Valitse sivu
kirkkonummi

Kaavoitus ja liikennejärjestelmäpalvelut

Suunnittelee kunnan maankäyttöä laatimalla eri tasoisia kaavoja, joukkoliikennettä ja liikenneturvallisuusasioita.

Suunnittelee kunnan maankäyttöä laatimalla eri tasoisia kaavoja, joukkoliikennettä ja liikenneturvallisuusasioita.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL) on säädetty maankäytön suunnittelujärjestelmästä, jonka periaate on yksinkertainen: laajempi ja yleispiirteisempi kaava ohjaa yksityiskohtaista kaavoitusta.

Yleiskaava laaditaan koko kunnan alueelle tai osalle sitä, jolloin kaavaa kutsutaan osayleiskaavaksi. Kirkkonummen kunta on oikeusvaikutteisten yleiskaavojen alaisuudessa. Saaristo- ja rannikkoalueita koskee osayleiskaava ja muita alueita Kirkkonummen yleiskaava 2020. Lisäksi maankäyttöä on tarkennettu osayleiskaavoilla Veklahdessa, Lapinkylässä, Bro-Kolsarissa, Heikkilässä, Kuntakeskuksen 1. vaiheen, Jorvaksen ja Inkilän sekä Gesterbyn ja Smedsbyn alueilla. Yleiskaavan laatii ja hyväksyy kunta.

Asemakaava on yksityiskohtaisin kaavamuoto, joka luo edellytykset rakentamiselle taajama-alueilla tai muilla alueilla, joille on suunniteltu tiiviimpää rakentamista. Asemakaavassa määrätään mm. korttelialueiden käyttötarkoitus ja rakennusoikeus sekä esimerkiksi rakennusten kerroskorkeus ja sijoitus tontilla. Määrittelyt voivat vaihdella korttelin eri tonteilla. Asemakaavaa täydentävät usein myös laatu- ja ympäristöohjeet sekä rakentamistapaohjeet. Asemakaavan laatii ja hyväksyy kunta.

Ranta-asemakaava on asemakaava, jonka tarkoitus on ohjata ja järjestää pääasiassa loma-asutusta ranta-alueilla. Kaava laaditaan useimmiten maanomistajan pyynnöstä ja kunta hyväksyy kaavan.