Valitse sivu
kirkkonummi

ቋንቋ ፊንላንድን ሽወደንን ኣብ ኪርኮኑሚ

ቋንቋ መፍትሕ ኩሉ ነገር እዩ። ብዘይ ክእለት ቋንቋ፡ ብዛዕባ ውህደትን ምትእትታውን ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ: ብዘይ ክእለት ቋንቋ፡ ኩሉ ግዜ ቁሩብ ናይ ደገ ሰብ ስለ ዝኾንካ ኩሉ እቲ ንህይወትካ ዝቐለለን ምቹእን ዝገብሮ ሓበሬታ ኣይትረክብን ኢኻ።

ኪርኮኑሚ ክልተ ቋንቋታት ዝዛረብ ከተማ  እዩ። ኣብ ኩሉ ናይ ኮሙን ኣገልግሎታት ቋንቋ ፊንላንድ ወይ ሽወደን ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ። ነቲ ቋንቋ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ቋንቋ ኮርሳት፡ ኣብ ናይ ቋንቋ ካፈታትን ኣብ ናይ ዕርክነት ንጥፈታትን ክትመሃሮ ትኽእል ኢኻ።

ስልጠና ቋንቋ

ኣብ ቤት ጽሕፈት ስራሕን ቁጠባዊ ልምዓትን ከም ደላዪ ስራሕ ተመዝጊብኩም እንተኾይንኩም፡ ቋንቋ ፊንላንድ ወይ ሽወደን ኣብ ናይ ውህደት ስልጠና ክትመሃሩ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ናይ ቋንቋ ስልጠና ብነጻ እዩ።

ቤት ጽሕፈት TE ንዝተፈላለዩ ዓውድታት ዝኸውን ሓጸርቲ ናይ ቋንቋ ስልጠና ኮርሳት እውን የዳሉ። ኣብዞም ኮርሳት ሞያዊ ስነ-ቓላት ዝጽናዕ ኮይኑ፡ ኣብ ናይ ስራሕ ህይወት ናይ ስራሕ ልምምድ ግዜ ዘጠቓልል እዩ።

ኪርኮኑሚ ሲቪክ ኮሌጅ ዝተፈላለየ ደረጃታት ትምህርቲ ቋንቋ ፊንላንድን ሽወደንን የዳሉ። ንሳቶም ድማ ክሲ ይኽሰሱ።

ብዛዕባ ናይ ኪርክኮኑሚ ሲቪክ ኮለጅ ናይ ቋንቋ ኮርሳት ሓበሬታ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ናይቲ ኮለጅ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። https://www.kirkkonummi.fi/kansalaisopisto-1

ብተወሳኺ ኣብ ኮርሳት ሄልሲንኪ፡ ኤስፑን ቫንታ ታይቫኖፒስቶን ካልኦት ኣብ ዞባ ርእሰ ከተማ ዝዳለዉ ኮርሳትን ክትሳተፉ ትኽእሉ ኢኹም። ብዛዕባኦም ዝያዳ ሓበሬታ ኣብቲ መርበብ ሓበሬታ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። https://finnishcourses.fi/ ካብ መርበብ ሓበሬታ።

ፊንላንድ ምምሓር  መባእታ ትምህርቲ ፊንላንድ

ኣብ ቀውዒን ጽድያን፡ ኪርኮኑሚ ሲቪክ ኮለጅ፡ ንደቆም ኣብ ገዛ ንዝከናኸኑ ወለዲን ካልኦት ንባብን ምጽሓፍን ዝለማመዱን ብቤት ጽሕፈታት TE ኣብ ዝዳሎ ስልጠና ቋንቋ ናይ ምስታፍ ዕድል ዘይብሎምን ዝዓለመ መሰረታዊ ትምህርቲ ቋንቋ ፊንላንድ የዳሉ።

ናብቲ ኮርስ ክትመጽእ ከለኻ ፊንላንድ ምፍላጥ ፈጺሙ ኣየድልየካን እዩ። ኣብ እዋን እቲ ኮርስ፡ እቲ ዕላማ፡ ቀለልቲ መዓልታዊ ዕማማት ብቋንቋ ፊንላንድ ከመይ ጌርካ ከም እትፍጽም ንምፍላጥ እዩ።

ትሕቲ 2.5 ዓመት ዝዕድሚኦም ህጻናት ኣብ መዓልታዊ ክንክን ዘይርከቡ እውን ኣብቲ ኮርስ ድሉዋት እዮም። ወለዲ ኣብቲ ኮርስ ኣብ ዘለዉሉ እዋን ነቶም ቆልዑ ኣብ ምእላይ ትሕግዝ ነርስ ኣላ።

ስልጠና ክትወስዱ ምስ እትደልዩ፡ ንቤት ጽሕፈት TE ወይ ንኣገልግሎት ውህደት ወይ ንሲቪክ ኮለጅ ተወከሱ opistot@kirkkonummi.fi

