Valitse sivu

Kieli- ja kulttuuriryhmien opettaja (lyh. KieKu) kiertää koulussa opettajien työparina ja tukee suomi toisena kielenä oppilaita joustavissa pienryhmissä sekä yhteis- ja samanaikaisopetuksessa. 

Kieku-opettajia on palkattu hankeavustuksella ja ko. toimintaa pilotoidaan kunnassa. KieKu-opettajat tukevat pääsääntöisesti valmistavasta opetuksesta yleisopetukseen siirtyneitä oppilaita sekä muita S2-taustaisia oppilaita (suomi toisena kielenä). Tällä hetkellä Kirkkonummella on yhdeksän KieKu-opettajaa ja he työskentelevät eri puolilla Kirkkonummea. 

Haastattelimme Minna Sundholmia, joka on aloittanut KieKu-opettajana viime syksynä Jokirinteen koulussa. Hän toimii myös kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen kehittäjäopettajana. Tässä jutussa Minna kertoo työstään. 

Yhteistyö eri opettajien kanssa ja opetuksen kehittäminen Kirkkonummella 

KieKu-opettajan työssä oleellisinta on tehdä yhteistyötä aine-/luokanopettajien, erityisopettajien ja oppilaanohjaajien kanssa. Yhteistyöllä tarkoitetaan sitä, että opettajat sopivat keskenään, miten KieKu-opettaja tukee oppilasta: yhdessä muun luokan kanssa vai erikseen toisessa luokkahuoneessa.  

”Mitä saumattomampaa yhteistyö on, sitä parempaa tukea ja hyötyä oppilaat ja opettajat saavat KieKu-opettajalta. Minua on usein myös pyydetty mukaan huoltajatapaamisiin, koska olen useimmiten se henkilö, joka parhaiten osaa kertoa, miten oppilaan tunnit ja oppiminen sujuu. Oppilaanohjaajien kanssa olen esimerkiksi suunnitellut ja toteuttanut yksittäisten oppilaiden opiskeluun liittyviä täydennystoimenpiteitä. Erityisopettajien kanssa olen sopinut, minne milloinkin jalkaudun”, selittää Minna. 

Minna työskentelee myös kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen kehittäjäopettajana. Kehittäjäopettaja toimii KieKu-opettajien pedagogisena tukena ja kielitietoisen opettamisen asiantuntijana muille opettajille. Käytännön tasolla Minna on mm. järjestänyt KieKu-opettajien yhteisiä tapaamisia ja jakanut kielitietoisuuteen liittyvää materiaalia.  

”Yhdellä tapaamiskerralla tutustuimme KieKu-opettajien kanssa tekoälyyn ja miten sitä voi hyödyntää opetuksessa. Olen käynyt muissa kouluissa kertomassa työstäni ja antamassa käytännönläheisiä vinkkejä kielitietoiseen opetukseen. Aina voi helpottaa ja kehittää opettajien välistä yhteistyötä ja edistää KieKu-opettajien tietotaitoa. Seuraava kehitystyö on koko kunnan yhteisen kielitietoisen materiaalipankin koostaminen”, kertoo Minna. 

Millainen on KieKu-opettajan tavallinen työpäivä? 

KieKu-opettaja kiertää päivän aikana monessa eri luokassa ja eri luokka-asteilla. Oppilaita voi tukea ja auttaa joko tunnilla samanaikaisopettajana tai eriyttämällä ottamalla muutamat oppilaat toiseen luokkaan. 

”Jokirinteen koulussa työpäivä koostuu useista eri luokkatasoista, ensimmäisestä luokasta yhdeksänteen luokkaan. Päivään saattaa sisältyä ensimmäisen luokan aakkosten opettaminen, viidennen luokan matikan tunti sekä kahdeksannen luokan terveystiedon koe. Päivän päätteeksi saatan olla mukana huoltajatapaamisessa yhdessä luokanohjaajan, erityisopettajan ja tulkin kanssa. Työni on monipuolista ja päiväni voivat olla myös hektisiä”, Minna kuvailee. 

KieKu-opettajan tukea voi tarvita kaikissa oppiaineissa, ei pelkästään suomen kielen tunneilla. Tärkein työtehtävä onkin auttaa valmistavasta opetuksesta yleisopetukseen siirtyneitä oppilaita tai muita S2-taustaisia oppilaita ymmärtämään eri oppiaineiden sisältöjä ja tukea oppilasta suomen kielen opiskelussa, sekä kaikissa mahdollisissa kouluun, kieleen tai kulttuuriin liittyvissä asioissa. Voi myös olla, että opettajalla ja oppilaalla ei ole aluksi yhteistä kieltä.  

”Jos yhteistä kieltä ei aluksi juurikaan ole, käytämme tarvittaessa apuna kääntäjää, aluksi enemmän ja pikkuhiljaa vähemmän. Hienointa ovat oppilaiden pienetkin kielelliset edistysaskeleet: kun oppilas uskaltaa oma-aloitteisesti tervehtiä ja kysyä jotain suomeksi tai vähän edistyneemmät osaavat oma-aloitteisesti vastata koekysymykseen suomeksi”, kertoo Minna. 

Millaisen vastaanoton KieKu-opettajat ovat Kirkkonummen kouluissa saaneet? 

Alkuvuodesta teetettiin yhteistyöopettajille ja rehtoreille kysely, jonka vastaukset tukevat Minnan opettajilta saamaa palautetta: KieKu-opettajat ovat tulleet tarpeeseen ja ovat monella eri tavalla helpottaneet opettajien ja S2-taustaisten oppilaiden kouluarkea. On koettu, että tukea ovat saaneet sekä opettajat että oppilaat.  

”Parhaimmillaan joidenkin oppilaiden kohdalla on ehkä jopa estetty syrjäytymisen polku, kun KieKu-opettajalla on ollut aikaa keskittyä auttamaan ja tukemaan oppilasta. KieKu-opettajien työ on Kirkkonummella koettu todella tärkeäksi ja sen toivotaan jatkuvan hankekauden jälkeen. KieKu-opettajan tehtäviä ja yhteistyötä eri opettajaryhmien kesken voidaan edelleen kehittää. Tästä kehittäjäopettaja voi ottaa kopin.”

KieKu-opettajan työssä parasta 

Kiekukehittäjäopettajan työpäivä ei koskaan ole yksitoikkoinen tai rutiininomainen – kahta samanlaista päivää ei ole. Työ vaatii monipuolista kiinnostusta ja tietotaitoa, kykyä tulla toimeen lasten ja teinien kanssa unohtamatta joustamisen jaloa taitoa ja huumorintajua. Sopivan opettajakoulutuksen lisäksi kokemus ja kiinnostus eri kieliin ja kulttuureihin tukee työn tekemistä.  

”KieKu-opettajan työ on todella monipuolista ja sopivan hektistä. Vaihtelevat päivät ja kehittäjäopettajan työtehtävät tuovat mukavasti lisähaastetta – sopii minulle!” kertoo Minna. 

KieKu-opettajan onnistumisen hetkiä on, kun oppilas huomaa sanoilla olevan useampia erilaisia merkityksiä ja osaa lopulta käyttää niitä oikeassa kontekstissa. Myös kieli- ja kulttuuriasioista keskustelu oppilaiden kanssa osoittavat, että työ kantaa hedelmää. Silloin opettajakin oppii jotain uutta.