Valitse sivu
kirkkonummi

Maa-ainesten ottolupa

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen ja pois kuljettamiseen tarvitaan lupa.

Maa-aineslaki säätelee maa-ainesten ottoa. Ottajan on muun muassa varmistettava, että maa-ainesten otto ei turmele maisemaa eikä aiheuta ympäristölle kohtuutonta haittaa.

Kunta ohjaa ja valvoo maa-ainesten ottamista alueellaan. Jos kunta ei myönnä maa-ainesten ottolupaa eikä maanomistaja voi käyttää aluettaan maa- ja metsätalouteen, rakentamiseen tai vastaavaan, kunnalla tai valtiolla on velvollisuus lunastaa alue.

Jos ainesten ottaminen alentaa lähellä olevan kiinteistön arvoa tai vaikeuttaa sen käyttämistä, kiinteistön omistajalla tai haltijalla on oikeus saada ainesten ottajalta korvaus aiheutuneesta haitasta.

Maa-ainesten tavanomainen, oma kotitarvekäyttö asumiseen sekä maa- ja metsätalouteen ei vaadi maa-aineslupaa. Tällöinkin sen tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon.

Toimintaohjeet

Lupaa haetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta (Lupapiste-palvelu).

Tarkemmat ohjeet ja lomakkeet maa-ainesluvan hakemiseksi löytyvät Ympäristöhallinnon verkkosivuilta: https://www.ymparisto.fi/fifi/asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/luvat_ilmoitukset_ja_rekisterointi/maaainesten_ottamiseen_liittyva_ilmoitus_ja_luvat