekä joukkoliikenteen operaattorien ja varikon toteuttaja- ja rahoittajatahojen kanssa. 

  

Muita kunnanvaltuuston kokouksessa käsiteltyjä asioita olivat:  

  • Toimitilapalvelujen lautakunnan lisämäärärahaesitys 
  • Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunnan lisätalousarvioesitys vuodelle 2023  
  • Vastaus valtuustoaloitteisiin 2/2019: Muovinkäytön vähentäminen ja muovin kierrätyksen tehostaminen Kirkkonummella sekä 12/2022: Kirkkonummen liittyminen mukaan Pidä Saaristo Siistinä ry:n Mahanpuruja muovista kampanjaan 
  • Vastaus valtuustoaloitteeseen 5/2023: ResQ-applikaation käyttöönotto koulujen ylijäämäruuan myymiseksi ja hävikin vähentämiseksi 
  • Eron myöntäminen tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valinta 
  • Sidonnaisuusilmoitukset