Valitse sivu
kirkkonummi

Ilmoituksen liitteet

Toiminnan aloittamisesta tehtyyn ilmoitukseen on (yksityisistä sosiaalipalveluista annetun asetuksen 1 §:n mukaisesti) liitettävä seuraavat liitteet:

  • kopio ajantasaisesta kaupparekisteriotteesta tai kopio elinkeinoilmoituksesta
  • kopio yhtiösopimuksesta, yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä, jos hakijana on yhtiö, muu yhteisö tai säätiö (tätä liitettä ei vaadita toiminimeltä)
  • toimintasuunnitelma (vapaamuotoinen, sisältönä toiminnan sisältö ja sen suunniteltu laajuus, käytetyt alihankkijat, selvitys asiakaskunnasta, henkilöstösuunnitelma ja -rakenne)
  • kopio palvelujen vastuuhenkilön tutkintotodistuksesta/todistuksista ja selvitys työkokemuksesta (nimikirjan ote tai kopiot työtodistuksista)
  • Henkilötietolain 10 §:n mukaisen rekisteriselosteen toimittamista ei enää vaadita, koska tietosuoja-asetus ja tuleva tietosuojalaki eivät vaadi rekisteriselosteen tekemistä. Pyydämme huomioimaan, että sosiaali- ja terveystietoja käsittelevällä henkilötietojen käsittelijällä on vaatimuksena olla seloste käsittelytoimista, jota ei kuitenkaan tarvitse toimittaa Kirkkonummen kuntaan. Ohje käsittelytoimista tehtävän selosteen laatimiseen löytyy osoitteesta https://tietosuoja.fi/seloste-kasittelytoimista .

Mikäli yrityksellä on (ilmoituksessa kuvattujen) palveluiden tuottamiseen tarkoitetut toimitilat, ilmoitukseen on liitettävä lisäksi seuraavat liitteet:

  • toiminnassa käytettävien tilojen pohjapiirustus ja käyttösuunnitelma
  • pelastussuunnitelma ja poistumisturvallisuusselvitys
  • pelastusviranomaisen lausunto
  • terveydensuojeluviranomaisen lausunto
  • sen kunnan sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen tai toimielimen määräämän viranhaltijan lausunto, jossa palveluja annetaan

Kun ilmoitus tarvittavine liitteineen on toimitettu Kirkkonummen kuntaan, tästä lähetetään yritykselle saapumistodistus, joka sisältää arvion käsittelyajasta.

Mikäli palvelujen tuottajan toimintaan liittyy kunnan alueella työskentely lasten kanssa ilman huoltajan läsnäoloa, toiminnan vastuuhenkilön rikostaustaote tarkastetaan kunnan kanssa järjestettävässä tapaamisessa.

Toiminnan olennaista muuttamista koskevaan ilmoitukseen on liitettävä yllä luetelluista liitteistä liitteet, jotka kuvaavat toiminnan muutosta.