Valitse sivu

Kirkkonummen Veden asiakaskysely toteutettiin nettikyselynä loppuvuodesta 31.10-14.11.2023.  Anonyymiin kyselyyn vastasi  663 vastaajaa. Kyselyn tuloksia verrattiin vuoden 2021 kyselyyn, jossa kysyttiin samat kysymykset.

Kyselyn osa-alueet olivat vesijohtoveden laatu, häiriötilanteet ja niiden hoito, mittarointi ja laskutus sekä asiakaspalvelu. Vastaajilta kysyttiin myös kokonaisarviota vesihuollon toimivuudesta asteikolla 0-10. Lopuksi oli mahdollisuus antaa vapaata palautetta ja kehittämisideoita.

KOKONAISTYYTYVÄISYYS

Kokonaisarviota vesihuollon toimivyydesta pyydettiin asteikolla 0-10. Yli puolet, 54%,  vastaajista antoi arvosanaksi 9 tai 10, ja asiakaskokemusta mittaavaksi NPS-luvuksi saatiin 44, kun se vuonna 2021 oli 42.

LAATU

Veden laatu- kohdassa vastaajia pyydettiin arvioimaan, kuinka usein veden laadusta esitetyt väittämät vastasivat heidän kokemustaan.
Asteikolla   1-5  (5=vastaa kokemustani aina ja 1= ei vastaa kokemustani koskaan) veden maku, veden neutraali tuoksu, kirkkaus ja vesijohtoveden paine arvioitiin keskimäärin välille  4,21 – 4,42. Arviot olivat hyvin samansuuntaisia kuin vuoden 2021 kyselyssä.

HÄIRIÖTILANTEET

Häiriötilanteita oli koettu enemmän kuin vuonna 2021, mutta tyytyväisyys häiriötiedotukseen ja häiriöiden korjauksiin ennakkotiedon mukaisesti  oli  selvästi kohentunut. Suurin osa häiriöistä oli ennalta ilmoitettuja vesikatkoksia.

Tekstiviesti-ilmoitukset tavoittivat häiriötilanteissa yli 60% vastaajista, kun vuonna 2021 tekstiviestein tavoitettiin vain noin kolmannes. Maksuttoman tekstiviestipalvelun voi tilata Kirkkonummen Veden nettisivujen kautta. LINKKI

MITTAROINTI JA LASKUTUS

Mittarointi ja laskutus-osiossa  hinnoitteluun suhtautui neutraalisti tai myönteisesti lähes  kaksi kolmesta vastaajasta.   Tyytymättömien osuus oli hinnankorotusten myötä kasvanut kuusi prosenttiyksikköä.

Kirkkonummen Vesi ostaa noin puolet jakelemastaan talousvedestä.  Suuren osa jäteveden käsittelystä hoitaa HSY.  Myös muiden kustannusten osalta Kirkkonummen Veden hintataso on sidoksissa yleiseen hintatasoon. 

Monissa vapaan palautteen kommenteissa toivottiin Kirkkonummen siirtyvän vesimittarien etäluentaan. LINKKI

ASIAKASPALVELU

Tyytyväisyys asiakaspalveluun oli karkeasti vuoden 2021 tasoa. Uudet, kiinteät puhelinpalveluajat ovat jossain määrin vähentäneet tyytyväisyyttä nopeuteen, jolla puheluihin vastataan.  Tyytyväisyys nettisivuihin ja niiden löytyvyyteen samoin kuin työtilausten toteutusaikatauluihin oli parantunut.

Asiakaskyselyn osallistujilla oli mahdollisuus jättää tietonsa kolmen lumityökalusetin arvontaa varten. Arvonta on suoritettu ja palkinnot toimitettu voittajille vuoden 2023 puolella.