Valitse sivu
kirkkonummi

Kysymyksiä ja vastauksia: Kylmälän vesiosuuskunnan siirtäminen Kirkkonummen kunnalle

Kysymyksiä ja vastauksia aiheesta Esitys Kylmälän vesiosuuskunnan liiketoiminnan ja vesihuolto-omaisuuden siirtämisestä Kirkkonummen Vedelle.

Miksi esitetään, että Kylmälän vesiosuuskunnan verkosto siirretään Kirkkonummen Vedelle?

Kirkkonummen kunta on kunnanvaltuuston hyväksymien periaatteiden mukaisesti kunnanvaltuuston päätöksellä taannut Kylmälän vesiosuuskunnan lainan. Mikäli vesiosuuskunta ajautuu maksukyvyttömäksi tai konkurssiin, kunta vastaa takaamansa lainan maksamisesta.

Kunta on selvittänyt Kylmälän vesiosuuskunnan taloudellista tilannetta ja toimintaedellytyksiä. Selvityksen perusteella vesiosuuskunnan toiminta ei ole taloudellisesti kannattavaa ja vesiosuuskunnan toiminnan jatkaminen edellyttäisi Kirkkonummen kunnalta tai joltain muulta taholta taloudellisia tukitoimia.

Parempi ratkaisu on siirtää vesiosuuskunnan liiketoiminta ja verkostot kunnan hallintaan kuin antaa vesiosuuskunnan ajautua konkurssiin. Lisäksi kunnalla on kaikissa olosuhteissa vesihuoltolain mukainen velvoite vesihuollon järjestämiseen alueella, jonne on vahvistettu vesihuollon toiminta-alue.

Kunnan ja vesiosuuskunnan välisessä aiesopimuksessa on alun perin sovittu, että verkostot voidaan siirtää kunnalle sen jälkeen, kun osuuskunta on velaton. Tarkoituksena on siis alun perinkin ollut, että verkosto voi siirtyä kunnalle, mutta velattomana.

Kuka päättää Kylmälän vesiosuuskunnan verkoston siirtämisestä Kirkkonummen kunnalle?

Jotta siirto voitaisiin tehdä, sekä vesiosuuskunnan että kunnan tulee hyväksyä siirtoa koskeva sopimus. Vesiosuuskunta päättää asiasta omasta puolestaan ja kunnan puolesta päätöksen tekee kunnanvaltuusto.

Milloin Kylmälän vesiosuuskunnan verkoston siirto toteutuisi?

Mikäli Kylmälän vesiosuuskunta ja Kirkkonummen kunnanvaltuusto kumpikin hyväksyvät esitetyn sopimuksen, ryhdytään valmistelemaan siirtoa.

Tavoitteena on, että siirto tapahtuisi viimeistään 30.10.2024. Jotta siirto voidaan tehdä, vesiosuuskunnan on kuitenkin tehtävä osaltaan siirron edellyttämät toimenpiteet.

Mitä tapahtuisi Kylmälän vesiosuuskunnan kanssa tehdyille kiinteistöjen liittymissopimuksille, jos verkosto siirretään Kirkkonummen Vedelle?

Tehdyt liittymissopimukset siirtyisivät Kirkkonummen Vedelle. Veden jakelu ja jäteveden käsittely jatkuu normaalisti. Kirkkonummen Vesi toimittaisi kullekin liittyneelle asiakkaalle päivitetyt liittymissopimukset, niihin liitetyt liitoskohtailmoitukset ja johtojen sijoitussopimukset. Vesiosuuskunnan alueella tulisivat voimaan Kirkkonummen Veden hinnastot, sopimusehdot ja yleiset toimitusehdot.

Miten Kylmälän alueen vesimaksut jatkossa määritettäisiin?

Kirkkonummen Vesi päättää vuosittain vesimaksuista. Vesimaksut muodostuvat perusmaksusta ja käyttömaksusta. Veden sekä jäteveden käyttömaksu ovat yhtenevät koko kunnan alueella, mutta perusmaksun osuus sekä liittymismaksut voidaan määrittää alueellisesti, mikäli eri alueiden kustannukset vaihtelevat. Kirkkonummen Vedellä on tällä hetkellä voimassa alueelliset liittymis- ja perusmaksut Volsin alueella.

