Valitse sivu

Hämeen ELY-keskuksessa on haettavana Uudellamaalla pienille ja keskisuurille yrityksille suunnattua yrityksen kehittämisavustusta Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027. Haku alkaa 16.1.2023 ja päättyy 31.3.2023. 

Kehittämisavustusta voidaan myöntää pk-yritysten kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin, kun yritys aloittaa toimintansa, haluaa panostaa merkittävästi uudistumiseen tai pyrkii kasvamaan. Hakemukset tullaan arvioimaan, pisteyttämään ja vertailemaan toisiinsa valintakokouksissa, jotka kokoontuvat hakujakson päättymisen jälkeen. Rahoitusta voidaan myöntää käytettävissä olevien maakunnallisten määrärahojen puitteissa ja sitä on käytettävissä arviolta noin 660 000 euroa tällä hakujaksolla.  

Myönnettävän avustuksen tarkoituksena on kannustaa yrityksiä kasvuun ja kansainvälistymiseen tähtäävään, määrätietoiseen, pitkäjänteiseen ja tavoitteelliseen liiketoiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen sekä jakaa hankkeen toteutuksesta yritykselle aiheutuvaa riskiä. Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tukeminen parantaa alueen työllisyyttä ja sitä kautta alueen elinvoimaa ja houkuttelevuutta. Kestävä kehitys, sukupuolten tasa-arvo, yhdenvertaisuus, digitaalisuus,
kansainvälistyminen, ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja innovatiivisuus ovat keskeisiä tavoitteita.  

Avustus suunnataan yrityksille, joilla arvioidaan olevan hyvät valmiudet toimia kannattavasti ja kilpailukykyisesti markkinoilla, halua ja kykyä liiketoiminnan merkittävään kehittämiseen ja kasvattamiseen. Yrityksen kannalta tavanomaiseen toimintaan tai vähäiseksi katsottavaan kehittämiseen rahoitusta ei voida myöntää. Rahoitus kohdistetaan siten, että tuettavat toimet eivät aiheuta merkittävää haittaa tai riskiä ilmasto- tai ympäristötavoitteille. Avustus on harkinnanvaraista ja perustuu hankkeesta tehtävään yritys- ja hankearviontiin. Sitä voidaan myöntää vain päätoimisen yritystoiminnan edistämiseen.  

Uudellamaalla rahoitusta suunnataan erityisesti yritysten kasvua ja kilpailukykyä edistäviin kehittämistoimiin, ohjelmistoalan kaupallistamiseen ja kansainväliseen lanseeraamiseen liittyviin toimiin ja digitalisaation hyödyntämiseen yritysten kasvun ja kansainvälistymisen välineenä (toimialarajat ylittävät hankkeet).  

Etelä-Suomen yritysrahoitusstrategiassa täsmennetään avustuksen suuntaamista ja siihen kannattaa tutustua ennen hakemuksen jättämistä.

Lue lisää >>