Valitse sivu

Miten kunta kasvaa ja kehittyy tulevaisuudessa, miten kunnan väestörakenne muuttuu ja miten nämä muutokset vaikuttavat kunnan palvelujen tarpeeseen kunnan eri alueilla? Näihin kysymyksiin vastaa kunnan palveluverkkosuunnittelu. Kunnan palveluverkko tarkoittaa toimipisteitä, joissa kunnan palveluja järjestetään.

Kirkkonummen tulevan palveluverkon suunnittelutyö on käynnissä, ja sen myötä kunta on laatinut palveluverkkoaan koskevan selvityksen yhdessä ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. Selvitystä käsitellään kunnan päätöksentekoelimissä syksyn aikana. Kunta kutsuu kuntalaiset keskustelemaan palveluverkon kehittämisestä asukastilaisuuksiin marras-joulukuussa 2023.

Sote-uudistuksen jälkeen kunnan järjestämät palvelut ovat pääosin sivistyspalveluja: päiväkoteja, kouluja sekä vapaa-ajan palveluja kuten kirjasto ja kulttuuri, opistot, nuorisopalvelut ja liikuntapalvelut.

Kun kunta kasvaa, kehittyy ja muuttuu, myös palveluverkkoa pitää kehittää.

-Kirkkonummen kunnan palveluverkon kehittäminen on tärkeää kunnan pito- ja vetovoiman vuoksi. Haluamme tarjota turvalliset ja terveelliset tilat oppimiselle ja kasvamiselle, Kirkkonummen kunnanjohtaja Virpi Sailas kuvaa palveluverkon suunnittelun lähtökohtia.

-On tärkeää, että koulut ja päiväkodit sijaitsevat tarkoituksenmukaisissa paikoissa väestön sijoittumiseen nähden ja niiden suunnitteluratkaisut ovat kasvatuksen ja opetuksen näkökulmasta toimivia. Palvelutarpeiden muuttuessa on huolehdittava myös siitä, että tilojen monikäyttöisyys lisääntyy ja tiloja voivat käyttää eri toimijat, Sailas jatkaa.

”Mahdollisuus päästä oppimaan, osallistumaan ja harrastamaan yhdessä” 

Kirkkonummen kunta on laatinut palveluverkkoaan koskevaa selvitystä Tilakonsultit Oy:n sekä MDI:n kanssa.

-Yksi tämän selvityksen erityisistä ansioista on se, että huomiota on kiinnitetty sivistyspalvelujen saavutettavuuteen kaikenikäisten kuntalaisten näkökulmasta: mahdollisuus päästä oppimaan, osallistumaan ja harrastamaan yhdessä,” tiivistää kunnan sivistysjohtaja Eeva-Kaisa Ikonen.

Erilaisia tulevaisuuskuvia ja vaihtoehtoisia malleja

Palveluverkkoselvityksessä on muodostettu erilaisia skenaariota, joissa kunta suuntaa ja painottaa uusia asumisen alueita eri tavoin kunnan eri alueille. Väestön kehittymisen aiheuttamaa palvelujen tarvetta eri vaihtoehdoissa on peilattu ja verrattu olemassa olevien tilojen kapasiteettiin. Selvityksessä muodostettiin vaihtoehtoisia palveluverkkomalleja ja arvioitiin myös eri vaihtoehtojen investointi- ja elinkaarikustannuksia. 

-Kirkkonummella ei ole aiemmin yhtä kokonaisvaltaisesti tarkasteltu maankäytön ja yhdyskuntarakentamisen kehittämistä ja vaikutusta alueelliseen väestörakenteeseen ja kunnan palvelujen tarpeeseen, yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen kuvaa selvityksen sisältöä. 

Väestörakenne muuttuu ja vaikuttaa palvelujen tarpeeseen  

Selvitystä on tarkoitus hyödyntää kunnan rakennusten investointi- ja korjausohjelmien suunnittelussa siten, että investoinnit mitoitetaan oikein ja toteutetaan oikea-aikaisesti.  

Kirkkonummella, kuten muuallakin Suomessa, syntyvyys laskee ja väestö vanhenee. Selvityksen mukaan kunnan kannattaa ohjata tulevaa kasvua niin, että asuntorakentaminen ja väestönkasvu tukevat palveluverkon toimivuutta ja tilojen tehokasta käyttöä. Kirkkonummen tulee tavoitella vahvaa mutta maltillista, noin yhden prosentin vuotuista väestönkasvua. Maltillinen kasvu kääntää laskevan lapsimäärän nousuun, mutta ei aiheuta liian suurta painetta uusiin investointeihin.   

Mitä kauemmas tulevaisuuteen katsotaan, sitä enemmän epävarmuutta kehityskulkuihin ja ennusteisiin liittyy. Selvityksessä esitetään myös lähivuosien toimenpiteitä, jotka ovat selvityksen perusteella tarpeen kaikissa malleissa. 

-Tällä selvityksellä ei kuitenkaan päätetä uusien koulujen ja päiväkotien rakentamisesta tai toimipisteiden sulkemisesta. Jokaisen mahdollisen muutoksen – uuden investoinnin tai toiminnallisten muutosten – kohdalla päätöksenteko tapahtuu aina erikseen, ja siihen liittyy tarvittavat vaikutusten arvioinnit”, sivistysjohtaja Ikonen kertoo.

Kirkkonummi panostaa tulevina vuosina voimakkaasti sivistyksen toimitilojen kehittämiseen 

Kunta panostaa strategiansa mukaisesti sivistyksen palveluihin ja kuntalaisten hyvinvointiin. Tällä hetkellä on jo meneillään ja lähivuosina alkamassa useita sivistyksen palveluverkkoon liittyviä hankkeita.

