Valitse sivu
kirkkonummi

ኣብ ኪረኮኖሚ  ስራህን ትካልን

ኣበይ ክትሰርሕ

ኣብ ኢንተርነት በምእታው ናይ ስራህ  ቦታታት ክትፍትሽ ወይ ክኣ  ክትደሊ ትክእል ኢካ ። ኣብ ትፍተሽሎ ግዚ ክፍት ስራሕ ( avoimet työpaikat”)እልካ ክትፍትሽ ትክእል ኢካ።

 ብተወሳኪ ድማ  ብናይ ገዛእ ርእስካ  ኣብቲ ትድልዮ  ናይ ስራሕ ቦታ  ናብቶም አስራሕቲ ክተመልክት ትክእል ኢካ። ብተወሳኪ ድማ ብናይ ገዛእ ርእሰካ ኣብቲ ትድልዬ ናይ ስራሕ ተመልክተሎ ግዚ እቶምUudenmaan TE-toimis . https://toimistot.te-palvelut.fi/uusimaa/yhteystiedot  ኦደማን ቲዕ ቤት ጽሕፈት ክህግዞካ እዮም።   እቲ ቤትጽሕፈት ድማ አብ ቦታ ኤስፓ ናይ  ቤት ጽሕፈት  Espoossa, Upseerinkatu 3 B, 02600 TE-toimist  ኣገልግሉት ዝክፈል ዋላ  ሓንቲ የለን ብነፃ እዩ።

ስራሕ ኣልቦ ከም እትኸውን ምስ ፈለጥካ ኣብ ቤት ጽሕፈት TE toimist ከም ደላይ ስራሕ ተመዝገብ። እቲ ቅድመ ኩነት እንተተማሊኡ፡ ካብታ ምዝገባ ዝተገብረላ ዕለት ጀሚርካን ካብቲ ኣብ ቤት ጽሕፈት TE toimist ናይ ስራሕ መመልከቲኻ ቅቡል ዝኾነሉ ግዜን ጀሚሩ ናይ ስራሕ ኣልቦነት ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ኣብ ምድላይ ስራሕካ ካብ ኢንተርናሽናል ሃውስ ሄልሲንኪ እውን ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።https://ihhelsinki.fi/fi/palvelut/tyonhakuneuvonta/

ስታርትኣፕ ስደተኛታት ንስደተኛታት ስራሕ ንኽረኽቡ ይሕግዞም፡ ከምኡ’ውን ንግዲ ኣብ ምጅማር ይድግፎም። https://startuprefugees.com/

ስደተኛታት ካብ Luckan ኣብ Saloviuksentie 3, Kauppakeskus Kirsikka ናይ ስራሕ ምድላይ ምኽሪ እውን ክረኽቡ ይኽእሉ።

ትሕቲ 30 ዓመት እንተኾይንካ፡ ካብ ቤት ጽሕፈት ኦሕያሞ  ኪርኮኑሚ ኣብ ኪርኮታሊንቲ 1( Kirkkotallintie 1.)ስራሕ ክትደሊ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ነባሪ ከተማ እንተኾንካን ብውሑዱ ን12 ኣዋርሕ ስራሕ ኣልቦ እንተኾንካን፡ ኣገልግሎት ስራሕ ናይቲ ከትማ  ክሕግዙን ኣብ ከተማ  ኪርኮኑሚ ናይ ደሞዝ ደገፍ ዕድላት ስራሕ ክደልዩን ይኽእሉ። እቲ ዝቖጽረካ ኩባንያ ወይ ማሕበር ንስራሕ ናይ ኮሙን ደገፍ (ናይ ውዳበ ደገፍ) ተኽእሎ ክህልዎ ይኽእል እዩ። ብ tyollisyys@kirkkonummi.fi ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም።

ግብሪ ምኽፋል

ብዛዕባ ግብሪ ኣብ ፊንላንድ ዝያዳ ሓበሬታ ኣብዚ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም፤https://infofinland.fi/fi/work-and-enterprise/taxation

ህዝቢ ኪርኮኑሚ ኣብ ቤት ጽሕፈት ግብሪ ርእሰ ከተማ ዞባ ንግዲ ይገብር። ናይ ዓማዊላ ኣገልግሎት ነጥቢ ኣብ ሄልሲንኪ ኣብ Hämeentie 15, 00500 Helsinki, ቴለፎን: 029 512 000 ይርከብ።ንጉዳያት ግብሪ  አብ ብኢንተርነት እውን ክትሳልጦ  ትኽእሉ ኢኹም።https://vero.fi/tietoa-verohallinnosta/yhteystiedot-ja-asiointi/

