Valitse sivu
kirkkonummi

Kyrkslätts Vatten- Leveransvillkor för arbeten, Töiden tilausehdot

KIRKKONUMMEN VESI, TÖIDEN TILAUSEHDOT 

Kirkkonummen Vesi voi tilauksesta suorittaa töitä asiakkaan lukuun edellyttäen, että

1. Liittymissopimus on palautettu allekirjoitettuna Kirkkonummen Vedelle.
2. Asiakas on hankkinut maankaivutyöhön tarvittavat selvitykset ja luvat, mukaan lukien maanalaisten kaapeleiden johtokarttaselvityksen. Jos kaivutyöt ulottuvat kunnan alueelle, on asiakkaalla oltava hankittuna lupa kaivamiseen yleisillä alueilla lupapiste.fi -palvelun kautta. Asiakkaan on pyydettäessä esitettävä em. selvitykset. (Lisätietoja selvityksistä kaivulupa.fi, verkkoselvitys.fi, johtotietopankki.fi)
3. Tarvittavat liikennejärjestelyt ja sovitut maankaivutyöt on tehty ennen liittämisajankohtaa.

Tilaajan on huomioitava, että

o Kirkkonummen Vesi laskuttaa kaikista töistä voimassa olevan hinnaston ja taksojen mukaan. Liittymissopimuksen solmimisen yhteydessä laskutettu liittymismaksu ei sisällä maksua liitostöistä.
o Kirkkonummen Vesi suorittaa liitostyöt valmiiksi kaivettuun, työturvalliseen kaivantoon. Mikäli kaivannon turvallisuudessa on puutteita, vesilaitos voi kieltäytyä suorittamasta tilattua työtä. Kaivannon vaatimukset
o Työmaaliitokset ja käyttämättä jääneet liitokset on aina tulpattava runkolinjan kyljestä saakka. Asiakkaan on tehtävä tilaus tulppaamisesta Kirkkonummen Vedelle yhden kuukauden kuluessa työmaan päättymisestä. Muussa tapauksessa Kirkkonummen Vesi voi tilata kaivutyöt ja suorittaa tulppauksen asiakkaan kustannuksella.
o Jos rakennustyömaalla tarvitaan vettä, on vesimittari asennettava jo rakennusaikana.
o Kaikki vesijohtoverkostoon liittämiseen liittyvät työt runkojohtoliitoksesta vesimittarille asti ja viemäriputken toisen pään liittämisen viemäriverkostoon suorittaa aina Kirkkonummen Veden asentaja asiakkaan tilauksesta.  Muulla tavoin tehdyt liitostyöt puretaan asiakkaan kustannuksella.

 

KYRKSLÄTTS VATTEN, LEVERANSVILLKOR FÖR ARBETEN

Kyrkslätts vatten kan på beställning utföra arbeten för kundens räkning förutsatt att

1. Anslutningsavtalet har återsänts undertecknat till Kyrkslätts vatten. 
2. Kunden har skaffat utredningarna och tillstånden som krävs för schaktningsarbetena, inklusive en ledningskartutredning för underjordiska kablar. Om grävningsarbetena sträcker sig till kommunens område, ska kunden via tjänsten lupapiste.fi ha skaffat ett tillstånd för grävning på allmänna områden. Kunden ska på begäran uppvisa dessa utredningar. (Ytterligare information om utredningarna: kaivulupa.fi, verkkoselvitys.fi, johtotietopankki.fi)
3. De nödvändiga trafikarrangemangen och avtalade schaktningsarbeten har utförts före anslutningstidpunkten.  

Beställaren ska beakta att o Kyrkslätts vatten fakturerar för alla arbeten enligt den gällande prislistan och de gällande taxorna. Anslutningsavgiften som fakturerats i samband med ingåendet av anslutningsavtalet inkluderar inte avgiften för anslutningsarbetena.
o Kyrkslätts vatten utför anslutningsarbetena i ett färdiggrävt, arbetssäkert schakt. Om det finns brister i schaktets säkerhet kan vattenverket vägra utföra det beställda arbetet.
Krav på schaktet
o Arbetsplatsanslutningar och oanvända anslutningar ska alltid fördubblas ända till stamlinjens sida. Kunden ska beställa proppning av Kyrkslätts vatten inom en månad efter att arbetsplatsen upphört. I annat fall kan Kyrkslätts vatten beställa schaktningsarbetena och utföra proppningen på kundens bekostnad.  
o Om det behövs vatten på byggarbetsplatsen ska en vattenmätare installeras redan under byggtiden
o Alla arbeten som gäller anslutning till vattenledningsnätet från stamledningsfogen ända till vattenmätaren och fogandet av avloppsrörets andra ända till avloppsnätet utförs alltid av Kyrkslätts vattens montör på beställning av kunden. Anslutningsarbeten som utförts på annat sätt rivs på kundens bekostnad.