Valitse sivu
kirkkonummi

Asemakaavoitukseen vaikuttaminen

Asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma siitä, mitä alueelle rakennetaan ja miten aluetta muutoin käytetään.

Asemakaavoilla ja asemakaavojen muutoksilla luodaan edellytykset rakentamiselle. Kaava-alue voi käsittää esim. kokonaisen asunto- tai yritysalueen tai vain yhden tontin. Kaava laaditaan alueiden yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten. Asemakaavalla määrätään muun muassa mihin tarkoitukseen aluetta voi käyttää, miten paljon tontille saa rakentaa, rakennusten korkeuksista, katualueiden leveyksistä, rakennusten ja luonnon suojeluarvoista ja puistojen sijainnista. 

Asemakaavaan kuuluvat asemakaavakartta sekä kaavamerkinnät ja -määräykset.  Asemakaavaan liittyy selostus, jossa kerrotaan kaavan laatimisesta ja keskeisistä ominaisuuksista. 

Kaavoitustyössä noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaista vuorovaikutteista asemakaavan laatimisprosessia. Kaavoituksen toteuttamisen myötä ympäristö aina muuttuu. Mikäli haluat tietää mitä tapahtuu, ole aktiivinen. Vuorovaikutteinen suunnittelu edellyttää osallistumista ja vaikuttamista. Enemmän tietoa kaavoitukseen osallistumisesta saat oppaasta ”Osallistun kaavoitukseen” (Varsinais-Suomen ELY-keskus).

Kirkkonummella asemakaavat valmistellaan kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluissa. Kaavoitus aloitetaan laatimalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kuuluttamalla kaava vireille. Päätöksen teko alkaa kuntatekniikan lautakunnassa joka saa tiedoksi osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Lautakunta myös asettaa nähtäville kaavan valmisteluaineiston. Kunnanhallitus asettaa kaavaehdotuksen nähtäville ja kaavat hyväksytään kunnanvaltuustossa. 

Kirkkonummella voimassa oleviin asemakaavoihin voi tutustua kunnan karttapalvelussa.

 

Edellytykset

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua asemakaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Toimintaohjeet

Asemakaavoja valmistellaan vuorovaikutuksessa niiden kanssa, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin tai etuihin ne vaikuttavat. Kaavoituksesta tiedottamisesta, osallistumisesta ja viranomaisten yhteistyöstä säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Tiedottamisella varmistetaan, että osallisilla on mahdollisuus seurata kaavoitusta ja vaikuttaa siihen.

Seuraa kunnan kotisivuja ja lue paikallislehtiä. Kunnan kotisivuilta saat tietoa Kirkkonummen kaavoitusohjelmasta ja kaavoituskatsauksesta sekä valmistelussa ja nähtävillä olevista kaava­hankkeista. Kaavat ovat nähtävillä kaavoituksen toimitiloissa ja niihin voi myös tutustua kirjastoissa ja kunnantalon palvelupisteessä. Nähtävillä olon aikana järjestetään useimmiten asukastilaisuuksia tai kaavoittajan vastaanottopäiviä. Halutessasi voit keskustella kaavahankkeista suoraan vastaavan kaavoittajan kanssa. Varaa aina aika tapaamiselle.

Kunta toimittaa kirjeitse kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelman suunnittelualueen ja sen vaikutusalueen maanomistajille. Voit kertoa mielipiteesi  suunnitelmasta saatuasi kirjeen. Mielipiteen kaavan valmisteluaineistosta on mahdollista antaa sen nähtävillä olon aikana. Niin ikään kaava­ehdotuksesta on mahdollista antaa muistutus, kun se on nähtävillä. Kaikki palaute on annettava kirjallisesti.

Asemakaavan vireilletulosta ja nähtäville asettamisesta ilmoitetaan lehtikuulutuksin, kunnan ilmoitustaululla ja kunnan kotisivuilla. Menettelytavat, määräajat ja hankkeista vastaavien suunnittelijoiden yhteystiedot ovat luettavissa em. ilmoituksista.

Linkki Kirkkonummen kaavoituksen kotisivuille.