Valitse sivu
kirkkonummi

Bidrag för kulturföreningar

Kulturföreningar i Kyrkslät kan få bidrag för idkande och befrämjande av kulturverksamhet av kommunen.

Bidrag för kulturföreningar

Kommunens uppgift är att stöda kulturverksamhet i kommunen. Kyrkslätts kommun stöder lokal kulturverksamhet med organisationsbidrag som delas ut varje år. Bildnings- och fritidsnämnden beslutar om principer för beviljande av bidrag och beviljande av bidrag. Principerna har fastställts i bidragsreglementet.

Kulturväsendets personal hjälper och ger råd i upprättandet av bidragsansökningar.

Förhållanden

Bidrag beviljas som allmänna bidrag för regelbunden verksamhet samt som projektbidrag bl.a. för ordnande av evenemang och utveckling av verksamheten.

Organisationsbidrag beviljas inte till privatpersoner.

 

Anvisning

Ansökningstider 2024

Förskott på verksamhetsavtalsbidrag, senast 15.1.2024 kl. 15.00
Verksamhetsavtalsbidrag 38 340 €, senast 15.1.2024 kl. 15.00

Förskott på allmänna bidrag, senast 31.1.2024 kl. 15.00
Allmänna bidrag 58 500 €, senast 31.3.2024 kl. 15:00

Projektbidrag till registrerade organisationer 12 000 €, senast 31.3.2024 kl. 15.00

Projektbidrag till oregistrerade sammanslutningar och grupper 3 000 €, senast 31.3.2024 kl. 15.00.
Gruppen eller sammanslutningen ska bestå av minst tre personer, av vilka minst en är bosatt i Kyrkslätt. Projektet ska genomföras i Kyrkslätt under år 2024.

Obs! Eftersom det sista datumet för inlämning av ansökningar om bidrag infaller på ett veckoslut kan ansökningarna lämnas på den första därpå följande vardagen. Det sista datumet för inlämning av ansökningar är därmed tisdag 2.4 före kl. 15.00.

Projektbidrag till registrerade organisationer 3 910 €, senast 30.9.2024 kl. 15.00.

I fördelningen av bidrag ligger tyngdpunkten på kulturverksamhet för barn och unga och på utveckling av den lokala verksamheten.

Hederspris 1 000 €, senast 31.3.2024 kl. 15.00
Grund för beviljande är inspirerande lokal kulturverksamhet i Kyrkslätt som främjar möten mellan människor.

Konstnärsstipendium 3 000 €, senast 31.3.2024 kl. 15.00.
Konstnärsstipendium kan beviljas en konstutövare, två eller flera konstutövare gemensamt eller en arbetsgrupp för ett projekt (dock inte föreningar). Stipendiemottagaren ska vara fast bosatt i Kyrkslätt.
Stipendiet kan också beviljas en begåvad konstutövare eller konststuderande som är fast bosatt i Kyrkslätt.

Försenade ansökningar beaktas inte.
Ansökningarna ska göras upp på de ansökningsblanketter som Kyrkslätts kommun anvisat.

Den fullständiga kungörelsen finns på Kyrkslätts kommuns websidor för kungörelser.
Ansökningsblanketter och -anvisningar finns att få på Kyrkslätts kommuns servicekontor (Kyrkslätt, Ervastvägen 2).

Bidragsansökningarna ska vara framme inom utsatta tider.

Postadress: Kyrkslätts kommun, PB 20, 02401 Kyrkslätt
Gatuadress: Kyrkslätts kommuns servicekontor, Ervastvägen 2, Kyrkslätt.
e-post: kirjaamo@kirkkonummi.fi

Ytterligare information om ansökan om bidrag fås på kulturkansliet 09 29671 (växel), kulttuuri@kirkkonummi.fi

BLANKETTER

Kontaktuppgifter

Antti Airaksinen
kultursekretare
tfn 040 865 2034

Piritta Numminen
biblioteks- och kulturchef
tfn 040 578 3001

Epost:
fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi