Valitse sivu
kirkkonummi

Oikaisuvaatimusohje – esiopetuksen sijoituspäätös

Oikaisuvaatimusohje
Esiopetuksen sijoituspäätös
24.3.2021

PDF

Aluehallintovirastoon

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä perusopetuslain 42 § mukaan oppilaaksi ottamista koskevaan päätökseen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimus viranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään aluehallintovirastoon.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksessa, joka on kirjallisesti osoitettava aluehallintovirastoon, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta
  • oikaisuvaatimuksen tekijän postiosoite ja puhelinnumero

Oikaisuvaatimus on oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on oikaisuvaatimuksessa ilmoitettava myös tämän nimi ja osoite.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille aluehallintovirastoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös faksilla tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

Yhteystiedot:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
PL 1, 13035 AVI

käyntiosoite: Ratapihantie 9, 00520 Helsinki

puhelinvaihde 029 501 6000, telefax: 029 501 6661

sähköposti: kirjaamo.etela(at)avi.fi

Muutoksenhaku

Käsittelymaksu määräytyy valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla annetun aluehallintoviraston maksuja koskevan valtioneuvoston asetuksen (1572/2011) mukaisesti.