Valitse sivu

Ruotsinkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontui keskiviikkona 6.3. ja käsitteli kokouksessaan muun muassa vuoden 2023 kouluterveyskyselyn tuloksia.

Kirkkonummen vuoden 2023 kouluterveyskyselyn tulokset

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) toteuttaa joka toinen vuosi valtakunnallisen Kouluterveyskyselyn. Kyselyyn vastaavat perusopetuksen 4. ja 5. luokan sekä 8. ja 9. luokan oppilaat, lukioiden ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijat ja ammattioppilaitosten toisen vuoden opiskelijat.

Tulokset on käsitelty kuntatasoisten opetuspalvelujen eri työryhmissä, ja tarkasteluun on otettu huolestuttavimmat ja myönteisimmät tulokset verrattuna edelliseen, vuoden 2021 tiedonkeruuseen. Lisäksi on vertailtu tiettyjä indikaattoreita suhteessa koko maahan ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueeseen. Koulut ovat käsitelleet omia tuloksiaan omissa yksiköissään.

Kuntatasolla myönteisimmät 4.–5. luokan tulokset olivat, että oli koettu vähemmän kiusaamista koulun aikuisen taholta ja että terveystarkastuksissa puhuttiin lapsille tärkeistä asioista. 8.–9. luokalle myönteisimmät tulokset koskivat muun muassa koululounaan syömistä sille varattuna aikana. Myönteistä kehitystä tapahtui myös raittiudessa ja kiusaamisen lopettamisessa tai vähentämisessä, kun siitä on kerrottu koulun aikuiselle. Lukioissa myönteisimmät tulokset koskivat hyvinvoinnin tuen saamista terveydenhoitajalta ja opettajalta, ja vähenevä osuus vastaajista oli huolissaan omasta mielialastaan. Lukiolaisten keskuudessa myös uuvuttava väsymys koulutyössä on vähentynyt.

Kokousasiakirjoista voit tutustua selvitykseen vuoden 2023 kouluterveyskyselyn huolestuttavimmista ja myönteisimmistä tuloksista.

Rehtorit ovat koulukohtaisten tulosten perusteella ottaneet esiin koulujensa kehittämiskohteet ja ilmeisen hyvät ominaisuudet sekä suunnitelleet, kuinka koulujen on tarkoitus käsitellä näitä asioita.

Ruotsinkielinen perusopetus otti esiin kouluväsymykseen, uni- ja ruokailutottumuksiin, liikkuvuuteen ja koululounaaseen liittyvät aihealueet. Lisäksi kiinnitettiin huomiota kiusaamiseen, yksinäisyyteen, työrauhaan, vaikuttamismahdollisuuksiin ja kouluviihtyvyyteen.

Näihin asioihin liittyvät toimet ovat monimutkaisia ja koulukohtaisia. Ruotsinkielisten psykologipalvelujen saatavuus on ollut tervetullut lisä. Muita toimenpiteitä ovat aikuisten läsnäolon lisääminen koulussa, oppilaiden sosiaalisten taitojen kehittämisen ja vahvistamisen tukeminen, oppilashuoltopalvelujen laajempi vuorovaikutus kouluyhteisön kanssa sekä yhteistyö ulkoisten toimijoiden kanssa.

Ruotsinkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta merkitsi Kirkkonummen vuoden 2023 Kouluterveyskyselyn tulokset tiedoksi.

Muita kokouksessa käsiteltyjä asioita olivat muiden muassa:

  • Päätös ruotsinkielisten peruskoulujen 7.–9. luokkien oppilaspaikoista lukuvuodelle 2024–2025
  • Ruotsinkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan vuoden 2023 toimintakertomus
  • Oikaisuvaatimus koskien tuntijaon muutosta koskevaa päätöstä
  • Ruotsinkielisten opetuspalvelujen ehdotus ruotsinkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan hyväksymään uuteen tuntijakoon siirtymisestä (24.10.2023)
  • Ruotsinkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan syksyn 2024 kokouskäytännöt, kokousajat ja -paikat
  • Sivistysjohtajan ajankohtaisten asioiden esittely

Lisätietoja

Lautakunnan puheenjohtaja Linda Basilier, puh. 050 322 1790 
Esittelijä, sivistysjohtaja Eeva-Kaisa Ikonen, puh. 040 528 4959

Kokousasiakirjat

Ruotsinkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta