Valitse sivu
kirkkonummi

Naapurien kuulemismenettely

Ennen hakemuksen ratkaisemista on naapureille ja muille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, varattava tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen. Kuulemisvelvoite on kunnalla hakijalta perittävin kustannuksin.

Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta ilmoittamisesta sekä suunnittelutarveratkaisun tai poikkeamisen käsittelyn yhteydessä suoritetusta naapureiden kuulemisesta perittävä maksu muodostuu perusmaksusta 100 €, jonka lisäksi 75 € jokaista kuultavaa naapurikiinteistöä kohti.

Mikäli naapureita on enemmän kuin kymmenen ja hakemuksen vireillä olosta joudutaan kuuluttamaan sanomalehdissä kuten kunnalliset ilmoitukset veloitetaan luvanhakijalta lisäksi todelliset ilmoituskulut sekä käsittelymaksu 200,00 €

Kunnan suorittama kuuleminen tapahtuu tavallisena kirjeenä, jonka katsotaan saapuneen kuultavalle seitsemän vuorokauden kuluttua lähettämispäivästä. Muistutuksen tekoon on varattava samoin seitsemän vuorokautta aikaa naapurille. Eli kunnan toimesta tapahtuva naapureiden kuuleminen toimistotöineen vie normaalisti aikaa noin 2-3 viikkoa (kesälomakautena pitempäänkin).

Hakija voi kuitenkin liittää hakemukseensa selvityksen siitä, että naapurit (tai osa naapureista) on kuultu ja selvityksen heidän kannastaan, joka korvaa kunnan kuulemisen. Kuulemiskirjeeseen olisi syytä liittää esim. (osa)kopio asemapiirustuksesta. Naapurit on kuultava kunnan lomakkeella. Hakijan tulee esittää selvitys naapurin kuulemisesta, eli saada naapuriltaan vastaus em. lomakkeella niin, että kuuleminen voidaan katsoa suoritetuksi. Mikäli vain osa naapureista on kuultu, joutuu kunta kuulemaan muut.

Mikäli rakennuspaikka rajoittuu yleiseen tiehen pitää ilmoitus rakennushankkeesta (kuulemiskirje) lähteä myös Uudenmaan ELY-keskukselle:

https://www.ely-keskus.fi/ptv/-/fsc/view/service/52ed10de-f598-42bb-86d0-de9ba77095ac/lausunto-naapurin-kuulemisesta

Kuultavia ovat seuraavat:

  • viereiset, myös kulmittain sijaitsevat naapurikiinteistöt,
  • vastapäätä, tien tai kapean (noin 50-100 m) vesistön toisella puolen sijaitsevat kiinteistöt,
  • tapauskohtaisesti myös muut kuin rajanaapurit, jos hankkeella on huomattavaa vaikutusta heihin, kuten esimerkiksi:
  • rasitetie kulkee jonkin muun kuin rajanaapurin pihan kautta,
  • rakennus sijoittuu muun naapurin ’näköalamaisemaan’,
  • kyseessä on muu hanke, kuin tavanomainen asuin- tai lomarakennus, kuten hevostila tai ympäristövaikutuksia aiheuttava yritystoiminta (autokorjaamo, pieni konepaja tms.),
  • toimenpide aiheuttaa vaikutuksia laajemmalle, kuten korkea masto, suuri liikennettä aiheuttava säiliö, golfkenttä, laajahko varastointi- tai pysäköintialue, kapealle tielle suurempaa liikennettä aiheuttava hanke jne.

Rakennuslupahakemuksesta tiedottaminen rakennuspaikalla (MRL 133 §):

Kuulemismenettelyn lisäksi hakijan on asetettava tiedote hakemuksen vireilläolosta sopivalla tavalla rakennuspaikalle ennen rakennuslupahakemuksen jättämistä. Sopiva tapa on esimerkiksi vähintään 30 cm * 40 cm:n kokoinen kyltti, jossa todetaan haettu rakennushanke (omakotitalo, lomarakennus jne.), hakijan eli rakentajan nimi, osoite ja puhelinnumero sekä suunnittelijan yhteystiedot. Jos rakennuspaikka on suuri, on kyltin sopivin paikka ohikulkevan tien varrella

Alkukatselmuksen pitäminen (MRL 133 § 2 momentti):

Edellä mainitun kuulemisen lisäksi rakennuslupakäsittelyn yhteydessä käsittelevä viranomainen joutuu harkitsemaan ns. alkukatselmuksen tarpeellisuutta ennen lupahakemuksen ratkaisemista. Kyseinen katselmus suoritetaan rakennuksen ympäristöön soveltuvuuden selvittämiseksi, rakentamisen vaikutusten arvioimiseksi ja naapurien kuulemiseksi. Katselmuksen tarve arvioidaan toimenpiteen luonteen, ympäristön, rakentamismäärän, naapureiden huomautusten perusteella. Katselmuksia pidetään yleensä normaalista asumis- tai loma-asumiskäytöstä poikkeavissa käyttötarkoituksissa haja-asutusalueella. Toimenpideluvan käsittelyssä noudatetaan edellä mainittua vain siltä osin kuin on tarpeen toimenpiteen maankäytöllisten ja ympäristöllisten vaikutusten arvioimiseksi (MRL 138 §). Eli katselmus pidetään lähinnä laajemmista hankkeista tai esim. ’aralle’ paikalle sijoittuvasta mastosta tms. Katselmuksen pitäminen näistä arvioidaan hakemuksen käsittelyn yhteydessä.