ኣብ ሄልሲንኪ ዝርከብ ኢንተርናሽናል ሃውስ፡ ምምሕዳር ግብሪ ንኣህጉራውያን ዓማዊል ዝህቦ ኣገልግሎት ቤትጽሐፈት እዩ። ኣብኡ ናይ ግብሪ ካርድ ከተመልክትን ምስ ግብሪ ዝተኣሳሰር ምኽሪ ክትረክብን ትኽእል ኢኻ። ኣቐዲምካ ቆጸራ ክትሕዝ አለካ።. www.ihhelsinki.fi/

ኣብ ስራሕ ዝረኣዩ ጸገማት

ኣብ ስራሕ ቦታኻ ጸገም እንተሃልዩካ፡ ኩነታት ስራሕካ ሕማቕ እንተኾይኑ፡ ዝተሰማምዕካሉ ደሞዝ ዘይትረክብ እንተኾንካ፡ ብዙሕ ክትሰርሕ ኣለካ ወይ ኣብ ስራሕ ኣድልዎ ተገይሩልካ ወይ እንተተጠቒምካ፡ ሓገዝ ሕተት። ናይ ስራሕ ሓገዝ ፊንላንድ Work Help Finland – ሞባይል ኣፕሊኬሽን ብዛዕባ ከም ሰራሕተኛ ኣብ ፊንላንድ ዘለካ መሰላትን ግዴታታትን ብ26 ቋንቋታት ሓበሬታ ይህብ።https://migri.fi/work-help-finland-sovellus

ከምኡ’ውን ኣብቲ መተግበሪ ኣገደስቲ ወሃብቲ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ፡ ሕማቕ ኣተሓሕዛ ከምዝተፈጸመካ እንተጠርጢርካ።

ብተወሳኺ ብመንገዲ ihmiskauppa.fi መርበብ ሓበሬታ ሓገዝ ክትደልዩ ትኽእሉ ወይ ድማ ንቤት ጽሕፈት ሓለዋ ዕዮ https://ihmiskauppa.fi/loyda-apua/olenko-joutunut-ihmiskaupan-uhriksi/ ናይቲ ዞባዊ ምምሕዳራዊ ትካል (AVI) ወይ ብኢመል ኣገባብ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም፣ tyosuojelu.etela@avi.fi፣ ወይ ድማ ብስልኪ ቆጸራ ብምሓዝ ብስልኪ 0295 016 610.

ብዛዕባ ምስ ስራሕ ዝተኣሳሰር ምዝመዛ ዝያዳ ሓበሬታ ኣብዚ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም፤https://www.riku.fi/erilaisia-rikoksia/tyovoiman-hyvaksikaytto/

ኣብ ፊንላንድ ኣድልዎን ዓሌትነትን ክልኩል እዩ። ይኹን እምበር፡ ይፍጸሙ እዮም። ስራሕ ክትደሊ ከለኻ ወይ ኣብ ስራሕ ቦታ ኣድልዎ ከምዝተፈጸመካ እንተጠርጢርካ፡ https://syrjinta.fi/etusivuኣብ መርበብ ሓበሬታ ኮሚሽነር ማዕርነት እውን ኣድልዎ እንተ ኣጋጢሙካ ወይ እንተተዓዚብካ ክትሕብር ክትጥቀመሉ እትኽእል ቅጥዒ ኣሎ።

ኣብ ኪርኮኑሚ ንግዲ ምግባር

ትካል ክትጅምር ትሓስብ እንተኾንካ ኣብ መርበብ ሓበሬታ Suomi.fi ብዙሕ ጠቓሚ ሓበሬታ ክትረክብ ኢኻ።

ብዛዕባ ንግዳዊ ኣገልግሎታት ምምሕዳር   ኪርኮኑሚ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ናይቲ ምምሕዳር https://www.kirkkonummi.fi/yrittaminen-kirkkonummella ወይ ድማ ምስ ናይቲ ኮሙን ንግዳዊ ጉጅለ ብ yritykset@kirkkonummi.fi ብምርካብ ሓበሬታ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።

ኣገልግሎት ስራሕ እቲ ኮሙን እውን ንሰብ ሃፍቲ ስራሕ ብምድጋፍ ይድግፍ። በዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም።tyollisyys@kirkkonummi.fi

ኪርኮኑሚ  ናይ ገዛእ ርእሱ ማሕበር ሰብ ሃፍቲ እውን ኣለዎ  ኪርኮኑሚ  ትካላዊያን  ዝበሃል ንኣባላት ኩባንያታት ዝዓለመ ኣገልግሎት ንምርካብ ክትጽንበሩ ትኽእሉ ኢኹም።https://www.yrittajat.fi/paikallisyhdistykset/kirkkonummen-yrittajat/

ንዓኻ ዝምጥን ናይ ትካል ስፖንሰር ክትረክብ እውን ይከኣል እዩ።  https://www.yrityskummit.fi/fi/in-english/ንኣናእሽተይ ሰብ ሃፍቲ ብነፃ ዝመርሑን ዝድግፉን ምኩራት ሰብ ሃፍትን ክኢላታትን እዮም።