ነቲ ቋንቋ ብኢንተርነት ምጽናዕ

ብኢንተርነት ኣቢልካ እውን ነቲ ቋንቋ ብናጻ ከተጽንዖ ትኽእል ኢኻ። ብተወሳኺ ብኢንተርነት ነጻ ናይ ቋንቋ ኮርሳት ኣሎ።

ብዛዕባ ምጽናዕ እቲ ቋንቋ ብኢንተርነት ሓበሬታ ኣብዚ ክትደልዩ ትኽእሉ ኢኹም፤

ናይ ዕርክነት ንጥፈታት፡ ናይ ቋንቋ ካፈታትን ናይ ኣኼባ ቦታታትን።

ቋንቋ ክትመሃርን ክእለት ቋንቋኻ ከተደልድልን ትኽእል ኢኻ ምስ ካልኦት ቋንቋ ፊንላንድ ወይ ሽወደን ብምዝራብ።

እቲ ሲቪክ ኮሌጅ ብዙሓት ሓደስቲ ክእለታት እትመሃረሎም ኮርሳት ኣለዉዎ፡ ንኣብነት ስራሕ ዕንጨይቲ፡ ሴራሚክስ፡ ስፌት፡ ምብሳል ወይ ስነ-ጥበብ ትምህርቲ። እዞም ኮርሳት እዚኦም ብዙሕ ዘተን ምስ ካልኦት ሰባት ምፍላጥን እውን ዘጠቓልሉ እዮም። መሳጢ ኮርስ ብምምራጽ፡ ነቲ ቋንቋ ካብ ካልኦት ተሳተፍቲ እውን ክትመሃሮ ትኽእል ኢኻ። https://www.kirkkonummi.fi/kansalaisopisto-1

ክፍሊ ቋንቋ ሽወደን ዝዛረብ ቀይሕ መስቀል ኪርኮኑሚ (FRK) ናይ ቋንቋ ካፈታት የዳሉ፣ ብዛዕባኡ ዝያዳ ዝርዝር ሓበሬታ ብኢመይል ሕቶ ብምልኣኽ…FRKKyrkslatt@gmail.com.

ማሕበር ድሕነት ህጻናት ማነርሃይም (MLL) ናይ ዕርክነት ንጥፈታት የዳሉን ምስ ስድራቤታት ፊንላንድ ክትላለየሉ እትኽእል ናይ ስድራቤት ካፌ የካይድን። ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ መርበብ ሓበሬታ MLL Uusimaanpiiri ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም፡ ከምኡ’ውን https://uudenmaanpiiri.mll.fi/perheille/ystavaperhetoiminta/ ja https://uudenmaanpiiri.mll.fi/perheille/perhekahvilat/

ሉካን ኪርክስላት ንጉጅለ ፕራታ ስቨንስካ ይሕሉ፣ እዚ ጉጅለ እዚ ንኹሉ ብቋንቋ ሽወደን ክፉት ዝኾነ ናይ ዘተ ጉጅለ እዩ። ሉካን ኪርኮኑሚ ንስደተኛታት ምኽሪ፡ ዓውደ መጽናዕትን ዝተፈላለየ ኣኼባታትን ፍጻሜታትን የዳሉ፡ ኣብኡ ምስ ካልኦት ክትላለዩን ከምኡ’ውን ቋንቋ ክትመሃሩን ትኽእሉ።https://kyrkslatt.luckan.fi/suomeksi-in-english/

ኣብ ዞባ ርእሰ ከተማ ካልኦት ሰባት ክትላለየሎም እትኽእል መአከቢ ቦታታት እውን ኣለዉ።

ኣብ ቤተ-መጻሕፍቲ ዞባ ርእሰ ከተማ ሓያሎ ናይ ቋንቋ ካፈታት ይሰርሓ፡ ገሊአን ድማ ብስካይፕ ብነጻ ክትሳተፍወን ትኽእሉ ኢኹም።  https://www.helmet.fi/fi FI/Tapahtumat_ja_vinkit/Tapahtumat?s=kielikahvila

ኣብ ጥቓ ኪርኮኑመ ኣብ ኤስፖ ኪቨንላህቲ ዝርከብ ኣሱካስቲላ ኪቨንኮሎ ኮይኑ፡ ዝተፈላለያ ክለባት ዝራኸባሉን ዝተፈላለዩ ፍጻመታት ዝዳለዋሉን ቦታ እዩ። ምድንፋዕ ውህደት ሓደ ካብ ዕላማ ንጥፈታት ኪቨንኮሎ እዩ። ብዛዕባ እቲ ንጥፈት ዝያዳ ዝርዝር ሓበሬታ ኣብዚ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም፤ https://www.facebook.com/AsukastilaKivenkolo/

ኣብ ርእሰ ከተማ ዞባ ዝንቀሳቐሳ ሓያሎ ናይ Read Together ጉጅለታት እውን ኣለዋ፣ እዚኣተን ድማ ነቶም ካብ ወግዓዊ ትምህርቲ ዝተገለሉ ትምህርቲ ቋንቋ ይህባ። ብዛዕባ ኣብ ዞባ ርእሰ ከተማ ዝርከቡ ጉጅለታት ሓበሬታ ኣብዚ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም፤https://luetaanyhdessa.fi/world/

ብዛዕባ ዕድላት መጽናዕቲ ኣብ ኤስፑን ሄልሲንኪን ዝምልከት ሰፊሕ ሓበሬታ ኣብቲ ገጽ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።https://kotoutumisentukena.fi/.