Itäisellä Kirkkonummella valmistuu uusi Nissniku-talo, varhaiskasvatuksen tiloja tarvitaan lisää 

Itäisellä Kirkkonummella Nissnikun uuden koulurakennuksen on tarkoitus valmistua vuonna 2027. Rakennushankkeen suunnittelun ja toteutuksen kilpailutusta valmistellaan, ja samalla on päivitetty myös hankkeen lähtökohtia. Päivitettyä hankesuunnitelmaa käsitellään syyskuussa päätöksenteossa.

Oppilasmäärän kehitystä on tarkistettu uusien ennusteiden pohjalta, ja on otettu tarkasteluun myös mahdollisuus sijoittaa Masalan kirjasto ja nuorisopalvelut rakennettavaan koulurakennukseen. Samalla hanke on saanut uuden nimen: ”Nissniku-talo”.

Ruotsinkielisessä Bobäcks skolassa on viime vuosina toteutettu peruskorjauksia, ja tarkoitus on toteuttaa vielä mm. lämmitysjärjestelmän muutos öljylämmityksestä maalämpöön. 

Varhaiskasvatuksen tarve itäisellä Kirkkonummella kasvaa, ja selvityksen perusteella Masalan alueelle tarvitaan uusia varhaiskasvatuksen tiloja yhteensä noin kymmenelle ryhmälle v. 2030 mennessä. Samalla voitaisiin luopua pienemmistä tiloista alueella (Junailija, Liinaharja). 

Keskisellä Kirkkonummella Gesterbyn koulukeskus sekä lukioiden ja opistojen yhteiskampus tarjoavat laadukkaat tilat laajasti erilaisille sivistyksen palveluille  

 Keskisellä Kirkkonummella Gesterbyn koulukeskusta rakennetaan; Winellska skolan, Gesterbyn koulun ja Papinmäen koulun opetus siirtyy uusiin tiloihin vuoden 2026 alussa.

Valmistuessaan vuonna 2027 lukioiden ja opistojen yhteiskampus tulee olemaan ainutlaatuinen kahden lukion ja opistojen yhteinen oppimisympäristö kuntakeskuksen ytimessä. Hankkeessa toteutetaan myös kuntaan paljon kaivattu monitoimisali, joka toimii opetuksen ohella tilana myös erilaisille yleisötapahtumille, kuten konserteille.   

Varhaiskasvatuksen tilojen tarve kasvaa keskisellä alueellakin. Suunnitelmissa on Papinmäen koulun vanhan rakennuksen muutoskorjaus varhaiskasvatuksen toimitiloiksi. Samalla luovuttaisiin pienemmistä vuokratiloista (Lindal Daghem ja Gesterbyn päiväkoti). Myös Ravalsin ja Prästgårdbackenin päiväkodit säilyisivät palveluverkossa päiväkoteina. Kohteiden peruskorjaukset ajoitetaan kunnan rakennusten korjausohjelmaan.

Heikkilän ja Laajakallion alueella selvitys ehdottaa, että Laajakallion koulun tilat muutoskorjattaisiin varhaiskasvatuksen käyttöön 2020-luvun lopulla ja koulu toimisi Heikkilän koululla.  

Eteläisellä Kirkkonummella Kantvikin koulu uudistetaan 

Kantvikin koulua koskeva tarveselvitys on käynnissä. Selvityksessä arvioidaan vanhan koulun peruskorjausta tai uudisrakennushanketta. Tarveselvityksessä arvioidaan myös oppilasmäärän kehittymistä ja tilantarvetta. Hanke on tarkoitus saada valmiiksi vuonna 2028. 

Varhaiskasvatuksen tilat ovat alueella riittävät lähivuosina, mutta mikäli kunta suuntaa uutta rakentamista voimakkaasti Kantvikin alueelle, varhaiskasvatuksen tiloja tarvitaan lisää. 

Pohjoisella Kirkkonummella väestörakenteen muutosten vaikutuksia arvioidaan  

Selvityksen mukaan koululaisten määrä olisi vähenemässä lähivuosina voimakkaimmin Pohjois-Kirkkonummella. Tämä aiheuttaa sen, että Pohjois-Kirkkonummella nykyisin toimiviin kouluihin jää paljon vapaata tilakapasiteettia lähivuosina ja on pohdittava, tiivistetäänkö tilaverkkoa ja miten tyhjilleen jääviä tiloja käytetään. Mahdollista olisi myös Veikkolan kirjaston tilojen tai nuorisotilojen siirtäminen koulurakennukseen.

Toisaalta Veikkolan asukasluvun kehitystä on hankala arvioida, koska Veikkolassa on paljon rakentamattomia omakotitontteja. Pitkällä aikavälillä Veikkolaan suunniteltu junaseisake toisi paljon uusia asukkaita Pohjois-Kirkkonummelle.

Palveluverkkoselvityksen eteneminen päätöksenteossa ja kuntalaisten kuuleminen

Palveluverkkoselvitystä käsitellään seuraavaksi syyskuussa toimitilapalvelujen lautakunnassa sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnissa ja sivistys- ja vapaa-aikalautakuntien  kokouksissa ja niiden jälkeen kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa. 

Kunta järjestää alueelliset asukastilaisuudet palveluverkon suunnittelusta marras-joulukuun 2023 aikana. Lämpimästi tervetuloa mukaan keskustelemaan palveluverkon kehittämisestä.

Palveluverkkoselvitys löytyy oheisesta linkistä (pdf)