Kylmälän vesihuoltoverkoston alueella vesihuollon järjestämisen kustannustaso on korkeampi kuin kunnan asemakaava-alueilla. Korkeammasta kustannustasosta johtuen Kirkkonummen Vesi määrittäisi alueelliset perusmaksut vedelle ja jätevedelle. Alkuvaiheessa siirron toteutumisen jälkeen alueelliset perusmaksut olisivat 1,7-kertaiset verrattuna Kirkkonummen Veden normaaleihin perus- ja liittymismaksuihin.

Korotetun perusmaksun vaikutus esimerkiksi 150 m2:n omakotitalossa olisi suuruusluokkaa 203 euroa/vuosi. Kun käyttö- ja perusmaksujen kokonaissumma 180 m3 vuodessa vettä käyttävällä omakotitalolla on tällä hetkellä normaalihintojen mukaan 1388 euroa/vuosi, olisi vastaava summa Kylmälän alueella siirron jälkeen 1594 euroa/vuosi. Kokonaismaksutaso olisi siis Kylmälän alueella 14,6 % korkeampi. Alueen verkoston kannattavuuden parantuessa alueellista perusmaksua voidaan alentaa. Perusmaksun korotettu taso perustuu aina todellisiin kustannuksiin.

Voiko uusia kiinteistöjä liittää Kylmälän alueen vesihuoltoverkostoon?

Kyllä voi. Ennen verkoston siirron toteumista asiakas liittyy vesiosuuskuntaan ja sopii liittymisestä vesiosuuskunnan kanssa. Jos verkosto siirtyy Kirkkonummen Vedelle, liittymä haetaan Kirkkonummen Vedeltä. 

Miten Kylmälän alueen liittymismaksut jatkossa määritettäisiin?

Kirkkonummen Vesi määrittäisi Kylmälään alueelliset liittymismaksut, jotka alkuvaiheessa olisivat kaksinkertaiset verrattuna Kirkkonummen Veden asemakaava-alueilla voimassa oleviin liittymismaksuihin. Esimerkiksi 150 m2:n omakotitalolle liittymismaksu olisi 7276 euroa, johon lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Lisäksi liittyjä maksaa kiinteistökohtaisen tonttijohdon kustannukset.

Kirkkonummen Vesi määrittelee liittymismaksut vuosittain.

Mitä tapahtuisi Kylmälän vesiosuuskunnan jäsenten maksamille vesiosuuskunnan jäsenmaksuille?

Vesiosuuskunnan jäsenmaksuja ei palautettaisi jäsenille.

Rakentaisiko Kirkkonummen kunta vesiosuuskunnan suunnittelemat, mutta vielä toteuttamatta olevat vesihuollon verkostot Kylmälän alueelle?

Kunta päättää tulevista investoinneista talousarvionsa yhteydessä.

Mitä Kylmälän vesiosuuskunnalle tapahtuisi sen jälkeen, kun sen liiketoiminta ja verkostot on siirretty Kirkkonummen Vedelle?

Vesiosuuskunta ja sen toiminta lakkautettaisiin hallinnollisesti.

Olisiko Kylmälän vesihuoltoverkoston siirrolla vaikutusta muiden kuntalaisten vesimaksuihin?

Siirrolla ei ole suoraa vaikutusta muiden alueiden vesimaksuihin. Kunta määrittäisi Kylmälän alueelle alueellisen perusmaksun sekä liittymismaksun, joka perustuu alueelliseen kustannustasoon. Maksut perustuisivat kunnan teettämään taloudelliseen mallinnukseen, jonka avulla on arvioitu, miten verkoston toiminta saadaan kannattavaksi.

Mitä tapahtuu vapautushakemuksille, joita kiinteistönomistajat ovat tehneet Kylmälän alueella?

Kunta on päättänyt Kylmälän vesihuollon toiminta-alueen, jonka alueella sijaitsevien kiinteistöjen on vesihuoltolain mukaan liityttävä verkostoon. Kiinteistöjen omistajat voivat hakea vapautusta liittymisvelvollisuudesta. Moni kiinteistö Kylmälän alueella on tehnyt vapautushakemuksen. Hakemusten käsittely on keskeytetty, kunnes kunta on selvittänyt vesiosuuskunnan tilanteen.

Kunta tiedottaa asianosaisille erikseen syksyllä 2024 vapautushakemusten käsittelyn jatkamisesta. Vapautushakemusten käsittelyä on tarkoitus jatkaa normaalisti sen jälkeen, kun päätökset mahdollisesta siirrosta on tehty ja verkoston siirto on saatettu loppuun.